Họp Ban Chỉ đạo xây dựng quy định về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp nhà nước

Chiều ngày 31-05-2019, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng quy định về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp nhà nước phù hợp với thể chế chính trị, kinh tế thị trường và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo

 

Ban Chỉ đạo Xây dựng Quy định về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp nhà nước phù hợp với thể chế chính trị, kinh tế thị trường và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế (gọi tắt và Quy định) được thành lập để thực hiện kế hoạch số 10-KH/TW ngày 06/6/2018 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Quy định này được triển khai với mục đích xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, và Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cương xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Về yêu cầu, việc xây dựng Quy định phải đảm báo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ, Quy định phải phù hợp với bối cảnh tình hình mới, yêu cầu đổi mới và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế…

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa trong bối cảnh hiện nay. Đồng chí đã trình bày với Ban Chỉ đạo các nhiệm vụ cần làm như thảo luận quy chế hoạt động, thông qua đề cương, các nhiệm vụ cần triển khai.

Các thành viên Ban Chỉ đạo đưa ra các nội dung thảo luận của Đề án xây dựng quy định về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam phải phù hợp với thể chế chính trị, kinh tế thị trường và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Các ý kiến cũng nêu ra những hướng đi, giải pháp của các vấn đề cụ thể trong từng lĩnh vực hoạt động cụ thể của doanh nghiệp.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại cuộc họp, đồng chí Phó Trưởng Ban Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao Ban chỉ đạo và Tổ Biên tập đã tích cực và tập trung tại buổi làm việc. Theo đồng chí, các ý kiến góp ý trong buổi làm việc hôm nay sẽ được tổng hợp, báo cáo đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo. Đồng chí đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập và đại diện các bộ ngành liên quan có tinh thần  khẩn trương, quyết liệt, đảm bảo chất lượng cho Đề án.

Trung tâm Thông tin, phân tích và dự báo kinh tế