Hướng tới Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong hai ngày 29 và 30/6/2020, Ban Kinh tế Trung ương sẽ tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ quan lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đồng chí Đảng viên bỏ phiếu bầu cử tại Đại Hội Đảng lần thứ nhất

 

Dự kiến, Đại hội sẽ thảo luận, đóng góp vào nội dung dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, Đại hội sẽ chỉ ra nguyên nhân của những thành tích và hạn chế, tồn tại đồng thời đã rút ra một số bài học; Đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, và bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

TTTTPT&DBKT