Nghiệm thu Đề tài "Nâng cao hiệu quả đầu tư công theo tinh thần Nghị quyết 07-NQ/TW của Bộ Chính trị"

Chiều ngày 24/12/2020 tại Ban Kinh tế Trung ương, Hội đồng Khoa học Ban đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học các Ban Đảng Trung ương do TS.  Nguyễn Quang Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tổng hợp làm chủ nhiệm. Đề tài có tên gọi: "Nâng cao hiệu quả đầu tư công theo tinh thần Nghị quyết 07-NQ/TW của Bộ Chính trị". Buổi nghiệm thu có sự chủ trì của đồng chí PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

GS.TS Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương kết luận dề tài

 

Đây là một đề tài mang tính tổng kết và tính thực tiễn cao. Đề tài đã trình bày các vấn đề liên quan đến đầu tư công, trong đó có, các vấn đề Nâng cao hiệu quả đầu tư công, tạo dựng nền tảng hạ tầng xã hội từ đó hỗ trợ cho các hoạt động của các thành phần kinh tế. Các hình thức đầu tư cũng được xét đến, nghiên cứu kỹ trong đề tài. Đề tài cũng nghiên cứu hoàn thiện chính sách pháp luạt, sử dụng vốn nhà nước một cách hiệu quả phù hợp với từng giai đoạn của quốc gia. Đề tài đã chỉ ra 8 bài học kinh nghiệm về đầu tư công.

TS.  Nguyễn Quang Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tổng hợp báo cáo đề tài

 Kết luận buổi nghiệm thu, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn cho rằng, Đề tài đáp ứng được yêu cầu đặt ra.. Thay mặt Hội đồng, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn đành giá cao về đề tài của đồng chí Nguyễn Quang Hủy. Đề tài đạt được những mục tiêu đề ra, là một đề tài có tính thực tiễn cao trong lĩnh vực của Ban, dù còn một vài điểm cần lưu ý và hoàn thiện thêm. Lưu ý chủ nhiệm đề tài về một số điểm để sát hơn với nghiên cứu của Ban, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn cho rằng, đề tài "Nâng cao hiệu quả đầu tư công theo tinh thần Nghị quyết 07-NQ/TW của Bộ Chính trị"sẽ góp phần phục vụ cho công tác của Ban trong thời gian tới.

TS. Vũ Tấn Hưng, phản biện 2 phát biểu ý kiến

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Phòng Truyền thông