Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tiếp Tổng Giám đốc IFC và Phó Chủ tịch Google