Khai mạc Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019

Sáng 02 tháng 5 năm 2019, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội đã diễn ra các phiên Hội thảo, tọa đàm trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019, dưới đây là một số hình ảnh và thông tin chi tiết về nội dung của các chuyên đề diễn ra trong sáng nay:

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1: THU HÚT CÓ CHỌN LỌC CÁC PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG KHÁCH DU LỊCH CÓ KHẢ NĂNG CHI TRẢ CAO VÀ LƯU TRÚ DÀI NGÀY Chi tiết xem tại đây.

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 2: HOÀN THIỆN THỂ CHẾ VÀ CÁC NỀN TẢNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ TẠI VIỆT NAM Chi tiết xem tại đây.

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 3: CHỦ ĐỘNG KHAI THÁC CÓ HIỆU QUẢ CPTPP ĐỂ PHÁT TRIỂN BỨT PHÁ Chi tiết xem tại đây.

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 4: KHƠI THÔNG DÒNG VỐN TRUNG, DÀI HẠN CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Chi tiết xem tại đây.

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 5: TẠO LẬP VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC CHUỖI GIÁ TRỊ NÔNG, LÂM, THỦY SẢN HỘI NHẬP QUỐC TẾ Chi tiết xem tại đây.

HỘI THẢO VHUYÊN ĐỀ 6: CÁC MÔ HÌNH KINH DOANH MỚI VÀ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO TẠI vIỆT NAM: NÚT THẮT VÀ CÁC KIẾN NGHỊ Chi tiết xem tại đây.