GIỚI THIỆU LÃNH ĐẠO BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

 

Trưởng Ban

 Tiến sĩ  Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng

 

 

 

 

 

Phó Trưởng Ban Thường trực

Tiến sĩ  Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng

 

 

 

 

Phó Trưởng Ban

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng

 

 

 

 

Phó Trưởng Ban 

Đồng chí Triệu Tài Vinh,  Ủy viên Trung ương Đảng

 

Phó Trưởng Ban 

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa

 

 

 

Phó Trưởng Ban 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Phó Trưởng Ban kiêm nhiệm

Tiến sĩ Trần Tuấn Anh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương 

 

 

 

 

 Phó Trưởng Ban kiêm nhiệm

Tiến sĩ Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính

 

 

 

 

 

 Phó Trưởng Ban kiêm nhiệm

Đồng chí Đặng Huy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư