Kết quả sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Hai năm qua, cùng với việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tích cực, chủ động chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ.

Hai năm qua, cùng với việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tích cực, chủ động chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ. Quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở cơ sở đã xuất hiện nhiều mô hình mới với cách làm thiết thực, sáng tạo, mang lại kết quả nhất định, tác động trực tiếp và quan trọng, làm chuyển biến tích cực về công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, góp phần xây dựng các tổ chức đảng, đoàn thể và các cơ quan, đơn vị ở Trung ương ngày càng vững mạnh. Kết quả đạt được nổi bật như sau:

 

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối trao Bằng khen cho 13 đảng bộ cơ sở tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2018 của Đảng bộ Khối

Thứ nhất, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối có nhiều sáng tạo, sâu sát và cụ thể trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW phù hợp với đặc thù của Đảng bộ Khối. Đảng ủy Khối đã xác định 4 nội dung đột phá: (i) Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; (ii) Nâng cao chất lượng chi bộ; (iii) Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng trong Đảng bộ Khối và công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước; (iv) Tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa cấp ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ để triển khai thực hiện Chỉ thị nhằm tạo được sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cụ thể hóa 4 nội dung đột phá trên, ngay đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Khối đã ban hành 8 nghị quyết và 6 chỉ thị để tập trung lãnh đạo làm chuyển biến có hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối. Đó là các nghị quyết về Nâng cao chất lượng chi bộ; Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan Nhà nước; Đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"; Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị và cùng với đó là các chỉ thị, đề án để triển khai sâu sát tới cơ sở.

Đảng ủy Khối chỉ đạo các cấp ủy đảng triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, trọng tâm là nâng cao chất lượng chi bộ (theo Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19-8-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối) với mục tiêu xây dựng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ Khối thực sự tiên phong, gương mẫu, tiêu biểu trên mọi lĩnh vực công tác; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò của từng chi bộ trong lãnh đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, mẫu mực, không còn chi bộ yếu kém.

Đảng ủy Khối cũng gắn chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Nghị quyết Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về những điều đảng viên không được làm.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức Hội thảo khoa học "Xây dựng Đảng về đạo đức theo Di chúc và tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh" và ban hành Chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung "TRUNG THÀNH - TRUNG THỰC - ĐOÀN KẾT - TẬN TỤY - SÁNG TẠO - NÊU GƯƠNG".

Thứ hai, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối, nhất là cấp cơ sở đã triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW một cách nghiêm túc, toàn diện. Các cấp ủy thuộc Đảng bộ Khối, nhất là cấp ủy cơ sở, chi bộ, gắn với nhiệm vụ chuyên môn đã tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề với những nội dung và hình thức phong phú, hấp dẫn, thiết thực gắn với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị mình. Hình thức học tập cũng đa dạng như: phân công nhiệm vụ cho đảng viên chuẩn bị chuyên đề báo cáo tại buổi sinh hoạt chi bộ để đảng viên thảo luận; tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm, hoạt động về nguồn, báo công với Bác, chọn nội dung để đăng ký học tập và làm theo Bác… Nhiều cấp ủy đã tập hợp các chuyên đề thành tập tài liệu để đảng viên học tập, hoặc lập Tủ sách Bác Hồ để cán bộ, đảng viên trong đơn vị tra cứu, học tập… Nhiều đảng bộ, chi bộ đã xây dựng được tiêu chí, chuẩn mực đạo đức ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, mang đậm nét đặc thù của cơ quan, đơn vị. Vì vậy, đã tạo được sự phong phú, đa dạng, lan tỏa rộng rãi và thiết thực, hạn chế được sự rập khuôn, máy móc, chung chung và hình thức trong triển khai Chỉ thị 05-CT/TW.

Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối đã phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội như công đoàn, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh; kết hợp chặt chẽ với giáo dục truyền thống cách mạng, hoạt động "đền ơn đáp nghĩa", "uống nước, nhớ nguồn", nhân đạo, từ thiện, tương thân, tương ái và xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết, vững mạnh.

Thứ ba, Đảng ủy Khối chú trọng công tác thi đua, khen thưởng; tuyên truyền và biểu dương các tấm gương tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong 2 năm qua, Đảng ủy Khối đã có nhiều hình thức khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với khen thưởng các tổ chức đảng và đảng viên năm 2016 và 2017 theo quy định, Đảng ủy Khối đã biểu dương, khen thưởng 125 bí thư chi bộ tiêu biểu vào dịp Kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11-4-2007 - 11-4-2017); biểu dương, khen thưởng 15 đảng bộ cơ sở tiêu biểu, điển hình ở các cơ quan Trung ương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Những tấm gương tiêu biểu do Đảng ủy Khối biểu dương, khen thưởng được các các cơ quan truyền thông, báo chí và các cấp ủy đảng tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, tạo sự lan tỏa, lấy cái tốt đẹp để dẹp cái xấu, định hướng sự hướng thiện, cổ vũ và động viên rất lớn đối với cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối để thi đua hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị và tạo sự chuyển biến quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối.

Thứ tư, Đảng ủy Khối coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, nắm tình hình, rút kinh nghiệm và tổng kết thực tiễn trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nắm tình hình được Đảng ủy Khối và các cấp ủy tiến hành thường xuyên theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát tại chi bộ. Các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối đã tiến hành hàng ngàn cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, riêng Đảng ủy Khối và Bộ phận 05 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã tiến hành gần 30 cuộc. Qua kiểm tra có đánh giá, rút kinh nghiệm, trao đổi, hướng dẫn cụ thể. Kết hợp giữa phê bình, giữ nghiêm kỷ cương nền nếp và chia sẻ, giúp đỡ cơ sở để giải quyết khó khăn, vướng mắc, lúng túng trong triển khai thực hiện và những vấn đề nổi cộm, bức xúc tại mỗi cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Khối vẫn còn một số hạn chế nhất định. Đó là, một số chi bộ triển khai xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cá nhân còn lúng túng; nội dung làm theo còn chung chung, chưa cụ thể; công tác tuyên truyền những tấm gương tập thể và cá nhân điển hình chưa tạo được sự lan tỏa sâu rộng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác chưa trở thành công việc hàng ngày, chưa thấm đẫm vào tư tưởng, tình cảm của một bộ phận đảng viên.

Để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong thời gian tới Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng trong các cơ quan Trung ương tập trung làm tốt những việc sau đây:

Một là, tổ chức học tập chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và chuyên đề hằng năm theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Đảng ủy Khối, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số số 06-NQ/ĐUK ngày 25-01-2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về "Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay".

Hai là, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức gắn với rà soát, bổ sung các quy định sau khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII . Cấp ủy các cấp căn cứ Chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (ban hành theo quyết định số 1049-QĐ/ĐUK ngày 01-11-2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối) để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức của cấp ủy, cơ quan, đơn vị; chỉ đạo để toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nghiêm túc triển khai việc xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm theo Công văn số 2952-CV/BTCTW ngày 20-6-2017 của Ban Tổ chức Trung ương.

Ba là, Các cấp ủy đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua để "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực", "lấy cái đẹp dẹp cái xấu". Chú trọng công tác phát hiện, xây dựng các mô hình, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những nội dung cụ thể, thiết thực, có tính bền vững, tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong Đảng bộ Khối và toàn xã hội. Gắn tuyên truyền gương người tốt, việc tốt với nội dung tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước; các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (07-11-1948 - 07-11-2018). Hằng năm, các tổ chức đảng tổ chức sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, kết hợp biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bốn là, Cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, yếu kém, nhất là những yếu kém trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Chú trọng kiểm tra đảng viên, người đứng đầu trong tu dưỡng, rèn luyện theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tập trung khắc phục triệt để và ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực trong thực hiện Chỉ thị. Thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh tư tưởng; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ./.

Theo dukcqtw.dcs.vn


Video Clip

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và đoàn công tác Trung ương làm việc tại Hà Giang

  • Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và đoàn công tác Trung ương làm việc tại Hà Giang
  • Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình dự Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Đại học Hà Nội
  • Họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
  • [Video] Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tham dự Hội thảo Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa thiên Huế