Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế