Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Chiều ngày 06-12-2017, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan chủ trì Hội nghị. Tham dự có đông đảo các đồng chí đảng viên của Ban.

Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan

chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương đã báo cáo với các đảng viên của Ban về các nội dung quan trọng của Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII đã thảo luận và quyết định ban hành những nghị quyết, kết luận rất quan trọng. 4 Nghị quyết được ban hành gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Nghị quyết số 19-NQ/TW "Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết số 20-NQ/TW "Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"; Nghị quyết số 21-NQ/TW "Về công tác dân số trong tình hình mới". 4 nghị quyết mà hội nghị Trung ương đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng đề cập đến những vấn đề quan trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách, vừa cụ thể hóa những nhiệm vụ trọng tâm của nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12 đề ra.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương đã báo cáo với các đảng viên của Ban về các nội dung quan trọng của Nghị quyết

Qua buổi quán triệt, toàn thể đảng viên của Ban Kinh tế Trung ương đã được thấm nhuần các nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Qua đó Đảng bộ Ban Kinh tế Trung ương cụ thể hóa mục tiêu, quan điểm, nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết để triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từng vụ, đơn vị, cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mình và tự giác, gương mẫu thực hiện Nghị quyết. 

Quang cảnh Hội nghị

Mỗi cán bộ, đảng viên Ban Kinh tế Trung ương đều nhận thức sâu sắc rằng, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII là điều kiện để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vai trò là đảng cầm quyền, với niềm tin và sự mong mỏi của nhân dân. Với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng, mỗi đảng viên Ban Kinh tế Trung ương sẽ luôn gương mẫu trong triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

 

Phòng Truyền thông