Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và đoàn công tác Trung ương làm việc tại Hà Giang