Tin đọc nhiều:
Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Trả nợ của Chính phủ đạt gần 72% kế hoạch
Theo số liệu mới nhất của Bộ Tài chính, 10 tháng năm 2022, Chính phủ trả nợ khoảng 241.040 tỷ đồng (71,8% kế hoạch).