CHƯƠNG TRÌNH DIỄN ĐÀN KINH TẾ TƯ NHÂN VIỆT NAM 2019

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 được tổ chức vào ngày 2 và 3 tháng 5 năm 2019 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội với chủ đề "Phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo Nghị quyết 10-NQ/TW của Hội nghị TW 5 khoá XII và Nghị quyết 98-NQ/CP của Chính phủ" do Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì và chỉ đạo tổ chức. Diễn đàn gồm 01 Phiên toàn thể 07 Hội thảo, Tọa đàm chuyên đề, hoạt động triển lãm và kết nối doanh nghiệp.

Sự kiện tổ chức nhằm hướng tới 03 mục tiêu lớn: Đánh giá kết quả sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết 10 của Hội nghị Trung ương 5, Nghị quyết 98-NQ/CP của Chính phủ, nhận diện các mặt được để phát huy và các mặt chưa được để khắc phục; quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng và nâng cao nhận thức của xã hội của về vai trò, vị trí của kinh tế tư nhân trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tạo cơ hội cho các doanh nhân tư nhân, cơ quan, tổ chức đối thoại, hiến kế, kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước về các cơ chế, chính sách và giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân. Chương trình chi tiết các hoạt động của Diễn đàn xin vui lòng xem trong tệp đính kèm Tại đây.

BAN TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN.