Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Chiều ngày 27-12-2017, Ban Kinh tế Trung ương long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì Hội nghị. Tham dự có đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực; đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương, Phó Trưởng Ban; đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban; Các đồng chí Phó Trưởng Ban kiêm nhiệm. Dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, Lãnh đạo các bộ, ban, ngành và đại diện Lãnh đạo các vụ, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, và người lao động của Ban.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

phát biểu chỉ đạo

Khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương khẳng định: Trong 5 năm qua, kế thừa truyền thống lịch sử 67 năm hình thành và phát triển, tập thể Ban Kinh tế Trung ương đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tập trung đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng các mặt công tác để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tham mưu chiến lược cho Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các chủ trương và chính sách lớn thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực báo cáo công tác năm 2017

Đồng chí nhấn mạnh, Năm 2017 là năm đầu tiên kể từ khi tái lập, Ban Kinh tế Trung ương đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng giao chủ trì thực hiện nhiều đề án lớn, trong đó nổi bật là 3 đề án về kinh tế trình Hội nghị Trung ương 5 khóa XII đã được Ban Chấp hành Trung ương thông qua và ban hành các nghị quyết, cụ thể là: Nghị quyết số 10 ngày 3-6-2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết số 11 ngày 3-6-2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết số 12 ngày 3-6-2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, trong năm 2017, một số đề án lớn, chuyên sâu theo từng lĩnh vực trình Bộ Chính trị cũng đã được Ban tích cực triển khai và cơ bản hoàn thành. Ban cũng đã hoàn thành Đề án "Định hướng chính sách công nghiệp quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn; 2030" trình Bộ Chính trị; tổ chức nghiên cứu xây dựng một số đề án lớn quan trọng khác vài tham gia có hiệu quả vào việc xây dựng các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư do các cơ quan liên quan chủ trì xây dựng. Công tác tham gia ý kiến, phối hợp xây dựng các đề án của các cơ quan liên quan cũng được Ban Kinh tế Trung ương thực hiện tốt. Ngoài ra, trong năm qua, công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của Ban đối cũng đã được Ban chú trọng đổi mới. 

Các đồng chí Lãnh đạo Ban và đại biểu tham dự Hội nghị

Đồng chí Trưởng Ban nhấn mạnh, dưới sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Ban, sự nỗ lực của cán bộ, công chức và đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc làm việc ngày 11/2/2017, các nội dung công tác của Ban được triển khai đồng bộ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Công tác thẩm định, tham gia ý kiến đối với các nội dung kinh tế - xã hội theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; báo cáo tình hình kinh tế vĩ mô định kỳ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã phản ánh sát các diễn biến kinh tế và được tăng cường về tính dự báo; tập trung triển khai 6 chương trình hành động cụ thể thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư; công tác thông tin truyền thông, đối ngoại và hợp tác quốc tế được duy trì tốt…

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định sự cần thiết của việc tái lập Ban Kinh tế Trung ương, đánh giá cao các Nghị quyết mà Ban đã tham mưu, đặc biệt là 3 Nghị quyết quan trọng về kinh tế của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII có đóng góp quan trọng của Ban. Đồng chí tin tưởng rằng, trong năm 2018, hai cơ quan sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, đặc biệt là trong những chương trình lớn, quan trọng về kinh tế - xã hội.

Tham gia ý kiến, đồng chí Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương chúc mừng và đánh giá cao kết quả của Ban Kinh tế Trung ương trong năm qua, đặc biệt là những đóng góp với hoạt động của Bộ Công Thương. Đồng chí cho rằng những Đề án do Ban nghiên cứu, tham mưu đều có tính thực tiễn cao; đánh giá cao sự kiện Hội thảo và Triển lãm Công nghiệp thông minh. Đồng chí cũng đề nghị được tham gia một số đề án trong lĩnh vực công thương. Đồng thời, đồng chí mong muốn Bộ Công Thương và Ban Kinh tế Trung ương sẽ tăng cường hợp tác trong tương lai.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Phong, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương tham gia ý kiến

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Phong, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đánh giá cao nỗ lực của Ban Kinh tế Trung ương trong năm qua, đặc biệt là các Đề án về kinh tế trình Hội nghị Trung ương 5 khóa XII. Bên cạnh đó các đề án lớn cũng được Ban tích cực xây dựng, triển khai. Đồng chí chúc mừng những thành công của Ban, khẳng định việc tái lập Ban Kinh tế Trung ương là cần thiết. Đồng chí cũng đánh giá cao công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế của Ban và mong muốn Ban tham mưu cho Đảng để tăng cường công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế của đất nước.

Trong năm 2018, với mục tiêu nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát, ngoài thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Kinh tế Trung ương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: Nghiên cứu, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách, cơ chế thu - chi…; Tổ chức kiểm tra, giám sát giữa nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng về thực hiện chủ trương, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành sơ kết, tổng kết, xây dựng một số Nghị quyết; Chủ động nghiên cứu, thu thập thông tin phục vụ việc thẩm định các đề án về kinh tế - xã hội khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu;  Chủ động nắm bắt các vấn đề nổi lên về kinh tế vĩ mô để kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư các giải pháp xử lý.

Đồng chí Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương tham gia ý kiến

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Nguyễn Văn Bình ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được cũng như tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của Ban Kinh tế Trung ương. Đồng chí đề nghị trong năm 2018, Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục phát huy tinh thần nỗ lực, sự quyết tâm và những kết quả đã đạt được trong năm 2017 để tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng chí đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm Ban cần thực hiện, đó là: Cần tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu và đề xuất cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về những vấn đề lớn liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội; Cần đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế; Tiếp tục rà soát, thực hiện các nhiệm vụ mà Ban Kinh tế Trung ương được giao tại các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để tổ chức, triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả; Nghiên cứu, hoàn thiện tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả phù hợp với bối cảnh mới, tạo nền tảng để cán bộ, công chức phát huy được năng lực, sở trường, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện có hiệu quả, thiết thực việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Quang cảnh Hội nghị

Thay mặt toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Ban Kinh tế Trung ương, đồng chí Nguyễn Văn Bình trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị hợp tác; sự đóng góp trí tuệ của đội ngũ các cộng tác viên là chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, đồng thời khẳng định, Ban sẽ phát huy những thành tích đạt được, không ngừng vươn lên, nỗ lực cống hiến, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phòng Truyền thông