THÔNG BÁO Danh sách bổ sung thí sinh dự thi công chức năm 2017

BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

*

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

______________________________________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018

 

DANH SÁCH BỔ SUNG

THÍ SINH DỰ THI CÔNG CHỨC NĂM 2017

 

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Giới tính

Quê quán

Vị trí dự tuyển

Miễn thi Tiếng Anh

Miễn thi tin học

Đối tượng

ưu tiên

Số báo danh

01  

Đặng Minh Quang

 

16/4/1995

Nam

Xã Vũ Lạc, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Vụ Kinh tế tổng hợp

Miễn 

 

 Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

20 

02 

Nguyễn Đình Long

10/01/1985

Nam

Ninh Giang, Hải Dương

 Ban Dân vận Trung ương

 

 

 

21

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC