Hội nghị “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Nhằm phục vụ cho Đề án Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị về " Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020" (Đề án), chiều ngày 28/6/2019, Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 1/7/2004 của Bộ Chính trị về "Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh. Dự Hội nghị có Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn, Tổ trưởng Tổ Biên tập Đề án; Phó Vụ trưởng, Vụ Kinh tế vùng và địa phương, Ban Kinh tế Trung ương, Phạm Hồng Hải, Thư ký Đề án; lãnh đạo tỉnh Yên Bái và các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phan Tuấn.

Báo cáo Tổng kết của tỉnh cho thấy, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW (2004-2018), nhận thức về vai trò và vị trí đặc biệt quan trọng của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ nói chung, của tỉnh Yên Bái nói riêng ngày càng được nâng cao. Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết 37-NQ/TW và Kết luận 26- KL/TW để cụ thể hóa thành các Kế hoạch, Chương trình, Đề án và đã hoàn thành được phần lớn các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra trên địa bàn tỉnh. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2004-2018 tăng 8,49%, trong đó giai đoạn 7 năm 2004 - 2010 (theo giá cố định 1994) tăng 11,58%/năm, giai đoạn 5 năm 2011 - 2015 (giá so sánh 2010) tăng 5,6%/năm, giai đoạn 2016 - 2018 (giá so sánh 2010) tăng 6,12%/năm. Quy mô GRDP (giá thực tế) năm 2018 đạt 27.449,1 tỷ đồng gấp 10,21 lần so với năm 2004. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 33,6 triệu đồng gấp 9,03 lần so với 2004. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, theo đó, nông nghiệp đã phát triển được một số vùng chuyên canh gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; công tác phát triển, chăm sóc, bảo vệ diện tích rừng, đẩy mạnh trồng rừng mới được thực hiện tốt với tỷ lệ che phủ rừng đạt 63% vào năm 2018. Một số khu công nghiệp và cụm công nghiệp đang hình thành và phát triển. Lĩnh vực văn hóa, y tế, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Tỷ lệ giảm nghèo bình quân trên 4%/năm, giai đoạn 2004-2018; tỷ lệ hộ gia đình tiếp cận nước hợp vệ sinh năm 2018 đạt 88% ở nông thôn. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Đặc biệt, tỉnh đã rất chú trọng đẩy mạnh các hoạt động liên kết theo ngành và theo lĩnh vực với các tỉnh trong và ngoài vùng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn đã ghi nhận và đánh giá cao về những kết quả phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh mà tỉnh đã đạt được sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW. Điều này không những cho thấy những tác động tích cực, mang tính động lực của Nghị quyết 37-NQ/TW đối với địa phương mà còn là sự nỗ lực của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái trong việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết, nhất là trong việc xác định đúng và cố gắng phát huy những tiềm năng, lợi thế của tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là luôn gắn sự phát triển của tỉnh với tổng thể phát triển vùng trung du và miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn cũng gợi ý, với lợi thế hiện có, bên cạnh việc tăng cường liên kết với các địa phương bạn, để có thể phát huy được cao nhất tiềm năng và lợi thế, tỉnh cần tập trung mạnh vào ba khâu đột phá chiến lược, nhất là về chất lượng thể chế và nguồn nhân lực. Đồng chí cũng ghi nhận những kiến nghị và đề xuất của tỉnh để cùng Tổ biên tập nghiên cứu, chọn lọc đưa vào Đề án trình Ban Chỉ đạo.

Lý Đại Hùng