Tin VTV1 về Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2019 ngày 2-5-2019