Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ban Kinh tế Trung ương

Ngày 17-01-2020, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Về phía Ban Kinh tế Trung ương có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo của các ban, bộ, ngành Trung ương, một số cơ quan của Quốc hội và  địa phương. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Ban Kinh tế Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, Ban Kinh tế Trung ương có lịch sử 70 năm hình thành và phát triển; đã có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Năm 2019, kế thừa truyền thống và tiếp nối những thành công đã đạt được trong thời gian qua, hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục có nhiều đổi mới và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hội nghị ngày hôm nay là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, là dịp để tập thể Ban lắng nghe ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ý kiến tham gia của các đồng chí đại diện các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương để tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng các hoạt động của Ban, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đồng chí khẳng định, năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt, là năm cuối kỳ quyết định việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, đây cũng là năm có nhiều sự kiện quan trọng, kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước; kỷ niệm tròn 70 năm thành lập Ban Kinh tế Trung ương. Với ý nghĩa đó, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đối với năm 2020 "Tinh thần chung là phải chủ động, tích cực hơn, năng động, sáng tạo hơn, đạt được kết quả tổng thể cao hơn năm 2019" cũng như chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng tại Hội nghị này, Ban Kinh tế Trung ương sẽ cầu thị, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tiếp tục đổi mới và sáng tạo trong công tác để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương 

phát biểu khai mạc

Báo cáo Tổng kết năm 2019 của Ban Kinh tế Trung ương cho biết, Năm 2019, bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều cơ hội đan xen với không ít thách thức. Trong bối cảnh đó, về phát triển kinh tế - xã hội, Đảng đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng và tập trung lãnh đạo sát sao; cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt, đồng bộ cùng với sự đồng hành của doanh nghiệp và sự đồng thuận của nhân dân. Với vai trò là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế; hoạch định các chủ trương, giải pháp lớn, quan trọng về kinh tế - xã hội, Ban Kinh tế Trung ương đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch đề ra và các nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao góp phần tăng cường vai trò, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng và đóng góp vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2019.

Năm 2019 Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ công tác. Ban đã triển khai nhiệm vụ tổng kết, sơ kết một số chủ trương, chính sách lớn của Đảng và nghiên cứu, đề xuất, trình Bộ Chính trị ban hành mới một số chủ trương, chính sách lớn về kinh tế - xã hội. Năm 2019, Ban Kinh tế Trung ương đã đăng ký và được Bộ Chính trị giao chủ trì xây dựng 8 Đề án lớn. Đến nay cả 8 Đề án đều đã được hoàn thành, trong đó: Bộ Chính trị đã thông qua 6 Đề án và ban hành 2 Nghị quyết, 3 Kết luận, 1 Nghị quyết đang trình để ban hành; 2 Đề án đang chờ lịch họp Bộ Chính trị. Đây là những đề án quan trọng làm cơ sở để Bộ Chính trị ban hành một số chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - xã hội trên phạm vi cả quốc gia và một số vùng, địa phương trọng điểm, với diện rộng và đa dạng các vấn đề quan trọng như nông nghiệp, nông dân, nông thôn; ứng phó với biến đổi khí hậu; tận dụng cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Các chủ trương, đường lối được Ban Kinh tế Trung ương tham mưu, trình Bộ Chính trị ban hành trong năm 2019 không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; định hướng, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế nhanh, bền vững mà còn góp phần tăng cường vai trò, hiệu quả lãnh đạo của Đảng về kinh tế - xã hội, đóng góp tích cực cho xây dựng văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030. Tiêu biểu là các Nghị quyết số 52-NQ/TW; 54-NQ/TW; Nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 54-KL/TW; 56-KL/TW; 67-KL/TW

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị

Các đề án do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì nghiên cứu, xây dựng có phạm vi rất rộng, nội dung phức tạp về lý luận và thực tiễn, đề cập đến những vấn đề rất quan trọng về đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình hiện nay như: Đề án "Tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn"; Đề án "Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường"; Đề án "Chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư"; Đề án "Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 48-KL/TW ngày 25/5/2009 của Bộ Chính trị khóa X về xây dựng phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020"; Đề án "Tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020"; Đề án "Tổng kết, đánh giá 10 năm việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2007 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050"; Đề án "Tổng kết 10 năm 2006 - 2016 việc thực hiện một số chủ trương, chính sách lớn của Đảng về phát triển kinh tế nhanh và bền vững".

Năm 2019, Ban Kinh tế Trung ương đã có 117 lượt phối hợp thẩm định, tham gia ý kiến chuyên môn về nhiều đề án, dự án, báo cáo, văn bản quy phạm pháp luật quan trọng trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và gửi Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương. Các ý kiến thẩm định, tham gia của Ban Kinh tế Trung ương luôn có chất lượng tốt, thể hiện quan điểm rõ ràng và có trách nhiệm đối với các nội dung đề nghị thẩm định, tham gia ý kiến để giúp cơ quan có thẩm quyền có thêm cơ sở xem xét, quyết định, nhất là các vấn đề quan trọng được xã hội quan tâm. Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về kinh tế, xã hội được Ban Kinh tế Trung ương chú trọng triển khai để kịp thời nắm bắt thực tiễn, phát hiện và đề xuất biện pháp xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về kinh tế, xã hội.

Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực báo cáo kết quả công tác năm 2019 của Ban Kinh tế Trung ương

Ban Kinh tế Trung ương cũng đã chủ động, tích cực tham gia quá trình xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng trong cả hai Tiểu ban: Văn kiện và Kinh tế - xã hội. Chủ động nghiên cứu các nội dung về kinh tế - xã hội phục vụ công tác tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

 Năm 2019, Ban Kinh tế Trung ương chủ động, tích cực đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai nhiều hoạt động và tổ chức các sự kiện tầm quốc gia và quốc tế gắn với tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai, đánh giá, giám sát thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về kinh tế - xã hội. Các sự kiện do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức đã thu hút sự tham gia đông đảo của các đại biểu trong nước, quốc tế và giới truyền thông, gây ấn tượng sâu sắc, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội và nhận được sự đánh giá tích cực của dư luận và giới chuyên môn như: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2019 với chủ đề "Củng cố nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững" tổ chức vào tháng 1/2019; Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2019 với chủ đề "Phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo Nghị quyết số 10-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 Khóa XII và Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ" tổ chức tháng 5/2019; Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0 - Industry 4.0 Summit 2019 tổ chức vào ngày 02-03/10/2019 với 01 phiên toàn thể và 05 phiên hội thảo chuyên đề. Nội dung của Diễn đàn được đánh giá tốt, đóng góp thiết thực vào việc triển khai Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về "một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư" trong thời gian tới; Cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế"

Đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương phát biểu tại Hội nghị

 2019, hoạt động đối ngoại và hợp tác nghiên cứu kinh tế quốc tế của Ban Kinh tế Trung ương diễn ra sôi động với việc triển khai một cách thiết thực các đoàn ra và đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến làm việc với Ban Kinh tế Trung ương đã góp phần tăng cường hoạt động đối ngoại của Đảng, hợp tác phát triển quốc tế và quan hệ đối ngoại của Việt Nam, khẳng định sâu sắc vai trò lãnh đạo của Đảng về kinh tế trong nhận thức của cộng đồng quốc tế. Ban Kinh tế Trung ương rất quan tâm đến hoạt động khoa học, công nghệ để vừa hỗ trợ cho việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa có tác dụng nâng cao trình độ nghiên cứu, lý luận của cán bộ, công chức. Năm 2019, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức triển khai nghiên cứu 11 đề tài, đề án khoa học với nhiều nội dung thiết thực. Ban Kinh tế Trung ương luôn giữ mối quan hệ công tác thường xuyên, chặt chẽ với Đảng đoàn Quốc hội, Đảng đoàn Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là trong công tác sơ kết, tổng kết, kiểm tra, giám sát và nghiên cứu, xây dựng, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng.

Trong năm 2019, Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy theo Quyết định số 166-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Kinh tế Trung ương và Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Năm 2019, đội ngũ cán bộ, công chức của Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục được kiện toàn một bước theo hướng tinh giảm biên chế, sàng lọc, nâng cao chất lượng, trình độ, nhất là cán bộ lãnh đạo và cán bộ nghiên cứu, hoạch định chính sách. Công tác tuyển dụng, sắp xếp, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại được tiến hành chặt chẽ, bảo đảm đúng người, đúng việc và đúng quy định. Đến 31/12/2019, số lượng cán bộ, công chức, người lao động của Ban Kinh tế là 117 người.

Đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh phát biểu tại Hội nghị

Đảng ủy Cơ quan và Ban Thường vụ Đảng ủy quan tâm chỉ đạo thường xuyên, hiệu quả công tác đảng; tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên của Cơ quan. Năng lực, hiệu lực, hiệu quả và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên được nâng cao. Ban Lãnh đạo Ban quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các đoàn thể nhằm góp phần tạo môi trường làm việc hiệu quả, tăng cường đoàn kết, thống nhất nội bộ, sự gắn bó của cán bộ, công chức với cơ quan, đơn vị, phát huy năng lực, sở trưởng, thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh tầm quan trọng của Ban Kinh tế Trung ương với chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển với nhiều thay đổi theo yêu cầu của thực tiễn. Các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Ban Kinh tế Trung ương luôn phát huy cao độ bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo; nghiên cứu, đề xuất nhiều chủ trương chính sách giúp Trung ương Đảng lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; là những người lính xung kích, với tu duy nhạy bén, sáng tạo; nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng tình hình thực trạng đất nước để tham mưu, đề xuất với Trung ương đường lối đổi mới toàn diện, nhất là đổi mới về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế... đóng góp nhiều công sức, trí tuệ để đất nước Việt Nam tiến lên trên con đường đổi mới. Rất nhiều chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - xã hội do Ban Kinh tế Trung ương nghiên cứu, tham mưu, đề xuất hoặc thẩm định đã góp phần đổi mới và thúc đẩy kinh tế - xã hội của đất nước phát triển.

Đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại sự kiện tại Hội nghị Chính phủ với địa phương ngày 30-31/12 vừa qua, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và các bài phát biểu chỉ đạo quan trọng; trong đó đã khái quát lại: "năm 2019 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn, nhưng nhờ sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, có thể nói là toàn diện, đáng mừng trên hầu hết các lĩnh vực, tốt hơn năm 2018".

Đồng chí cho biết, Chính phủ cũng đã có báo cáo đánh giá rất cụ thể kết quả phát triển KTXH năm 2019. Năm 2019 là năm thứ 2 liên tiếp, chúng ta đạt và vượt cả 12/12 chỉ tiêu phát triển KTXH, trong đó có 7 chỉ tiêu vượt mức kế hoạch. Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát ở mức thấp; tăng trưởng kinh tế đạt 7,02%; chất lượng tăng trưởng được nâng lên, hiệu quả đầu tư được cải thiện, năng suất lao động tăng 6,2%, đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp đạt 46,11%. Thương mại tiếp tục diễn biến tích cực, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 517 tỷ USD, xuất khẩu đạt 263 tỷ USD, tăng 8,1% trong khi nhiều nước trên thế giới không tăng trưởng, thậm chí tăng trưởng âm; nhập khẩu đáp ứng được nhu cầu của nền kinh tế; xuất siêu năm thứ tư liên tiếp, cán cân thương mại thặng dư kỷ lục 9,94 tỷ USD; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện đạt 20,4 tỷ USD. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội có nhiều tiến bộ; trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, khẳng định vai trò, vị thế đất nước trên trường quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị phát biểu tại Hội nghị

Đạt được những thành tựu này trước hết là nhờ đường lối, chủ trương lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta, Nhà nước ta. Đặc biệt là có sự đổi mới tư duy phát triển, tư duy quản lý, thể hiện trong các văn kiện quan trọng như Nghị quyết 10 về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết 52 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4… Những Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo cơ sở để Chính phủ xây dựng và triển khai Chương trình hành động tháo gỡ những vướng mắc, những điểm nghẽn về thể chế, nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng thực hiện các mục tiêu mà Nghị quyết đã đề ra.

Đồng chí nói đến một ý mà chúng ta cũng phải lưu ý, sự thành công của Việt Nam là sự năng động trong phát triển, những kết quả lĩnh vực kinh tế - xã hội có sự đóng góp quan trọng của Ban Kinh tế Trung ương. Đồng chí Thủ ưởng nhấn mạnh 04 thành tích nổi bật của Ban như :

Thứ nhất, Ban Kinh tế Trung ương đã thực hiện tốt được vai trò của cơ quan nghiên cứu, tham mưu cấp chiến lược, đề xuất trình Bộ Chính trị ban hành nhiều chủ trương, chính sách lớn, quan trọng về KTXH (năm 2019, Ban Kinh tế Trung ương được Bộ Chính trị giao chủ trì xây dựng 8 Đề án lớn, đã hoàn thành và thông qua 6 Đề án và ban hành 2 Nghị quyết, 3 Kết luận trong đó có những nội dung rất quan trọng như: Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; (2) Nghị quyết số 54-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (3) Kết luận số 54-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn…

Thứ hai, công tác phối hợp, hợp tác thời gian qua có sự thống nhất cao giữa Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương, từ nhận thức đến hành động, từ chủ trương đến thực tiễn, từ Nghị quyết của Đảng đến Nghị quyết của Chính phủ, không có hiện tượng "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược" hay "ông nói gà, bà nói vịt", nhưng chúng ta cũng không nhầm lẫn chức năng nhiệm vụ giữa Ban Đảng và Chính phủ trong điều hành nhà nước.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc phát biểu tham luận

Thứ ba, Ban Kinh tế Trung ương đã thực hiện tốt công tác thẩm định, tham gia ý kiến với số lượng tới 117 ý kiến thẩm định, đóng góp ý kiến đối với nhiều báo cáo, dự án và đề án, văn bản quy phạm pháp luật trình Bộ Chính trị. phần lớn các báo cáo Đề án là của bên Chính phủ, đây là cơ sở quan trọng để Bộ Chính trị xem xét, quyết định. Ý kiến của Ban Kinh tế Trung ương thể hiện quan điểm rõ ràng, có trách nhiệm với kết luận tốt giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư có cơ sở xem xét… trước khi ban hành những Nghị quyết liên quan đến vấn đề kinh tế - xã hội của đất nước.

Thứ tư, Ban Kinh tế Trung ương đã chủ động, tích cực hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng; kịp thời nắm bắt phát hiện và đề xuất biện pháp xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước (Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, 6 khóa XII như cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN; phát triển kinh tế tư nhân; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam; quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn...

Thứ năm, Ban Kinh tế Trung ương đã chủ động, tích cực tham gia quá trình xây dựng các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trong cả hai Tiểu ban Văn kiện và Kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, trong năm 2019, Ban Kinh tế Trung ương đã tích cực triển khai Quy chế phối hợp giữa Chính phủ và Ban, phối hợp tổ chức các sự kiện lớn tầm cỡ quốc gia và quốc tế; nhiều sự kiện đã trở thành nơi quy tụ, gặp gỡ, trao đổi, thảo luận, đối thoại của các chuyên gia, nhà khoa học có uy tín, các nhà quản lý, hoạch định chính sách, doanh nhân trong và ngoài nước về hoàn thiện các cơ chế, chính sách, định hướng chiến lược phát triển; tham gia nhiều hoạt động đối ngoại và hợp tác nghiên cứu kinh tế quốc tế (như Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2019; Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2019; Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0...).

Tham gia nhiều hoạt động đối ngoại, hợp tác nghiên cứu kinh tế quốc tế và một số mặt công tác khác như Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2019; Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2019; Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0.... Có Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2019 và Diễn đàn về năng lượng Việt Nam và nhiều hoạt động khác.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực của toàn thể lãnh đạo, công chức, người lao động Ban Kinh tế Trung ương. Sau 7 năm tái lập, đặc biệt năm 2019, hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương đã ngày càng toàn diện; đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Ban Kinh tế Trung ương đã có nhiều sản phẩm nghiên cứu, đề án, báo cáo quan trọng được Trung ương thông qua; đồng thời công tác thẩm định, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đã được triển khai một cách thực chất, sát thực tiễn... Những kết quả đạt được của Ban Kinh tế Trung ương là rất tích cực, góp phần quan trọng vào thành công toàn diện của đất nước ta trong năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chào mừng

Thủ tướng đánh giá cao sự chủ động phối hợp, trách nhiệm của đồng chí Trưởng Ban Nguyễn Văn Bình. Việc thường xuyên gặp gỡ, trao đổi thông tin kịp thời, giải quyết nhiều vấn đề quan trọng, nhất là những khó khăn, vướng mắc, góp phần thúc đẩy phát triển KTXH nhanh, bền vững trong thời gian qua. 

Thứ sáu, bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận những bất cập, hạn chế như kết quả nghiên cứu chất lượng còn thấp, một số đề án chưa phải là tốt cả, một số đề án chất lượng chưa cao, chưa kịp tiến độ; chưa có sự đột phá về tư duy phát triển, chưa tạo ra kênh dẫn đường, mở lối dẫn dắt thực tiễn phát triển, phù hợp với xu thế mới, việc kiểm tra giám sát thực hiện một số chủ trương, chính sách của Đảng hiệu quả chưa cao, chưa kịp thời phát hiện vướng mắc, bất cập để đề xuất điều chỉnh. Những hạn chế này cần khắc phục trong thời gian tới. Thủ tướng rất hoan nghênh tinh thần cầu thị của Ban Kinh tế Trung ương và mong chờ kết quả tốt đẹp của Ban Kinh tế Trung ương về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới. Ví dụ như công tác đôn đốc, triển khai Nghị quyết về kinh tế tư nhân, việc kiểm tra những đảng bộ lớn có kinh tế tư nhân phát triển để xem thực tiễn ra làm sao, những mặt gì cần phải tiếp tục tháo gỡ, hướng dẫn của Nhà nước hay những hướng dẫn làm rõ hơn của Đảng, nhưng do thời gian không cho phép, chúng ta chưa bố trí để thúc đẩy những Nghị quyết này vào cuộc sống mạnh mẽ hơn. Và chúng ta đều biết những chủ trương lớn như vậy, chúng ta cần kiểm tra, lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không lãnh đạo, việc này chúng ta đã rút ra được và sẽ phối hợp tốt hơn.

Thủ tướng nhấn mạnh, tình hình khu vực, thế giới dự báo tiếp tục có những biến động khó lường; tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư quốc tế tiếp tục xu hướng giảm; cạnh tranh chiến lược, căng thẳng địa chính trị, xung đột thương mại giữa một số quốc gia, nền kinh tế lớn diễn biến phức tạp và chủ nghĩa bảo hộ gia tăng. Ở trong nước, kế thừa thành tựu của hơn 30 năm đổi mới, thế và lực của ta ngày càng lớn mạnh, tình hình chính trị, xã hội ổn định, niềm tin của nhân dân được củng cố; tuy nhiên nền kinh tế vẫn còn những hạn chế, bất cập và tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức trước mắt. Độ mở của nền kinh tế lớn trong khi năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh chưa cao. Biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh ngày càng ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh và đời sống.

Như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo: "Tinh thần chung là phải chủ động, tích cực hơn, năng động, sáng tạo hơn, đạt được kết quả tổng thể cao hơn năm 2019". Để thực hiện tốt nhiệm vụ do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao, Thủ tướng nhấn mạnh vai trò của Ban Kinh tế Trung ương là cực kỳ quan trọng; là cơ quan tham mưu chiến lược về KTXH của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Những kết quả và kinh nghiệm đã có thời gian vừa qua đã đạt được, đề nghị Ban Kinh tế Trung ương phải tiếp tục nhân rộng, phát huy, đáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thủ tướng đề nghị Ban Kinh tế Trung ương cần hoạt động toàn diện hơn, chất lượng cao hơn, với tinh thần tích cực, chủ động, quyết liệt, sáng tạo hơn nữa, không chỉ chờ giao việc mới làm, mà phải chủ động đề xuất, tham mưu; không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Với tinh thần đó, đồng chí Thủ tướng đề nghị tập trung ưu tiên triển khai thực hiện thật tốt những nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, phát triển dất nước thông qua việc thực hiện các đề xuất, kiến nghị cảu Ban thành Nghị quyết của trung ương, của Bộ chính trị, chỉ thị của Ban bí thư, những đề xuất xây dựng các hương trình chiến lược, các đề án cũng như góp ý vào những văn bản quy phạm pháp luật hướng đến mục tiêu chất lượng cao hơn, mang tầm chiến lược khác với thực tiễn cuộc sống, yêu cầu thực tiễn trong thời đại cộng nghệ.

Thứ hai, BKTTW tiếp tục nghiên cứu đề xuất các vấn đề mang tầm chiến lược đất nước, chúng ta cần phải thúc dẩy mạnh mẽ hơn trong năm 2020, chẳng hạn như biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng sâu sắc đến kinh tế toàn cầu, cuộc sống con người. Việt Nam ta cũng là một trong các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, vậy mô hình kinh tế nào có thể giúp chúng ta hạn chế các tiêu cực của biến đổi khí hậu.  Chúng ta đã xây dựng các mô hình tốt chống biến đổi khí hậu ở Tây Nam bộ nhưng đó chưa phải là tất cả.

Công nghiệp hóa là điều kiện căn bản để hiện đại hóa đất nước, tự cường về kinh tế và đem lại phúc lợi cho người dân. Giai đoạn tới  cần chiều chỉnh chiến lược công nghiệp hóa thế nào, nhất là trong cam kết chống biến đổi khí hậu của ta với thế giới. Chúng ta nói nhiều đến chuyển giao công nghệ, gần đây nói sản xuất tại VN, cụ thể các chính sách là song song với chiến lược CNH thì tiếp tục triển khai chiến lược FDI mới phù hợp với tình hình quốc tế để phục vụ hiệu quả đường lối công nghiệp hóa.

Thứ ba, nước là một quốc gia biển, 28 tỉnh thành giáp biển, như vậy ngành kinh tế không chỉ phát triển bền vững, mà còn phải gắn liền hơn với tài nguyên biển. Như vậy đường lối phát triển kinh tế biển như thế nào để tạo động lực, tiềm năng kinh tế biển rất lớn như nước ta. Trong này đã nói về vai trò, vị thế của kinh tế biển. Chúng ta, theo khái niệm thì hiện nay nếu tính từ bờ biển, cách bờ biển 100 cây số thì tính là có biển, nước có biển. Theo tính toán của tổ chức quốc tế thì những nước có biển hoặc liên quan đến biển có 63% GDP tăng trưởng từ biển, từ kinh tế biển. Việt Nam chưa làm tốt, nhiều đề án chưa thành công. 7 tỉnh miền Tây rồi Trà Vinh là một tỉnh rất đông đồng bào Khmer đã có sự tiến triển rồi nhưng mà cả 7 tỉnh còn lại của Miền Tây rộng lớn, nhiều tài nguyên, có biển, cả biển Đông và biển Tây nhưng mà GDP thấp, chỉ có 7% trên tổng số GDP của Việt Nam. Cho nên những vấn đề về phát huy tiềm năng to lớn kinh tế biển để nông nghiệp kinh tế biển rất quan trọng trong đó có hạ tầng cảng,  kho bãi, bến cảng, cơ sở chế biến, giao thông đường sông, du lịch, khu nghỉ dưỡng, biển, đô thị ra biển, ... phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay. Ngay cả xu hướng của thế giới chúng ta cần phải nghiên cứu, và đây cũng là một Nghị quyết của Trung ương về kinh tế biển nhưng vừa qua, việc tổ chức, triển khai còn nhiều bất cập, còn nhiều đề án không thành công.

Thứ tư, làm sao tận dụng được cơ cấu doanh thu vào cho phát triển? Có cách nào để phát triển mạnh mẽ hơn nữa tầng lớn trung lưu và các tầng lớp này trở thành một lực lượng quan trọng, tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho đất nước. Từ một đất nước tỷ lệ nghèo đói trên 60%, nay chúng ta còn tỉ lệ rất thấp, là một công cuộc vĩ đại mà Đảng ta đã lãnh đạo thành công. Bây giờ đã xuất hiện nhiều tầng lớp trung lưu ở Việt Nam, chiếm khoảng 15% mà trong thời gian đấy là 30-50%, mà 50% của dân số 100 triệu người thì dẫn dắt phát triển rất lớn. Một lực lượng quan trọng, động lực phát triển. Người ta hay nói, một người lo bằng kho người làm. Chính những tầng lớp tinh hoa, trung lưu này sẽ tạo việc làm cho người dân và xu hướng tiêu dùng cũng như phân khúc thị trường đã được thay đổi, tiếp tục thay đổi cái này.

Quang cảnh Hội nghị

Thứ năm, cơ chế đột phá nào để thúc đẩy kinh tế vùng làm cho các vùng kinh tế không bị cát cứ như thời gian qua? Vừa qua thì đúng là trong phát biểu Ban Kinh tế Trung ương có nói "chúng tôi làm kinh tế vùng rất quyết liệt, nhưng mà chưa thành công", thậm chí những vùng có đặc điểm tương đối giống nhau như Đồng bằng Sông Cửu Long nhưng mà vẫn cát cứ, không có sự phối hợp, kể cả vùng thủ đô của chúng ta. Lý do là chúng ta chưa có Ban Chỉ đạo, chưa có môt tổ chức đảng, không còn những quân khu, những khu vực này khác để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thâm chí xử lý vấn đề rác thải ở đáy sông Nhuệ.

Thứ sáu, những phương thức tận dụng cơ hội cách mạng công nghiệp 4.0, nền kinh tế số làm sao để cuộc cách mạng này lan tỏa, rộng khắp, mạnh mẽ. Chúng ta đang phấn đấu tăng trưởng 20, 30 % nền kinh tế số. Điện thoại thông minh hiện giờ phổ cập khắp Việt Nam nhưng xử dụng để thanh toán, truy xuất nguồn gốc thì chúng ta chưa làm được.

Thứ bảy, mô hình đặc khu kinh tế đã giúp nhiều quốc gia vươn lên, nhanh chóng tham gia vào nhóm các quốc gia công nghiệp phát triển. Thời thế mới thì các mô hình đặc khu sẽ như thế nào? Mô hình nào chúng ta có thể áp dụng để tìm ra động lực mới cho tăng trưởng kinh tế của nước ta. Việt Nam có cần đặc khu kinh tế không? Hay những lần biểu tình, phản đối khi chúng tôi trình luật đặc khu ra là vì chưa làm tốt công tác truyền thông, chưa hướng dẫn tốt. Trên thế giới, những mô hình khu kinh tế, khu công nghiệp, những đặc khu kinh tế là những mô hình chúng tôi nghĩ rằng cần tiếp tục nghiên cứu tốt hơn. Ban Kinh tế Trung ương sẽ tiếp tục giúp cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng như Chính phủ nghiên cứu, xử lý vấn đề này.

