Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị về quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng

Thực hiện Chương trình kiểm tra số 11-CTr/TW ngày 29/4/2021 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, chiều 18/10, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị về việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do đồng chí Trần Tuấn Anh Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Đây là hoạt động kiểm tra thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm nắm bắt việc lãnh đạo, chỉ đạo, công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Hồng Sơn Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra và các thành viên Đoàn.

Tham dự làm việc về phía thành phố có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

 

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định số 137-QĐNS/TW ngày 23/6/2021 của Bộ Chính trị về việc thành lập Đoàn kiểm tra và công bố Kế hoạch kiểm tra. Theo đó, nội dung kiểm tra tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; việc cụ thể hóa Nghị quyết đối với cơ quan, đơn vị: công tác ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động; công tác tổ chức triển khai thực hiện các văn bản; công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Báo cáo với Đoàn kiểm tra về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hải Phòng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng cho biết: Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa, triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng đã được Thành uỷ Hải Phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo sớm nhất, nhanh nhất, với quy mô lớn nhất từ trước đến nay; thể hiện tính linh hoạt, khả năng thích ứng nhanh, rõ vai trò lãnh đạo của người đứng đầu; hệ thống văn bản được ban hành kịp thời, đồng bộ, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện và phù hợp đối tượng.

Đây là nhiệm kỳ Hải Phòng tổ chức học Nghị quyết Đại hội Đảng bằng hình thức trực tuyến với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, phù hợp trong tình hình dịch bệnh COVID-19, nhiều cán bộ, đảng viên phấn khởi vì lần đầu tiên được tiếp thu Nghị quyết với sự trực tiếp truyền đạt của 06 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị.

Tổng số người tham gia học Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là 118.251 (= 93,8% tổng số đảng viên trên toàn thành phố); Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI là 118.911 (= 94,3% tổng số đảng viên trên toàn thành phố).

Việc học tập, quán triệt các Nghị quyết Đại hội Đảng được nhiều địa phương, đơn vị mở rộng đến đội ngũ cán bộ đoàn thể, giáo viên, đoàn viên ưu tú, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang… chưa phải là đảng viên, có nơi đạt tỷ lệ trên 203% so với tổng số đảng viên của Đảng bộ; hầu hết các tổ chức đảng duy trì việc viết thu hoạch sau học tập, quán triệt Nghị quyết.

Nhấn mạnh đến việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng khẳng định: Thành uỷ Hải Phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, với hệ thống văn bản đồng bộ, triển khai toàn diện; chú trọng các nhiệm vụ cấp bách, quan trọng, địa bàn trọng điểm nhằm cụ thể hóa các giải pháp đột phá, tập trung vào 3 trụ cột kinh tế; coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; kịp thời rà soát, bổ sung các nội dung theo chỉ đạo của Trung ương và phát sinh từ thực tiễn của Đảng bộ thành phố; đạt một số kết quả cụ thể. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thường xuyên, toàn diện các lĩnh vực.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng đã ban hành 02 Nghị quyết, 02 chương trình công tác, 01 quy chế, 03 quy định, 13 chương trình, 08 chỉ thị, 80 kế hoạch, 153 kết luận, 453 thông báo... bảo đảm lãnh đạo triển khai toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng trên tất cả các lĩnh vực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng nêu rõ một số tồn tại, hạn chế, điển hình như: Cấp ủy các cấp chưa có giải pháp hiệu quả để chỉ đạo tổ chức việc đánh giá chất lượng nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp của cán bộ, đảng viên để kịp thời rút kinh nghiệm; một số Bí thư cấp ủy, nhất là ở các chi bộ cơ sở hạn chế trong việc truyền đạt Nghị quyết, lúng túng trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện; việc thảo luận trong nghiên cứu, học tập Nghị quyết cũng như trong xây dựng chương trình hành động còn hạn chế; Chương trình hành động của một số cấp ủy chưa gắn sát với đặc điểm của địa phương, đơn vị…

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng

phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu báo cáo bổ sung một số nội dung, đồng chí Trần Lưu Quang,  Bí thư Thành ủy Hải Phòng nêu rõ, nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, ngay đầu nhiệm kỳ Đảng bộ Hải Phòng đã tổ chức học tập, quán triệt, đảm bảo việc triển khai tích cực, chu đáo và hiệu quả.

Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, qua cuộc kiểm tra này là cơ hội quan trọng để Thành ủy Hải Phòng có dịp nhìn lại, nhận diện đúng đắn hơn những việc đã làm tốt cần phát huy đồng thời cũng nhận thức sâu sắc hơn, rút kinh nghiệm đối diện với những tồn tại, hạn chế để đề ra giải pháp cụ thể cần khắc phục trong thời gian tới. 

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị về việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đánh giá cao sự chủ động của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng trong công tác chuẩn bị phục vụ kiểm tra, báo cáo được xây dựng chuẩn bị công phu, nghiêm túc và kỹ lưỡng, chủ động phân công tổ chức bài bản, các văn bản triển khai đồng bộ, có hệ thống, nêu rõ được những tồn tại, hạn chế. Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ, do đó Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng cần phát huy các kết quả đã đạt được, tiếp tục tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết một cách đồng bộ, quyết liệt, cụ thể hóa bằng những giải pháp phù hợp, khả thi, có nhiều sáng tạo và đổi mới, đưa các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống một cách sâu rộng, hiệu quả.

Trung tâm Thông tin, Phân tích và Dự báo kinh tế