Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười hai, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị

Sáng ngày 02-06-2020, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười hai, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về Định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan chủ trì Hội nghị. Tham dự có đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương và đông đảo các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban.

Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan

phát biểu quán triệt Nghị quyết

Tại Hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát đã thông tin đến các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Ban về nội dung Hội nghị lần thứ mười hai, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Trung, Phó vụ trưởng Phụ trách Vụ Công nghiệp quán triệt Nghị quyết số 55-NQ/TW

Hội nghị lần thứ mười hai, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã diễn ra thành công tốt đẹp. Nội dung chính của Hội nghị bàn về phương hướng công tác nhân sự BCH TW 13, bàn về số lượng thành phần, tiêu chuẩn Đại hội Đảng lần thứ 13; phương hướng bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15; về công tác cán bộ và kiểm điểm về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ chính trị, Ban Bí thư. Về công tác nhân sự của BCH TW lần thứ 13, Trung ương đã bàn về phương hướng, số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn; diễn ra chặt chẽ, thận trọng, đúng quy định, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay. 

Cũng tại Hội nghị này, đồng chí Nguyễn Ngọc Trung, Phó vụ trưởng Phụ trách Vụ Công nghiệp đã thông tin tới toàn thể cán bộ, công viên chức, người lao động của Ban Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về Định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2007 của Bộ Chính trị khoá IX về "Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050" đã có 8/11 mục tiêu cụ thể đến năm 2010 đạt và ước đạt đến năm 2020. Tuy nhiên, bối cảnh quốc tế cũng như trong nước đòi hỏi phải có một chiến lược năng lượng với những giải pháp đột phá đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và hội nhập. Những nội dung này đã được Bộ Chính trị đưa ra tại Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết nêu rõ "Xoá bỏ mọi độc quyền, rào cản bất hợp lý trong sử dụng cơ sở vật chất và dịch vụ hạ tầng năng lượng. Thực hiện xã hội hoá tối đa trong đầu tư và khai thác, sử dụng cơ sở vật chất, dịch vụ ngành năng lượng, bao gồm cả hệ thống truyền tải điện quốc gia trên cơ sở bảo đảm quốc phòng, an ninh". Nghị quyết số 55 là bước đột phá trong phát triển năng lượng quốc gia và là chìa khóa tạo sự thuận lợi, khẳng định vai trò của khu vực tư nhân trong việc tham gia đầu tư vào lĩnh vực năng lượng nhất là năng lượng điện.

Quang cảnh Hội nghị

Qua buổi học tập và quán triệt Nghị quyết, toàn thể cán bộ, công viên chức và người lao động của Ban Kinh tế Trung ương đã tiếp nhận được đầy đủ thông tin về các nội dung của Hội nghị lần thứ mười hai, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cũng như quán triệt sâu sắc Nghị quyết 55 về năng lượng của Bộ Chính trị. Từ kết quả của buổi thông báo này, các vụ, đơn vị, cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đã nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mình để cụ thể hóa vào công việc, bám sát, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương Đảng khóa XII.

Trung Tâm TTPT&DBKT