TỔ CHỨC BỘ MÁY CÁC VỤ, ĐƠN VỊ CỦA BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG
TỔ CHỨC BỘ MÁY CÁC VỤ, ĐƠN VỊ CỦA BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

TỔ CHỨC BỘ MÁY CÁC VỤ, ĐƠN VỊ CỦA BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

 I- VỤ KINH TẾ TỔNG HỢP

Chức năng:

Nghiên cứu, tham mưu, thẩm định, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát giúp lãnh đạo Ban các chủ trương và chính sách về các ngành và lĩnh vực: Kế hoạch và đầu tư; tài chính, ngân hàng; kinh tế đối ngoại; hội nhập kinh tế quốc tế; quản lý nhà nước về doanh nghiệp và một số lĩnh vực khác có liên quan theo sự phân công của Trưởng ban.

Nhiệm vụ:

1- Nghiên cứu, đề xuất:

a) Chủ động lựa chọn, đề xuất và chủ trì tổ chức thực hiện nghiên cứu những vấn đề kinh tế - xã hội thuộc ngành, lĩnh vực theo chức năng để đưa vào chương trình, kế hoạch nghiên cứu hằng năm, từng giai đoạn trình lãnh đạo Ban xem xét, quyết định, bao gồm:

- Vấn đề xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước (bao gồm cả vấn đề tái cơ cấu nền kinh tế, ngành, lĩnh vực).

- Các cơ chế, chính sách về tài chính quốc gia; hoạt động của tổ chức tài chính, các quỹ tài tính tập trung ngoài ngân sách nhà nước (bao gồm cả vấn đề tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tài chính).

- Các vấn đề về đầu tư, tái đầu tư công (gồm đầu tư từ ngân sách Nhà nước, đầu tư từ tín dụng nhà nước và đầu tư doanh nghiệp nhà nước).

- Các chính sách về tiền tệ; các cơ chế, chính sách và hoạt động của ngân hàng nhà nước, các tổ chức ngân hàng thương mại, ngân hàng phát triển, ngân hàng chính sách xã hội (bao gồm cả vấn đề tái cơ cấu hệ thống tổ chức ngân hàng).

- Các vấn đề về phương hướng, chính sách về kinh tế đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế, doanh nghiệp (gồm cả về đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài).

b) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị các nội dung thuộc ngành, lĩnh vực nghiên cứu để giúp lãnh đạo Ban tham mưu, đề xuất với Đảng và Nhà nước trong xây dựng các nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn bản khác.

c) Chủ động nắm bắt thông tin, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Ban để nghiên cứu, đề xuất với lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương các phương án giải quyết những vấn đề lớn nổi lên về kinh tế - xã hội thuộc các ngành, lĩnh vực được phân công.

d) Chủ trì, phối hợp, tham gia với các đơn vị trong và ngoài Ban để thực hiện nghiên cứu, tham mưu các nội dung chuyên đề khác do lãnh đạo Ban giao.

2- Giúp lãnh đạo Ban trong việc thực hiện nhiệm vụ thẩm định, xây dựng báo cáo thẩm định:

a) Thẩm định các đề án, chương trình, dự án do Ban cán sự Đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội hoặc ban cán sự Đảng, đảng đoàn các bộ, ngành được Chính phủ ủy quyền trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thuộc ngành, lĩnh vực được phân công.

b) Xây dựng báo cáo thẩm định các đề án, chương trình, dự án thuộc ngành, lĩnh vực được phân công mà Ban là thành viên Hội đồng thẩm định.

3- Giúp lãnh đạo Ban trong thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, gồm:

a) Xây dựng các chương trình hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn bản khác của Đảng và Nhà nước thuộc các ngành, lĩnh vực được phân công trình lãnh đạo Ban phê duyệt và tổ chức thực hiện.

b) Tham gia phối hợp với các cơ quan khi có yêu cầu trong sơ kết và tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn bản khác của Đảng và Nhà nước về các ngành, lĩnh vực được phân công.

c) Theo dõi, phát hiện, đề xuất kiến nghị với lãnh đạo Ban những vấn đề về tình hình thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn bản khác của Đảng và Nhà nước các ngành, lĩnh vực được phân công.

d) Các vấn đề liên quan đến kiểm tra, giám sát các tập đoàn, tổng công ty, công ty nhà nước trong các ngành, lĩnh vực được phân công.

4- Giúp lãnh đạo Ban trong việc chuẩn bị ý kiến tham gia với các cơ quan của Đảng và Nhà nước trong việc cụ thể hóa đường lối, chính sách của Đảng thuộc các ngành, lĩnh vực được phân công.

5- Tham gia, phối hợp với Vụ Tổ chức - Cán bộ của Ban thực hiện một số nội dung về công tác cán bộ đối với cán bộ, công chức thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý trong các ngành, lĩnh vực được phân công.

6- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban giao.

Vụ Kinh tế tổng hợp có vụ trưởng, một số phó vụ trưởng và các chuyên viên. Vụ Kinh tế tổng hợp làm việc theo chế độ chuyên viên kết hợp thủ trưởng.

