Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội