Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Phổ biến nội dung Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Sáng ngày 22-5-2018, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Phổ biến nội dung Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương chủ trì Hội nghị. Tham dự có đông đảo các đồng chí đảng viên của Ban.

Đồng chí Cao Đức Phát phổ biến nội dung Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy cơ quan Cao Đức Phát đã thông tin đến các đồng chí đảng viên của Ban về nội dung Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và các báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị:Thông qua nội dung cơ bản các văn kiện: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Các đồng chí đảng viên Ban Kinh tế Trung ương tham dự Hội nghị

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã xem xét, thảo luận, tán thành và thống nhất cao với Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7 khoá XII; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng, thực hiện nhiệm vụ của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và uỷ ban kiểm tra các cấp năm 2017. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết để bầu cán bộ lãnh đạo cấp cao; cũng như xem xét và quyết định thi hành kỷ luật.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2018 - 2019 và các năm tiếp theo; tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Cao Đức Phát đã thông tin đến toàn thể đảng viên Ban Kinh tế Trung ương về nội dung của các Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; và một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí nhấn mạnh, vấn đề về công tác cán bộ là vấn đề then chốt của Đảng, đây là nhiệm vụ mà Đảng ta hết sức quan tâm. Trung ương đã đánh giá thẳng thắn, sâu sắc về đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ.

Qua buổi phổ biến nội dung Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, toàn thể đảng viên của Ban Kinh tế Trung ương đã được thông tin đầy đủ về các nội dung của Hội nghị, qua đó Đảng bộ Ban Kinh tế Trung ương cụ thể hóa mục tiêu, quan điểm. Từng vụ, đơn vị, cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mình. Mỗi cán bộ, đảng viên Ban Kinh tế Trung ương đều nhận thức sâu sắc rằng, với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng, mỗi đảng viên Ban Kinh tế Trung ương cần bám sát, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương Đảng khóa XII.

 

P. Truyền thông