Thứ tám, những vấn đề đang có nhiều vướng mắc, bất cập như quản lý đất đai, tài nguyên, quản lý tài chính công, cải cách doanh nghiệp nhà nước, phát triển mô hình kinh tế tập thể,… cần tiếp tục được nghiên cứu, tìm lời giải tốt hơn cho sự phát triển của đất nước. các vấn đề về tích tụ ruộng đất, sử dụng đất đai là tương đối nhạy cảm, và cũng là vấn đề bức xúc hiện nay trong quá trình điều hành. Ban Kinh tế Trung ương sẽ cùng Chính phủ tiếp tục nghiên cứu sâu hơn vấn đề này.

Thứ chín, chúng ta hiện đã có một số Trung tâm kinh tế quan trọng trên cả nước, ngoài Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Bình Dương,… nhiều vấn đề về quy hoạch phát triển đô thị đang kìm hãm sự phát triển. Chúng ta cũng cần những định hướng mới trong tổ chức bộ máy chính quyền để phát triển. Ví dụ cụ thể như đối với Tp Hồ Chí Minh thì đâu là những giải pháp đột phá để đưa Tp HCM nhanh chóng trở thành trung tâm tài chính quốc tế mới . Hiện nay, đô thị Việt Nam chỉ chiếm 35%. Trong xu hướng phát triển đô thị mà Ban Kinh tế Trung ương nêu là xu hướng tất yếu của quá trình phát triển thì chúng ta đang làm quá chậm và còn nhiều lộn xộn. Kinh nghiệm cho rằng, phát triển đô thị hay phát triển đô thị là một động lực tăng trưởng cùng với kinh tế ban đêm, kinh tế số. Những vấn đề như vậy chưa đóng góp nhiều vào tăng trưởng GDP của Việt Nam hiện nay. Vấn đề quản lý đô thị thông minh, vấn đề quy hoạch đô thị chúng ta cần có tầm nhìn và sự quản lý tốt hơn.

Thứ mười, trong bối cảnh thế giới biến động khó lường thì chúng ta định vị Việt Nam như thế nào trong quan hệ phức tạp đó. Việc này rất quan trọng vì chiến lược phát triển kinh tế không thể tách rời vấn đề an ninh quốc phòng, chính sách đối ngoại, quan hệ đa phương. Chúng ta không coi nhẹ nước nào, không phụ thuộc nước nào trong thương mại, chúng ta hướng đến một nền kinh tế tự cường Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thẩm định các đề án, dự án. Đề cao tính khoa học, khách quan, phản biện. Đề nghị có sự chặt chẽ, có lý có tình, đảm bảo đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, phù hợp trong bối cảnh thể chế pháp luật còn nhiều việc mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ  cần tiếp tục thảo luận, tháo gỡ tạo điều kiện cho phát triển đúng hướng bền vững. Đồng chí đề nghị Ban Kinh tế Trung ương chủ trì để các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ tiếp tục tháo gỡ.

Nâng cao chất lượng hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện những bất hợp lý trong thể chế pháp luật, cơ chế chính sách trong tổ chức thực hiện từ đó đề ra những giải pháp thúc đẩy sự phát triển. Để đạt được yêu cầu của nhiệm vụ nêu trên,

lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương cần quan tâm xây dựng đào tạo đội ngũ cán bộ công chức có chất lượng cao, có bản lĩnh, kinh nghiệm, trình độ. Thu hút được nhiều chuyên gia giỏi cộng tác với Ban Kinh tế Trung ương. Xây dựng một tập thể đoàn kết, trên dưới một lòng, tạo động lực cho cán bộ làm việc, cống hiến với tinh thần phụng sự. Đồng thời thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Ban Kinh tế Trung ương và Ban Cán sự đảng Chính phủ. Cụ thể, hàng quý đều phải có sơ kết rút kinh nghiệm, xây dựng những phương án phối hợp cụ thể, định kì. Điều này tạo nên sức mạnh cho Ban Kinh tế Trung ương cũng như của Chính phủ.

