Thông báo Kết quả điểm thi tuyển công chức và danh sách dự kiến trung tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2020 (đợt 2)

Ban Kinh tế Trung ương thông báo Kết quả điểm thi tuyển công chức và danh sách dự kiến trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2020 (đợt 2) như sau:

Mời bấm vào đường link để xem:

/documents/195319/2392019/BKTTW-TB-220-2020.pdf.pdf