Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Ban Kinh tế Trung ương

Hôm nay, (ngày 11/7), Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Trưởng Ban cùng đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Ban.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu chỉ đạo

Năm 2019 được xem là năm tăng tốc, bứt phá trên các lĩnh vực nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII cũng như Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả hệ thống chính trị tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để đưa nền kinh tế đạt mức tăng trưởng theo mục tiêu đã đề ra, là năm được giao chủ trì nhiều đề án lớn, có tính tổng kết, chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Sáu tháng đầu năm, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Ban, các nội dung công tác của Ban được tích cực triển khai. Việc tổ chức nghiên cứu, xây dựng các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư được các đơn vị, nhóm công tác chủ động thực hiện; công tác phối hợp nghiên cứu, tham vấn ý kiến chuyên gia, nhà khoa học trong quá trình xây dựng các báo cáo được thực hiện hiệu quả.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Cao Đức Phát báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

Tiếp nối các kết quả nghiên cứu năm 2018, đầu năm 2019 Ban đã hoàn thiện, trình Bộ Chính trị Đề án "Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn" để ban hành Kết luận của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X đến năm 2020; hoàn thành xây dựng Đề án "Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường" và Đề án "Tổng kết 10 năm 2006 - 2016 việc thực hiện một số chủ trương, chính sách lớn của Đảng về phát triển kinh tế nhanh và bền vững" để trình Bộ Chính trị họp, dự kiến cho ý kiến vào tháng 7/2019. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học, Ban tiếp tục tu chỉnh, hoàn thiện cơ bản Đề án "Chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4" để trình Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến vào tháng 8/2019; Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tích cực nghiên cứu, xây dựng các đề án được giao trình Bộ Chính trị năm 2019: Đề án "Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2007 của Bộ Chính trị khóa X về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050"; Đề án "Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Trung du và miền Bắc Bộ đến năm 2020"; Đề án "Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 48-KL/TW ngày 25/5/2009 của Bộ Chính trị khóa X về xây dựng phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020"; Đề án "Tiến tới xây dựng bộ tiêu chí về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta"; Đề án "Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 60-KL/TW ngày 27/11/2009 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên giai đoạn 2010 - 2020"; Đề án "Quy định về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp nhà nước phù hợp với thể chế chính trị, cơ chế thị trường và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế" theo phân công của Bộ Chính trị tại Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 06/6/2018 về việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đồng chí Đoàn Ngọc Xuân, Vụ trưởng Vụ Xã hội phát biểu tham luận

Căn cứ nhiệm vụ được giao, Ban đã tích cực tham gia xây dựng tiết các văn kiện Đại hội XIII của Đảng , chủ trì nghiên cứu, xây dựng đề cương chi tiết quan điểm phát triển trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 để gửi Tiểu ban Kinh tế - xã hội tổng hợp, trình Hội nghị Trung ương 10 khóa XII. Trên cơ sở dự thảo đề cương đã được Hội nghị Trung ương 10 khóa XII thông qua, Ban Kinh tế Trung ương triển khai đánh giá kết quả (mặt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân) về thực hiện quan điểm phát triển trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2001-2020 và hoàn thiện hệ thống quan điểm phát triển của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030.

 Ngoài triển khai các đề án được giao theo chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019, Ban Kinh tế Trung ương đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức nghiên cứu một số nội dung phục vụ công tác tổng kết, tham mưu, đề xuất của Ban về một số chủ trương, chính sách lớn của Đảng thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội gắn với tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030

Đồng chí Phạm Minh Điển, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp phát biểu tham luận

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức nhiều sự kiện, hội nghị, hội thảo, tọa đàm để triển khai các nhiệm vụ công tác chuyên môn cũng như triển khai các chủ trương, chính sách lớn của Đảng trong phát triển kinh tế. Nổi bật có một số sự kiện lớn, có sức lan tỏa và nhận được sự đánh giá tích cực của dư luận và giới chuyên môn, như: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2019 với chủ đề "Củng cố nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững" tổ chức tháng 1/2019; Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2019 với chủ đề "Phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo Nghị quyết số 10-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 Khóa XII và Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ" tổ chức tháng 5/2019 với hơn 4.200 lượt đại biểu tham

Tại Hội nghị, các ý kiến của đại biểu tham dự, đại diện lãnh đạo của các vụ, đơn vị đều nhất trí cao về Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và đưa ra một số đề xuất, kiến nghị để góp phần triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.

Đồng chí Chu Trần Trường, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế vùng và Địa phương phát biểu tham luận

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá 6 tháng đầu năm 2019, Ban Kinh tế Trung ương đã chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ theo kế hoạch, chương trình công tác năm 2019 đề ra và chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư góp phần tăng cường vai trò, hiệu quả lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kinh tế - xã hội. Ban Kinh tế Trung ương đã hoàn thành và trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiều đề án lớn, quan trọng theo nhiệm vụ được giao. Tham gia xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Làm tốt công tác tham mưu, đề xuất; công tác thẩm định, tham gia ý kiến; theo dõi, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết; công tác phối hợp công tác với các ban, bộ ngành Trung ương và địa phương; hoạt động đối ngoại, hợp tác nghiên cứu kinh tế quốc tế. Tổ chức thành công các sự kiện lớn tiêu biểu có hiệu quả cao và sức lan tỏa trong xã hội như Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2019, Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2019, Cuộc thi và Lễ trao giải Cuộc thi viết "Cán bộ, đảng viên các cơ quan Đảng Trung ương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"… Tổ chức hoạt động của cơ quan được duy trì ổn định, công tác Đảng, đoàn thể được quan tâm thực hiện, xây dựng Đảng bộ Ban trong sạch, vững mạnh.  

Quang cảnh Hội nghị

Ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc, sự nỗ lực, phấn đấu của các cán bộ, công chức Ban Kinh tế Trung ương, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của Ban cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối năm trong đó cần tập trung hoàn thành các đề án lớn trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế Công nghiệp 4.0 lần thứ 3 với chủ đề "Diễn đàn Quốc gia về chuyển đổi số năm 2019"; tham gia xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng trong đó trọng tâm là hoàn thành cơ bản hệ thống quan điểm phát triển của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030; tiếp tục nghiên cứu, xây dựng Báo cáo tình hình kinh tế vĩ mô định kỳ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giám sát thực hiện Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng về kinh tế - xã hội; tổ chức nghiên cứu, đề xuất một số mô hình phát triển kinh tế bền vững, hiệu quả đến năm 2025; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng về kinh tế; tích cực phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan liên quan, đội ngũ các chuyên gia, nhà khoa học, cộng tác viên để huy động tốt nhất kinh nghiệm và nguồn trí tuệ, chất xám trong nước và quốc tế, góp phần phát huy vai trò của Ban Kinh tế Trung ương trong tham mưu hoạch định chiến lược các chủ trương, chính sách lớn về kinh tế - xã hội của đất nước./.

Trung tâm TT, PT và DBKT