Ban Kinh tế Trung ương ban hành Kế hoạch số 403-KH/BKTTW về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Ban Kinh tế Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 403-KH/BKTTW về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. 

Xin mời bấm vào liên kết để xem:

/documents/195319/2209623/BKTTW-KH-403-2020.pdf.pdf