Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Ngày 26/7/2019, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức Hội nghị lần thứ 17, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương dự, chỉ đạo và tham gia chủ trì Hội nghị cùng với đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối.

Dự Hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, UVTWĐ, Chủ tịch UB quản lý vốn NN; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Khối; Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐTV (HĐQT), tổng giám đốc các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị thuộc Khối.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo nghị quyết công tác năm đạt được những kết quả tích cực. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong doanh nghiệp được nâng cao, các mặt công tác xây dựng Đảng được triển khai toàn diện, đúng quy định. 30/31 đơn vị trong Khối đã thực hiện, hoàn thành việc hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy cấp trên cơ sở với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp theo Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XII và Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Việc rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy và cán bộ quản lý, cán bộ chủ chốt tại các đảng ủy trực thuộc được triển khai đồng bộ, kịp thời. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên đúng quy trình, quy định, góp phần tăng cường và giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong toàn đảng bộ.

Đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư đảng ủy PVN phát biểu ý kiến

Các chỉ tiêu kinh doanh toàn Khối so với cùng kỳ năm 2018 đều có sự tăng trưởng, tổng doanh thu tăng 6,1%, tổng lợi nhuận trước thuế tăng 0,4% và nộp ngân sách tăng 1,62% so với cùng kỳ năm 2018. Công tác sắp xếp, thoái vốn, cổ phần hóa, cơ cấu lại doanh nghiệp được đẩy mạnh, theo sát tiến độ được phê duyệt; thực hiện kịp thời việc kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và các quy chế quản trị nội bộ sau khi sắp xếp lại doanh nghiệp. Tình hình việc làm và thu nhập của người lao động trong Khối được duy trì ổn định. Các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối tiếp tục đi đầu thực hiện công tác an sinh xã hội và Nghị quyết 30a của Chính phủ, với tổng kinh phí ước thực hiện trên 1.000 tỷ đồng.

Đồng chí Lê Minh Chuẩn - Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam phát biểu ý kiến

Các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận, đánh giá kết quả, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối và các đơn vị; đề xuất, kiến nghị các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, khái quát một số kết quả qua 02 năm thực hiện Nghị quyết số 12, Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, chủ tịch Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước phát biểu ý kiến

 

6 tháng cuối năm 2019, Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, học tập, xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương. Đẩy mạnh tuyên truyền về doanh nghiệp nhà nước và hoạt động của doanh nghiệp trong Khối. Biểu dương nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề theo kế hoạch. Các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp triển khai thực hiện cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong Khối theo Nghị quyết số 12-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 khoá XII và Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối. Ban hành Kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong Khối tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy đại hội đảng bộ trực thuộc. Triển khai công tác chuẩn bị đại hội các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam phát biểu ý kiến

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả trong công tác xây dựng Đảng với chất lượng và hiệu quả được nâng lên; phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng có nhiều đổi mới; vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp được khẳng định và nâng cao; đồng thời biểu dương những đóng góp quan trọng của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương vào những thành quả phát triển kinh tế - xã hội nước ta trong 6 tháng đầu năm 2019.

Đồng chí Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VietinBank phát biểu ý kiến

Về những ý kiến phản ánh, kiến nghị đối với Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đồng chí Nguyễn Văn Bình cho rằng đây là vấn đề còn rất mới, chưa có tiền lệ ở nước ta và cũng không có mô hình thống nhất trên thế giới. Do vậy phải có cách nhìn nhận, đánh giá thận trọng, xây dựng, khách quan. Trước mắt rà soát lại các quy định của pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Ủy ban qua thực tiễn hơn 9 tháng hoạt động, trong đó tập trung vào các nội dung như: phân cấp giữa Ủy ban và các Tập đoàn, Tổng công ty; phân định rõ giữa chức năng, nhiệm vụ giữa Ủy ban với các cơ quan quản lý nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp của ủy ban. Về sự chậm trễ trong tiến độ xử lý các dự án thua lỗ so với yêu cầu của Nghị quyết số 12, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh cần có tầm nhìn về lợi ích lâu dài của nhà nước để có giải pháp xử lý căn cơ, dứt điểm vấn đề này; thời gian tới Ban Kinh tế TƯ sẽ chỉ đạo phối hợp với Đảng ủy Khối DNTW, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các bộ ngành liên quan tập trung làm rõ vấn đề này để đề xuất với Đảng và Nhà nước các giải pháp xử lý thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí Bùi Hồng Minh, Tổng giám đốc Tập đoàn Xi măng Việt Nam phát biểu ý kiến

Nhấn mạnh vai trò quan trọng, chủ đạo của các doanh nghiệp nhà nước trong nhiều lĩnh vực quan trọng như ngân hàng, viễn thông, giao thông vận tải, năng lượng…, đồng chí Nguyễn Văn Bình khẳng định, việc thể chế hóa và tổ chức triển khai đầy đủ, phù hợp và đúng đắn tinh thần của Nghị quyết số 12 hội nghị TƯ 5 khóa 12 sẽ tạo cơ sở cho sự phát triển và lấy lại hình ảnh, vị thế của các doanh nghiệp nhà nước; giữ vững vị trí chủ đạo của kinh tế nhà nước; tập trung vào những lĩnh vực then chốt mang tính chất dẫn dắt nền kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế khác phát triển. Đồng chí đề nghị các doanh nghiệp nhà nước cần tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả của hệ thống quản trị doanh nghiệp; thay đổi cơ bản về cơ chế tài chính để có thể cạnh tranh bình đẳng trong cùng mặt bằng pháp luật như các thành phần kinh tế khác; phải thực hiện thay đổi đồng bộ, toàn diện tránh tình trạng chắp vá, vướng đâu sửa đó, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 12 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình tin tưởng, với kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, sự quyết tâm của các tập đoàn, tổng công ty trong khối, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng với các đơn vị trong khối sẽ nhận diện và xử lý được các vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong hoạt động của Khối và các doanh nghiệp trong khối để tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa trong thời gian tới.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cũng đã tiến hành tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; quán triệt Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về "Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới"; Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030"; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Triển khai Kế hoạch của Đảng ủy Khối về việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Khối; lập các tiểu ban giúp việc Đại hội Đảng bộ Khối.

Đảng ủy Khối DNTW - Trung tâm TT, PT và DBKT