II- VỤ CÔNG NGHIỆP

Chức năng:

Nghiên cứu, tham mưu, thẩm định, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát giúp lãnh đạo Ban các chủ trương và chính sách về kinh tế - xã hội trong các lĩnh vực: công nghiệp, thương mại, giao thông vận tải, xây dựng, bưu chính viễn thông và một số lĩnh vực khác có liên quan theo sự phân công của Trưởng ban.

Nhiệm vụ:

1- Nghiên cứu, đề xuất:

a) Chủ động lựa chọn, đề xuất và chủ trì tổ chức thực hiện nghiên cứu những vấn đề kinh tế - xã hội thuộc các ngành, lĩnh vực theo chức năng để đưa vào chương trình, kế hoạch nghiên cứu hằng năm, từng giai đoạn trình lãnh đạo Ban xem xét, quyết định, bao gồm:

- Các cơ chế, chính sách đối với công nghiệp, thương mại, giao thông vận tải, xây dựng, thông tin và truyền thông (bao gồm cả vấn đề tái cơ cấu các lĩnh vực này).

- Các vấn đề về công nghiệp hóa, hiện đại hóa; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, tình hình phát triển và các dự án lớn, quan trọng (phải trình xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư) thuộc các ngành, lĩnh vực được phân công.

- Các vấn đề về an ninh năng lượng.

- Các cơ chế, chính sách về phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

- Các vấn đề về phát triển công nghiệp quốc phòng và kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.

- Các vấn đề về tiêu dùng và thị trường hàng hóa, dịch vụ công nghiệp.

b) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị các nội dung về kinh tế - xã hội thuộc ngành, lĩnh vực nghiên cứu để giúp lãnh đạo Ban tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong xây dựng các nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn bản khác.

c) Chủ động nắm bắt thông tin, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Ban để nghiên cứu, đề xuất với lãnh đạo Ban các phương án giải quyết những vấn đề lớn nổi lên về kinh tế - xã hội thuộc các ngành, lĩnh vực được phân công.

d) Chủ trì, phối hợp, tham gia với các đơn vị trong và ngoài Ban để thực hiện nghiên cứu, tham mưu các nội dung chuyên đề khác về kinh tế - xã hội do lãnh đạo Ban giao.

2- Giúp lãnh đạo Ban trong việc thực hiện nhiệm vụ thẩm định, xây dựng báo cáo thẩm định các đề án về kinh tế - xã hội gồm:

a) Thẩm định các đề án, chương trình, dự án về kinh tế - xã hội do Ban cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn quốc hội hoặc ban cán sự đảng, đảng đoàn các bộ, ngành được Chính phủ ủy quyền trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thuộc ngành, lĩnh vực được phân công.

b) Xây dựng báo cáo thẩm định các đề án, chương trình, dự án về kinh tế - xã hội thuộc ngành, lĩnh vực được phân công mà Ban Kinh tế Trung ương là thành viên hội đồng thẩm định.

3- Giúp lãnh đạo Ban trong thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách về kinh tế - xã hội của Đảng gồm:

a) Xây dựng các chương trình hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn bản khác của Đảng và Nhà nước về kinh tế - xã hội thuộc các ngành, lĩnh vực được phân công trình lãnh đạo Ban phê duyệt và tổ chức thực hiện.

b) Tham gia phối hợp với các cơ quan khi có yêu cầu trong sơ kết và tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn bản khác của Đảng và Nhà nước về kinh tế - xã hội thuộc các ngành, lĩnh vực được phân công.

c) Theo dõi, phát hiện, đề xuất kiến nghị với lãnh đạo Ban những vấn đề về tình hình thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương trong về kinh tế - xã hội trong các ngành, lĩnh vực được phân công.

d) Các vấn đề liên quan đến kiểm tra, giám sát các tập đoàn, tổng công ty, công ty nhà nước, kể cả vấn đề tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trong các ngành, lĩnh vực được phân công.

4- Giúp lãnh đạo Ban trong việc chuẩn bị ý kiến tham gia với các cơ quan của Đảng và Nhà nước trong việc cụ thể hóa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế - xã hội thuộc các ngành, lĩnh vực được phân công.

5- Tham gia, phối hợp với Vụ Tổ chức - Cán bộ của Ban thực hiện một số nội dung về công tác cán bộ đối với cán bộ, công chức thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý thuộc khối kinh tế - xã hội trong các ngành, lĩnh vực được phân công.

6- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban giao.

Vụ Công nghiệp có vụ trưởng, một số phó vụ trưởng và các chuyên viên. Vụ Công nghiệp làm việc theo chế độ chuyên viên kết hợp thủ trưởng.

 III- VỤ NÔNG NGHIỆP - NÔNG THÔN

Chức năng:

Nghiên cứu, tham mưu thẩm định, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, giúp lãnh đạo Ban các chủ trương và chính sách về kinh tế - xã hội trong các ngành, lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, nông dân, nông thôn, tài nguyên, môi trường (sau đây viết tắt là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn) và một số lĩnh vực khác có liên quan theo sự phân công của Trưởng ban.

