Câu hỏi và câu trả lời liên quan đến Nghị quyết Số: 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ông Nguyễn Anh Tú, địa chỉ email: tuclv12@gmail.com hỏi: Sáu nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để tiếp tục hoàn thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa gồm những gì?

Trả lời: 

Có 6 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để tiếp tục hoàn thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Cụ thể:

1- Thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

2- Tiếp tục hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế các loại hình doanh nghiệp.

3- Hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường.

4- Hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với bảo đảm phát triển bền vững, tiến bộ và công bằng xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

5- Hoàn thiện thể chế đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế.

6- Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, vai trò xây dựng và thực hiện thể chế kinh tế của Nhà nước; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.