Đồng chí Nguyễn Văn Bình tham dự Diễn đàn Kinh tế Xanh Pê-téc-bua