Nhiệm vụ:

1- Nghiên cứu, đề xuất:

a) Chủ động lựa chọn, đề xuất và chủ trì tổ chức thực hiện nghiên cứu những vấn đề kinh tế - xã hội thuộc các ngành, lĩnh vực theo chức năng để đưa vào chương trình, kế hoạch nghiên cứu hằng năm, từng giai đoạn trình lãnh đạo Ban xem xét, quyết định, bao gồm:

- Các vấn đề về nông nghiệp, nông thôn, nông dân, bao gồm cả vấn đề tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

- Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và tình hình phát triển nông nghiệp, nông thôn.

- Vấn đề xây dựng nông thôn mới; đô thị hóa nông thôn.

- Các cơ chế, chính sách đối với nông nghiệp, nông thôn, nông dân.

- An ninh lương thực, gồm cả vấn đề lưu thông lương thực.

- Kinh tế tập thể; kinh tế trang trại.

- Sắp xếp, đổi mới nông lâm trường quốc doanh.

- Vấn đề biến đổi khí hậu, tài nguyên - môi trường.

b) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị các nội dung về kinh tế - xã hội thuộc ngành, lĩnh vực nghiên cứu để giúp lãnh đạo Ban tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong xây dựng các nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn bản khác.

c) Chủ động nắm bắt thông tin, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Ban để nghiên cứu, đề xuất với lãnh đạo Ban các phương án giải quyết những vấn đề lớn nổi lên về kinh tế - xã hội thuộc các ngành, lĩnh vực được phân công.

d) Chủ trì, phối hợp, tham gia với các đơn vị trong và ngoài Ban để thực hiện nghiên cứu, tham mưu các nội dung chuyên đề khác do lãnh đạo Ban giao.

2- Giúp lãnh đạo Ban trong việc thực hiện nhiệm vụ thẩm định, xây dựng báo cáo thẩm định về các vấn đề kinh tế - xã hội gồm:

a) Thẩm định các đề án, chương trình, dự án về kinh tế - xã hội do Ban cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội hoặc ban cán sự đảng, đảng đoàn các bộ, ngành được Chính phủ ủy quyền trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thuộc ngành, lĩnh vực được phân công.

b) Xây dựng báo cáo thẩm định các đề án, chương trình, dự án về kinh tế - xã hội thuộc ngành, lĩnh vực được phân công mà Ban là thành viên hội đồng thẩm định.

3- Giúp lãnh đạo Ban trong thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách về kinh tế - xã hội của Đảng gồm:

a) Xây dựng các chương trình hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn bản khác của Đảng và Nhà nước về kinh tế - xã hội thuộc các ngành, lĩnh vực được phân công trình lãnh đạo Ban phê duyệt và tổ chức thực hiện.

b) Tham gia phối hợp với các cơ quan khi có yêu cầu trong sơ kết và tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn bản khác của Đảng và Nhà nước về kinh tế - xã hội thuộc các ngành, lĩnh vực được phân công.

c) Theo dõi, phát hiện, đề xuất kiến nghị với lãnh đạo Ban những vấn đề về tình hình thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về kinh tế - xã hội trong các ngành, lĩnh vực được phân công.

d) Các vấn đề liên quan đến kiểm tra, giám sát các tập đoàn, tổng công ty, công ty nhà nước trong các ngành, lĩnh vực được phân công.

4- Giúp lãnh đạo Ban trong việc chuẩn bị ý kiến tham gia với các cơ quan của Đảng và Nhà nước trong việc cụ thể hóa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế - xã hội thuộc các ngành, lĩnh vực được phân công.

5- Tham gia, phối hợp với Vụ Tổ chức - Cán bộ của Ban thực hiện một số nội dung về công tác cán bộ đối với cán bộ, công chức thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý thuộc khối kinh tế - xã hội trong các ngành, lĩnh vực được phân công.

6- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban giao.

Vụ Nông nghiệp - Nông thôn có vụ trưởng, một số phó vụ trưởng và các chuyên viên. Vụ Nông nghiệp - Nông thôn làm việc theo chế độ chuyên viên kết hợp thủ trưởng.

IV- VỤ XÃ HỘI

Chức năng:

Nghiên cứu, tham mưu, thẩm định, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát giúp lãnh đạo Ban các chủ trương và chính sách về xã hội gắn với kinh tế và kinh tế trong các ngành về lĩnh vực xã hội và một số lĩnh vực khác theo phân công của Trưởng ban.

Nhiệm vụ:

1- Nghiên cứu, đề xuất:

a) Chủ động lựa chọn, đề xuất và chủ trì tổ chức thực hiện nghiên cứu những vấn đề kinh tế - xã hội thuộc các ngành, lĩnh vực theo chức năng để đưa vào chương trình, kế hoạch nghiên cứu hằng năm, từng giai đoạn trình lãnh đạo Ban xem xét, quyết định, bao gồm:

- Vấn đề tiến bộ và công bằng xã hội trong kinh tế.

- Vấn đề dân số, kế hoạch hóa gia đình; bình đẳng giới.

- Các cơ chế, chính sách đối với việc làm, dạy nghề, lao động, tiền lương, tiền công, phúc lợi.

- Các chính sách an sinh xã hội: bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo trợ xã hội; xóa đói, giảm nghèo; trợ cấp và cứu trợ xã hội; chính sách đối với người có công.

- Giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực.

- Chính sách dân tộc và tôn giáo.

- Các cơ chế, chính sách về phát triển khoa học và công nghệ; văn hóa, thể thao và du lịch.

b) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị các nội dung về chức năng, nhiệm vụ được giao thuộc ngành, lĩnh vực nghiên cứu để giúp lãnh đạo Ban tham mưu, đề xuất với Đảng và Nhà nước trong xây dựng các nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn bản khác.

c) Chủ động nắm bắt thông tin, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Ban để nghiên cứu, đề xuất với lãnh đạo Ban các phương án giải quyết những vấn đề lớn nổi lên về kinh tế - xã hội thuộc các ngành, lĩnh vực được phân công.

d) Chủ trì, phối hợp, tham gia với các đơn vị trong và ngoài Ban để thực hiện nghiên cứu, tham mưu các nội dung chuyên đề khác về kinh tế - xã hội do lãnh đạo Ban giao.

2- Giúp lãnh đạo Ban thực hiện nhiệm vụ thẩm định, xây dựng báo cáo thẩm định trong việc:

a) Thẩm định các đề án, chương trình, dự án do Ban cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội hoặc ban cán sự đảng, đảng đoàn các bộ, ngành được Chính phủ ủy quyền trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thuộc chức năng, nhiệm vụ và ngành, lĩnh vực được phân công.

b) Xây dựng báo cáo thẩm định các đề án, chương trình, dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ và ngành, lĩnh vực được phân công mà Ban là thành viên hội đồng thẩm định.

3- Giúp lãnh đạo Ban trong thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, gồm:

a) Xây dựng các chương trình hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn bản khác của Đảng và Nhà nước về kinh tế - xã hội thuộc các ngành, lĩnh vực được phân công trình lãnh đạo Ban phê duyệt và tổ chức thực hiện.

b) Tham gia phối hợp với các cơ quan khi có yêu cầu trong sơ kết và tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định định và các văn bản khác về kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước về các ngành, lĩnh vực được phân công.

c) Theo dõi, phát hiện, đề xuất kiến nghị với lãnh đạo Ban những vấn đề về tình hình thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn bản khác về kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước trong các ngành, lĩnh vực được phân công.

d) Các vấn đề liên quan đến kiểm tra, giám sát, kể cả tái cơ cấu các tổ chức tài chính trong phạm vi, nhiệm vụ được phân công.

4- Giúp lãnh đạo Ban trong việc chuẩn bị ý kiến tham gia với các cơ quan của Đảng và Nhà nước trong việc cụ thể hóa đường lối, chính sách của Đảng thuộc chức năng, nhiệm vụ và các ngành, lĩnh vực được phân công.

5- Tham gia, phối hợp với Vụ Tổ chức - Cán bộ của Ban thực hiện một số nội dung về công tác cán bộ đối với cán bộ, công chức thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý thuộc khối kinh tế - xã hội trong các ngành, lĩnh vực được phân công.

6- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban giao.

Vụ Xã hội có vụ trưởng, một số phó vụ trưởng và chuyên viên. Vụ Xã hội làm việc theo chế độ chuyên viên kết hợp với chế độ thủ trưởng.

V- VỤ ĐỊA PHƯƠNG

Chức năng:

Nghiên cứu, tham mưu, thẩm định, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, giúp lãnh đạo Ban các chủ trương và chính sách về kinh tế - xã hội tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là các địa phương) và một số lĩnh vực khác có liên quan theo sự phân công của Trưởng ban.

Nhiệm vụ:

1- Nghiên cứu, đề xuất:

a) Chủ động lựa chọn, đề xuất và chủ trì tổ chức thực hiện nghiên cứu những vấn đề kinh tế - xã hội của các địa phương để đưa vào chương trình, kế hoạch nghiên cứu hằng năm, từng giai đoạn trình lãnh đạo Ban xem xét, quyết định.

b) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị các nội dung về kinh tế - xã hội các địa phương để giúp lãnh đạo Ban tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong xây dựng các nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn bản khác.

c) Chủ trì hoặc tham gia phối hợp theo dõi, tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất giúp lãnh đạo Ban xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận quyết định, và các văn bản khác của Đảng và Nhà nước về kinh tế - xã hội đối với các địa phương.

d) Chủ động nắm bắt thông tin, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Ban để nghiên cứu, đề xuất với lãnh đạo Ban các phương án giải quyết những vấn đề nổi lên về kinh tế - xã hội các địa phương.

đ) Chủ trì, phối hợp, tham gia với các đơn vị trong và ngoài Ban để thực hiện nghiên cứu, tham mưu các nội dung chuyên đề khác do lãnh đạo Ban giao.

2- Giúp lãnh đạo Ban thực hiện nhiệm vụ thẩm định, xây dựng báo cáo thẩm định trong việc:

a) Thẩm định các đề án, chương trình, dự án về kinh tế - xã hội các địa phương do cấp có thẩm quyền trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

b) Xây dựng báo cáo thẩm định các đề án, chương trình, dự án về kinh tế - xã hội đối với các địa phương mà Ban là thành viên hội đồng thẩm định.

3- Giúp lãnh đạo Ban trong thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, gồm:

a) Xây dựng các chương trình hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn bản khác của Đảng và Nhà nước về kinh tế - xã hội đối với các địa phương trình lãnh đạo Ban phê duyệt và tổ chức thực hiện (bao gồm cả việc kiểm tra, giám sát tái cơ cấu, sắp xếp đổi mới các tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

b) Tham gia phối hợp với các cơ quan khi có yêu cầu trong sơ kết và tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn bản khác của Đảng và Nhà nước về kinh tế - xã hội đối với các địa phương.

c) Theo dõi, phát hiện, đề xuất kiến nghị với lãnh đạo Ban những vấn đề về tình hình thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn bản khác của Đảng và Nhà nước về kinh tế - xã hội đối với các địa phương.

4- Giúp lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương trong việc chuẩn bị ý kiến tham gia với các cơ quan của Đảng và Nhà nước trong việc cụ thể hóa đường lối, chính sách của Đảng về kinh tế - xã hội đối với các địa phương.

5- Tham gia, phối hợp với Vụ Tổ chức - Cán bộ của Ban thực hiện một số nội dung về công tác cán bộ đối với cán bộ, công chức thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý ở các địa phương theo phân công, phân cấp.

6- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban giao.

Vụ Địa phương có vụ trưởng, một số phó vụ trưởng và chuyên viên.

Vụ Địa phương làm việc theo chế độ chuyên viên kết hợp với chế độ thủ trưởng.

VI- TRUNG TÂM THÔNG TIN KINH TẾ

Chức năng:

1- Thu thập, xử lý, cung cấp, lưu trữ thông tin kinh tế - xã hội.

2- Thông tin, tuyên truyền, phổ biến kết quả hoạt động về tổ chức, hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương.

3- Quản lý và ứng dụng công nghệ thông tin.

4. Thực hiện chức năng văn phòng Hội đồng khoa học của Ban Kinh tế Trung ương.

 Trung tâm Thông tin kinh tế là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng. Trung tâm hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập được quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14-02-2015 của Chính phủ.

Nhiệm vụ:

1- Thu thập, xử lý, cung cấp và lưu trữ thông tin phục vụ yêu cầu công tác của Ban Kinh tế Trung ương:

a) Tổ chức thu thập, biên dịch, xử lý thông tin kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế, trước hết là nguồn thông tin phục vụ hoạt động của Ban.

b) Tổ chức xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về kinh tế - xã hội; lưu trữ các tài liệu nghiên cứu, vật mang tin.

c) Cung cấp thông tin, tư liệu; thực hiện công tác thư viện, bảo đảm phục vụ nhu cầu về sách, báo, tạp chí, bản tin và tư liệu thông tin kinh tế - xã hội.

2Tổ chức thực hiện hoạt động tuyên truyền và phổ biến thông tin:

a) Tổ chức và hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương; các đơn vị trực thuộc Ban Kinh tế Trung ương.

b) Quản trị và điều hành Trang thông tin điện tử Ban Kinh tế Trung ương.

c) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trong việc tổ chức sự kiện, thực hiện công tác thông tin truyền thông của Ban.

3- Tổ chức, quản lý và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Ban.

a) Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong khai thác, xử lý và cung cấp thông tin về kinh tế - xã hội.

b) Xây dựng, quản lý, vận hành hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của Ban, bảo đảm bí mật và an toàn dữ liệu; tổ chức kết nối, khai thác internet, kết nối với mạng thông tin diện rộng của Đảng và các cơ quan có liên quan.

c) Chủ trì hoặc hợp tác phát triển, tích hợp các phần mềm ứng dụng, các hệ thống quản lý thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ khai thác thông tin của Ban.

d) Bảo đảm kỹ thuật cho việc thu thập, xử lý, cung cấp thông tin trong mạng máy tính của Ban.

4- Thực hiện chức năng văn phòng Hội đồng khoa học Ban Kinh tế Trung ương.

a) Xây dựng, tổng hợp kế hoạch hoạt động khoa học dài hạn và hằng năm trình Hội đồng khoa học Ban Kinh tế Trung ương.

b) Giúp Hội đồng khoa học cơ quan trong việc thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học ở Ban Kinh tế Trung ương: tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện nội dung nghiên cứu các đề tài, đề án, chuyên đề đã được phê duyệt theo định kỳ 6 tháng 1 lần; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các chủ nhiệm đề tài, đề án, chuyên đề triển khai nội dung nghiên cứu.

c) Giúp Hội đồng khoa học cơ quan trong việc tổng hợp, xây dựng kế hoạch, dự toán và phân bổ kinh phí nghiên cứu khoa học khi có thông báo phê duyệt; làm thủ tục nghiệm thu và thanh quyết toán kinh phí theo đúng tiến độ và quy định.

d) Phối hợp tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt khoa học về một số nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Ban Kinh tế Trung ương.

e) Tổ chức đăng ký, lưu giữ phục vụ khai thác các kết quả nghiên cứu khoa học của Ban.

f) Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Ban về triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học, công nghệ ở Ban Kinh tế Trung ương. Hợp tác, trao đổi, tìm hiểu kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học ở trong và ngoài nước.

5. Tổ chức quản lý cán bộ, công chức, người lao động và tài chính, tài sản được giao của Trung tâm.

6. Tham gia phối hợp nghiên cứu, thực hiện các nhiệm vụ với các đơn vị thuộc Ban trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban.

7. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài Ban thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

8. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban giao.

Tổ chức bộ máy của Trung tâm:

a)     Trung tâm Thông tin kinh tế có Giám đốc, các Phó Giám đốc, các trưởng phòng, phó trưởng phòng và chuyên viên.

b)    Cơ cấu các phòng chức năng của Trung tâm:

- Phòng Tổng hợp - Thông tin tư liệu - Quản lý khoa học.

- Phòng Truyền thông - Trang Thông tin điện tử.

- Phòng Công nghệ Thông tin.

Chức năng, nhiệm vụ của các phòng của Trung tâm do Giám đốc Trung tâm quy định sau khi được lãnh đạo Ban phụ trách phê duyệt.

VII- TẠP CHÍ KINH TẾ

Chức năng:

- Thông tin về các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội nổi bật và phản ánh hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương.

- Đăng tải các công trình nghiên cứu lý luận và thực tiễn, các bài báo khoa học có tính dự báo, giám sát, phản biện về lĩnh vực kinh tế - xã hội.

- Diễn đàn cho các tổ chức và cá nhân tham gia thảo luận về các vấn đề kinh tế - xã hội.

Nhiệm vụ:

- Giới thiệu những bài phát biểu, bài viết và các hoạt động trọng tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương về kinh tế - xã hội.

- Góp phần tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về kinh tế - xã hội.

- Tạo diễn đàn khoa học, thu hút sự tham gia của các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học về các vấn đề kinh tế - xã hội, sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội.

- Giới thiệu có chọn lọc kinh nghiệm nước ngoài trong phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

- Huy động, tập hợp, thu hút các nguồn thu từ quảng cáo, tài trợ của các đơn vị và tổ chức kinh tế theo quy định của Ban Kinh tế Trung ương và của pháp luật nhằm tạo nguồn lực phát triển, từng bước tự chủ tài chính.

- Quản lý tổ chức bộ máy và nhân sự của Tạp chí theo quy định của Nhà nước và quy định của Trưởng ban; thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, thi đua - khen thưởng và chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và của Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

- Tổ chức quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và tài sản của Tạp chí theo quy định của pháp luật và của Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phân công như: chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị tổ chức xuất bản các ấn phẩm về kinh tế - xã hội, tổ chức các chương trình, sự kiện, hội thảo, hội nghị tập huấn về kinh tế - xã hội, tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nhằm thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kinh tế - xã hội cho các đơn vị, tổ chức và cá nhân và tạo nguồn thu sự nghiệp cho Tạp chí.

Tổ chức bộ máy của Tạp chí:

a) Tạp chí Kinh tế có tổng biên tập, các phó tổng biên tập, các trưởng phòng, phó trưởng phòng, công chức, viên chức các ngạch, phóng viên, biên tập viên và nhân viên.

b) Cơ cấu các phòng chức năng của Tạp chí:

- Phòng Thư ký - Biên tập.

- Phòng Hành chính - Tổng hợp.

- Phòng Phát hành và Chuyên đề.

Chức năng, nhiệm vụ của các phòng của Tạp chí do Tổng Biên tập Tạp chí quy định sau khi được lãnh đạo Ban phụ trách phê duyệt.

VIII- VỤ TỔ CHỨC - CÁN BỘ

Chức năng: Tham mưu giúp Trưởng Ban Kinh tế Trung ương hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác tổ chức; công tác cán bộ; công tác thi đua, khen thưởng; công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác dân quân tự vệ cơ quan.

Nhiệm vụ:

1- Thực hiện công tác tổ chức và cán bộ trong Ban:

a) Nghiên cứu, đề xuất với lãnh đạo Ban quy định về tổ chức, kiện toàn, sắp xếp, tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của các vụ, đơn vị trực thuộc Ban phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn.

b) Chủ trì tham mưu xây dựng các văn bản quy định về công tác tổ chức, cán bộ; lao động, tiền lương; chế độ chính sách; đào tạo; thi đua, khen thưởng trình lãnh đạo Ban ban hành và hướng dẫn tổ chức thực hiện; xây dựng kế hoạch biên chế báo cáo lãnh đạo Ban đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

c) Giúp Trưởng Ban tổ chức thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm; khen thưởng, kỷ luật; nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức.

d) Tham mưu giúp lãnh đạo Ban về tuyển dụng, tiếp nhận, nâng ngạch, chuyển ngạch, nâng bậc lương, chuyển xếp lương cán bộ, công chức, nhân viên và bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban và từng vụ, đơn vị theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 16-QĐ/BKTTW, ngày 26-4-2013 của Ban.

đ) Tham mưu, đề xuất thực hiện các chế độ, chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các quy định về chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức, nhân viên của Ban; tổ chức thực hiện việc quản lý hồ sơ cán bộ, công chức và nhân viên theo quy định.

e) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, nhân viên, trình Trưởng ban phê duyệt và tổ chức thực hiện; đề xuất và thực hiện các thủ tục cử cán bộ, công chức đi công tác trong nước và nước ngoài, học tập hoặc thực hiện công việc cá nhân theo quy định.

g) Tham mưu, giúp lãnh đạo Ban triển khai các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong Ban, các đơn vị thuộc Ban xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng theo quy định.

h) Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định và phân cấp; phối hợp triển khai các biện pháp nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật; phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm theo quy định; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, chương trình cải cách hành chính.

i) Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng thi đua - khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng lương, Hội đồng nhà ở, Hội đồng tuyển dụng của Ban.

2- Là đầu mối tổng hợp giúp lãnh đạo Ban và tham gia ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền trong việc bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý thuộc khối kinh tế - xã hội theo phân công, phân cấp:

a) Chủ trì, phối hợp với các vụ chức năng trực thuộc Ban, tổng hợp, xây dựng báo cáo nhận xét, đánh giá cán bộ hằng năm.

b) Chủ trì tổng hợp, thẩm định ý kiến của các đơn vị chức năng trực thuộc Ban về nhân sự giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm, miễn nhiệm để trình lãnh đạo Ban; có ý kiến bằng văn bản về các nhân sự trên với lãnh đạo Ban.

c) Trên cơ sở kết luận của lãnh đạo Ban, dự thảo báo cáo về công tác nhân sự gửi cấp trên trình lãnh đạo Ban.

3- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban giao.

Vụ Tổ chức - Cán bộ có vụ trưởng, một số phó vụ trưởng và chuyên viên. Vụ Tổ chức - Cán bộ làm việc theo chế độ thủ trưởng.

IX- VĂN PHÒNG BAN

Chức năng:

Tham mưu, phục vụ, bảo đảm cho lãnh đạo Ban chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện trong các lĩnh vực: Kế hoạch tổng hợp; hành chính - quản trị; tài chính - kế toán; hợp tác quốc tế và thông tin truyền thông của Ban.

Nhiệm vụ:

1- Công tác kế hoạch tổng hợp:

a) Văn phòng chủ trì phối hợp với các vụ, đơn vị thuộc Ban xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác dài hạn, hằng năm, 6 tháng, hằng quý, hằng tháng, hằng tuần của Ban; chương trình công tác thường xuyên, đột xuất của lãnh đạo Ban; xây dựng các báo cáo tình hình thực hiện công tác hằng tháng, hằng quý, 6 tháng, hằng năm của Ban và các báo cáo khác do lãnh đạo Ban giao.

b) Giúp lãnh đạo Ban theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của Ban, định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo lãnh đạo Ban. Ghi biên bản và thông báo kết luận các cuộc họp, hội nghị do lãnh đạo Ban chủ trì theo yêu cầu của lãnh đạo Ban (trừ các cuộc họp về công tác tổ chức - cán bộ).

c) Phối hợp với các vụ, đơn vị trong Ban tham mưu giúp lãnh đạo Ban tổ chức thực hiện cải cách hành chính trong hoạt động của Ban; tham gia ý kiến các dự thảo văn bản theo chỉ đạo của lãnh đạo Ban; hướng dẫn, tổng hợp và tham gia xây dựng các chương trình, đề án, chiến lược phát triển của Ban trong từng thời kỳ.

d) Điều phối công tác thư ký của các đồng chí lãnh đạo Ban gắn với việc quản lý và điều hành của lãnh đạo Ban trong mọi hoạt động của Ban.

đ) Phối hợp với các vụ, đơn vị trong việc sử dụng đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên nhằm nâng cao chất lượng công tác chuyên môn của Ban.

2- Công tác hành chính - quản trị:

a) Là đầu mối về hành chính của cơ quan trong quan hệ công tác với các cơ quan, tổ chức; đầu mối phối hợp hoạt động của các vụ, đơn vị thuộc Ban theo chương trình, kế hoạch được phê duyệt.

b) Hướng dẫn, xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý công tác hành chính, văn thư - lưu trữ của Ban theo quy định.

c) Quản lý và sử dụng con dấu của Ban.

d) Chuẩn bị, tổ chức và phục vụ các hội nghị, hội thảo, các cuộc họp của lãnh đạo Ban và của Ban.

đ) Bảo đảm công tác hậu cần phục vụ hoạt động của Ban và lãnh đạo Ban.

e) Tổ chức thực hiện công tác lễ tân, đón tiếp và hướng dẫn khách đến làm việc với lãnh đạo Ban và các đơn vị trực thuộc tại trụ sở cơ quan.

g) Thực hiện quản lý trang thiết bị mạng tin học nội bộ.

h) Quản lý, sử dụng xe ô tô bảo đảm an toàn, tiết kiệm, đúng đối tượng và phù hợp với quy định.

i) Quản lý trụ sở, tài sản, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, cơ sở vật chất của Ban. Giữ gìn vệ sinh môi trường nơi làm việc; bảo đảm công tác phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự và an toàn tại trụ sở cơ quan.

k) Quản lý các dự án đầu tư, xây dựng cơ bản của cơ quan theo thẩm quyền, phân cấp hoặc ủy quyền.

l) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc mua sắm, sửa chữa, bảo trì tài sản theo thẩm quyền, phân cấp hoặc ủy quyền.

3- Công tác tài chính - kế toán:

a) Tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc hình thành, quản lý và sử dụng các nguồn tài chính bảo đảm hoạt động của Ban theo quy định của pháp luật.

b) Tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác kế toán bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật.

c) Thực hiện công tác kiểm soát nội bộ trong việc sử dụng và quản lý tài chính.

d) Chủ động phối hợp với Vụ Tổ chức - Cán bộ đề xuất với lãnh đạo Ban trong việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, nhân viên của Văn phòng và toàn cơ quan.

4- Công tác hợp tác quốc tế và thông tin truyền thông:

a) Thực hiện công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, phục vụ các đoàn ra, đoàn vào của Ban.

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan của các tỉnh, thành, bộ, ban, ngành để xây dựng kế hoạch làm việc của lãnh đạo Ban với các cơ quan này.

c) Chủ trì, phối hợp chuẩn bị nội dung, tổ chức nghi lễ đón, tiếp các đoàn khách nước ngoài đến làm việc với Ban.

d) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trong việc tổ chức sự kiện, thực hiện công tác thông tin truyền thông của Ban.

đ) Theo dõi, quản lý đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên của Ban.

5- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban giao.

Tổ chức bộ máy của Văn phòng Ban

Văn phòng gồm có chánh văn phòng, các phó chánh văn phòng, cán bộ, chuyên viên, nhân viên và người lao động.

Văn phòng có các phòng:

- Phòng Kế hoạch - Tổng hợp.

- Phòng Hành chính - Quản trị.

- Phòng Tài chính - Kế toán.

- Phòng Quản lý xe.

Văn phòng làm việc theo chế độ thủ trưởng. Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về mọi hoạt động của Văn phòng. 

X- BỘ PHẬN ĐỊA PHƯƠNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Chức năng, nhiệm vụ:

1- Bộ phận Địa phương tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Kinh tế Trung ương thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quy định chức năng, nhiệm vụ của Vụ Địa phương, Ban Kinh tế Trung ương đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Nam.

2- Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ tổng hợp, hành chính của Ban Kinh tế Trung ương tại khu vực phía Nam, gồm:

a) Phối hợp với các vụ, đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác dài hạn, hằng năm, 6 tháng, hằng quý, hằng tháng, hằng tuần của Ban ở khu vực phía Nam; chương trình công tác thường xuyên, đột xuất của lãnh đạo Ban tại khu vực phía Nam.

b) Là đầu mối về hành chính của Ban trong quan hệ công tác với các cơ quan, tổ chức ở khu vực phía Nam; đầu mối phối hợp hoạt động của các vụ, đơn vị thuộc Ban theo chương trình, kế hoạch được phê duyệt tại khu vực phía Nam; là đầu mối phối hợp với các tỉnh, thành khu vực phía Nam để xây dựng kế hoạch làm việc của lãnh đạo Ban với các cơ quan này.

c) Phối hợp với Văn phòng Ban chuẩn bị, bảo đảm công tác hậu cần phục vụ hoạt động của Ban và lãnh đạo Ban tại khu vực phía Nam; tổ chức thực hiện công tác lễ tân, đón tiếp và hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân khu vực phía Nam và các đoàn khách nước ngoài đến làm việc với lãnh đạo Ban tại khu vực phía Nam; phối hợp tổ chức và phục vụ các hội nghị, hội thảo, các cuộc họp của lãnh đạo Ban và của Ban tại khu vực phía Nam.

d) Thực hiện quản lý trang thiết bị mạng tin học nội bộ; quản lý, sử dụng xe ô tô bảo đảm an toàn, tiết kiệm, đúng đối tượng và phù hợp với quy định; quản lý trụ sở, tài sản, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, cơ sở vật chất của Ban theo quy định; phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc mua sắm, sửa chữa, bảo trì tài sản theo thẩm quyền, phân cấp hoặc ủy quyền.

đ) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban giao.

Tổ chức bộ máy và chế độ làm việc

Bộ phận Địa phương tại Thành phố Hồ Chí Minh có Trưởng bộ phận là cán bộ cấp vụ, một số cán bộ cấp vụ, chuyên viên, nhân viên. Trưởng Bộ phận Địa phương tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Kinh tế Trung ương chịu trách nhiệm trước Trưởng ban, Phó trưởng ban phụ trách về công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức và hoạt động của Bộ phận; chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng Vụ Địa phương, Ban Kinh tế Trung ương về công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ của Vụ Địa phương, Ban Kinh tế Trung ương nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ lãnh đạo Ban giao. Biên chế của Bộ phận Địa phương tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Kinh tế Trung ương do Trưởng Ban quyết định.

Bộ phận Địa phương tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Kinh tế Trung ương làm việc theo chế độ chuyên viên kết hợp thủ trưởng.