Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và sự vận dụng trong giai đoạn hiện nay

Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Báo Tin tức xin trân trọng giới thiệu bài viết "Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và sự vận dụng trong giai đoạn hiện nay", của PGS,TS. Trần Minh Trưởng - Viện trưởng viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh).

Tư tưởng Hồ chí Minh về phát triển kinh tế

11:00 19/05/2020

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm lý luận chính trị toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm trước hết và chủ yếu là kết quả vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, đồng thời còn là kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế là một bộ phận hợp thành của tư tưởng Hồ Chí Minh tạo thành một thể thống nhất của kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, đạo đức và con người.

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội

13:00 19/05/2020

Trong tác phẩm “Thường thức chính trị” viết năm 1953, Hồ Chí Minh đã nêu rõ bản chất của chế độ công hữu XHCN. Cũng trong tác phẩm này Người đã nêu rõ bản chất của từng thành phần kinh tế ở Việt Nam.

Học Bác để tự soi, tự sửa mình

02:00 19/05/2020

Trong những năm qua, việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII (Chỉ thị 05) tại các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội gắn với phòng và chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã tạo sự chuyển biến sâu sắc từ nhận thức đến hành động của mỗi cấp ủy, trong mỗi cán bộ, đảng viên.

Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi tỏa sáng cùng dân tộc và thời đại

02:00 19/05/2020

Hôm nay, với tấm lòng biết ơn vô hạn, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất. Người đã hiến dâng trọn đời mình vì độc lập của đất nước, tự do, hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc tiến bộ trên toàn thế giới. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là bản hùng ca cách mạng, tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, đạo đức cách mạng trong sáng, mãi mãi là niềm tự hào của các thế hệ người Việt Nam.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí minh

03:00 05/05/2020

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)

01:00 04/05/2020

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn số 110-HD/BTGTU về việc tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).

Thân thế và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

01:00 04/05/2020

Thân thế và thuở thiếu thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi ra đi tìm đường cứu nước