BBT trân trong giới thiệu với độc giả bài tham luận của Công ty TNHH xây dựng - thương mại và Du lịch Công Lý tại Hội thảo khoa học quốc tế “Chính sách công nghiệp quốc gia của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”
BBT trân trong giới thiệu với độc giả bài tham luận của Công ty TNHH cơ khí công nông nghiệp Bùi Văn Ngọ tại Hội thảo khoa học quốc tế “Chính sách công nghiệp quốc gia của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”
BBT trân trong giới thiệu với độc giả bài tham luận của Vụ Lao động Văn hóa Xã hội - Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Hội thảo khoa học quốc tế “Chính sách công nghiệp quốc gia của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”
BBT trân trong giới thiệu với độc giả bài tham luận của Dr. Nguyen Danh Nguyen tại Hội thảo khoa học quốc tế “Chính sách công nghiệp quốc gia của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”
BBT trân trong giới thiệu với độc giả bài tham luận của MA. Trần Duy Đông tại Hội thảo khoa học quốc tế “Chính sách công nghiệp quốc gia của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”
BBT trân trong giới thiệu với độc giả bài tham luận của Giáo sư David Dapice, Đại học Havard, Hoa Kỳ tại Hội thảo khoa học quốc tế “Chính sách công nghiệp quốc gia của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”
BBT trân trong giới thiệu với độc giả bài tham luận của TS Nguyễn Viết Lợi tại Hội thảo khoa học quốc tế “Chính sách công nghiệp quốc gia của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”
BBT trân trong giới thiệu với độc giả bài tham luận của TS Nguyễn Đình Hậu tại Hội thảo khoa học quốc tế “Chính sách công nghiệp quốc gia của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”
BBT trân trong giới thiệu với độc giả bài tham luận của Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ tại Hội thảo khoa học quốc tế “Chính sách công nghiệp quốc gia của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”
BBT trân trong giới thiệu với độc giả bài tham luận của GS. Mac Van Tien tại Hội thảo khoa học quốc tế “Chính sách công nghiệp quốc gia của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”
Hiển thị 1 - 10 of 21 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 3