Thủ tướng đề nghị các Ban Kinh tế Trung ương năng động, sáng tạo, quyết liệt vận dụng đường lối thể chế pháp luật phát triển vào địa phương mình. Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương luôn lắng nghe luôn luôn tháo gỡ phối hợp với các đồng chí tìm ra một hướng đi cách làm thích hợp nhất để giái quyết vấn đề phát triển đất nước, giải quyết đời sống của người dân. Chúng ta chuẩn bị chiến lược miền nam và phương hướng nhiệm vụ 5 năm rất quan trọng, những văn kiện này cần có tầm nhìn dài hạn bám sát thực tiễn phát triển tận dụng được tối đa cơ hội xu hướng vận động trên thế giới để đưa đất nước ta phát triển nhanh và bền vững phấn đấu để có một Việt Nam hùng cường thịnh vượng qua thời gian ngắn đây là nhiệm vụ rất khó rất nặng nề cần có sự tập trung thời gian trí tuệ tham gia nghiên cứu, tham gia ý kiến của Ban Kinh tế Trung ương. Tổng bí thư cũng đã nói kể cả các đồng chí lãnh đạo lão thành nghỉ hưu nhưng cũng là một kênh quan trọng để đóng góp các ý kiến, góp phần phát triển đất nước. Đề nghị các đồng chí trong Ban Kinh tế Trung ương chủ động tích cực tham gia đóng góp cả về lý luận, cả thực tiễn phát hiện nhân tố mới những mô hình mới thực hiện tốt, đúc kết kinh nghiệm tốt, đóng góp việc tích cực vào chuẩn bị đại hội nói chung trong đó có việc hoàn thiện các văn kiện của Tiểu Ban kinh tế - xã hội  do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban.

Liên quan đến vấn đề biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh và đời sống; những vấn đề toàn cầu và khu vực cũng như những bất cập của một nền kinh tế mới còn nhiều bất cập, Thủ tướng cũng yêu cầu các ban xây dựng Đảng, đặc biệt là Ban Kinh tế cùng các bộ, ban ngành và Chính phủ đoàn kết, cùng nhau vượt khó, cùng nhau phối hợp tốt hơn nữa. Đất nước chúng ta tiến lên kinh tế xã hội, Ban Kinh tế Trung ương đều biết nền kinh tế đang tồn tại nhiều nút thắt lớn hạn chế phát triển, khiến tiềm năng không được giải phóng, trong đó thể chế được xem là nút thắt lớn, song nút thắt lớn nhất là tư duy, nếu không thay đổi về tư duy kinh tế thì có điều chỉnh thể chế thì vẫn là thể chế cũ, bình mới rượu cũ, không thể đột phá. Những tư duy mới của Đảng ta về xây dựng kinh tế trong thời kỳ mới có dấu ấn lớn của Đảng trong thười gian qua được tiếp tục phát huy , do ban kinh tế là cơ quan tham mưu. Trước đây chúng ta có khoán 10, Chỉ thị 100 trong nông nghiệp trước dây, gần dây là NQ 10,11,12 và NQ 52 và một số nghị quyết ban hành trong năm 2019…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã đến tham dự, chủ trì và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Hội nghị này. Những ý kiến đánh giá các kết quả đạt được của đồng chí Thủ tướng Chính phủ đối với hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương trong thời gian qua thực sự là nguồn cổ vũ, động viên, khích lệ và truyền cảm hứng cho Ban Kinh tế Trung ương trong hoạt động ở thời gian sắp tới. Những tồn tại, yếu kém mà đồng chí Thủ tướng đã vạch ra thực sự là định hướng cho Ban tiếp thu một cách sâu sắc nhất, kịp thời hoàn thiện hoạt động của mình, khắc phục những khó khăn, yếu kém, đáp ứng được nguyện vọng của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí Thủ tướng.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình cho rằng, những ý kiến chỉ đạo về phương hướng hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương trong thời gian tới mà đồng chí Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra vừa có ý nghĩa chiến lược sâu sắc, lâu dài, nhưng đồng thời cũng là các vấn đề hết sức thời sự, cấp thiết để cho đất nước chúng ta vừa có một chiến lược, vừa có một chiến thuật về phát triển kinh tế - xã hội, làm sao thực hiện thắng lợi NQ Đại hội Đảng lần thứ 12, nhưng đồng thời cũng tạo tiền đề, nền tảng cho việc triển khai những chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong 10 năm tới. Những ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí sẽ làm nền tảng để Ban rà soát lại, hoàn thiện lại những nhiệm vụ hoạt động của mình trong thời gian tới.

Nhiệm vụ trong thời gian tới mà đồng chí Thủ tướng Chính phủ thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước giao cũng hết sức nặng nề và trọng trách cũng hết sức cao. Đây vừa là niềm vinh dự cũng vừa là một thách thức rất lớn với Ban. Đồng chí Nguyễn Văn Bình mong rằng trong thời gian tới, tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ, đồng hành của tất cả các đồng chí. Các ý kiến tham gia tại Hội nghị ngày hôm nay là hết sức quý báu vì đó là các ý kiến từ chính cơ sở, sẽ giúp cho Ban nhìn nhận vấn đề một cách sâu sắc hơn, toàn diện diện hơn trên nhiều lĩnh vực từ các cơ quan trung ương đến các địa phương để có được kế hoạch hoạt động của mình trong thời gian tới, đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước.

TTTTPTDBKT