Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử trân trọng giới thiệu câu hỏi và câu trả lời liên quan đến Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Bà Vũ Thị Thu Hoa, địa chỉ email vuthithuhoa157@gmail.com hỏi: Năm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế tư nhân ở nước ta thời gian tới gồm những gì?

Trả lời:

Có 5 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế tư nhân ở nước ta thời gian tới. Cụ thể là:

- Thống nhất nhận thức, tư tưởng, hành động trong triển khai các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế tư nhân.

- Tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân.

- Hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới, sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động. - Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

- Đổi mới nội dung, phương thức và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp đối với kinh tế tư nhân.