Thông báo kết quả điểm thi, kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2017

Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban Kinh tế Trung ương xin thông báo kết quả điểm thi, kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2017 như sau (mời xem văn bản kèm theo)

Vụ Tổ chức - Cán bộ