Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW làm việc với Tỉnh ủy Đắk Lắk về Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XI
Trong khuôn khổ Chương trình làm việc với các ban, bộ ngành, địa phương về nhiệm vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, sáng ngày 13/7/2021, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW do đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo chủ trì buổi làm việc trực tuyến với Tỉnh ủy Đắk Lắk về Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của tỉnh Đắk Lắk. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; các đồng chí lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk và Thường trực Tổ Biên tập Tổng kết Nghị quyết.
 
 
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phát biểu tại buổi làm việc
 
Phát biểu khai mạc buổi làm việc, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW nhấn mạnh: Chính sách pháp luật đất đai qua các kỳ Đại hội luôn được Đảng ta đặc biệt quan tâm nhằm mục tiêu để đất đai được sử dụng hiệu quả, bền vững, đồng thời bảo đảm được sự ổn định và công bằng xã hội. Trong những năm qua, chính sách, pháp luật về đất đai liên tục được cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện phù hợp với yêu cầu của thực tiễn và sự phát triển của đất nước, cụ thể từ Luật đất đai 1987, Luật Đất đai 1993, Luật đất đai 2003 và đến Luật đất đai hiện hành năm 2013.
 
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
Phát huy vai trò của đất đai trong tiến trình xây dựng, gìn giữ và phát triển đất nước, chủ trương, định hướng của Đảng được thể hiện rất rõ nét trong các Nghị quyết cũng như các văn kiện qua các kỳ Đại hội của Đảng. Trong giai đoạn vừa qua, Trung ương đã ban hành một số Nghị quyết có liên quan đến chính sách, pháp luật đất đai để mở đường cho việc xây dựng, hoàn thiện, bổ sung chính sách, pháp luật về đất đai, góp phần xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, đặc biệt là Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Khoá XI ngày 31 tháng 10 năm 2012 Về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Sau gần 10 năm thực hiện, Thường trực Ban Bí thư đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban Chỉ đạo, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo để tiến hành tổng kết toàn diện Nghị quyết quan trọng này, từ đó đề xuất với Trung ương những quan điểm, định hướng lớn nhằm tiếp tục phát huy nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế đất nước.
 
Tại buổi làm việc, Đồng chí Trần Tuấn Anh yêu cầu các thành viên tham gia tập trung đánh giá kỹ lưỡng việc tổ chức triển khai và kết quả đạt được sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW, từ đó rút ra những bài học lớn để đề xuất các chủ trương, định hướng lớn trình Trung ương xem xét. Do vậy, trên cơ sở thực tiễn, bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW của địa phương, Đắk Lắk cần nghiên cứu những vấn đề mới để có định hướng trong thời gian tới, làm sao bảo đảm quản lý đất đai có hiệu quả, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân nhất là đồng bào ít người cũng như các vấn đề về xã hội, an ninh quốc phòng.
 
 
Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu 
 
Tại buổi làm việc, trên cơ sở báo cáo chung của Tỉnh, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã báo cáo làm rõ một số nội dung cơ bản về kết quả Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW của Tỉnh. Theo báo cáo, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh hằng năm đã ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách trong công tác quản lý đất đai, nhất là việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tài chính đất và giá đất làm căn cứ để các cấp, các ngành triển khai thực hiện; Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và nhiều văn bản chỉ đạo để tổ chức thi hành Luật Đất đai tại địa phương theo đúng thẩm quyền do pháp luật quy định. Qua đó, sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW, nhìn chung, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, hệ thống quản lý nhà nước về đất đai được tăng cường ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã), việc phân cấp quản lý theo hướng phân cấp nhiều hơn cho các địa phương đã được cụ thể hóa về thẩm quyền theo quy định của Luật Đất đai. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã đạt được kết quả nhất định, công tác quản lý đất đai đã dần đi vào nề nếp và ổn định. Hệ thống tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về đất đai ngày càng được kiện toàn, trình độ chuyên môn từng bước được nâng cao.
 
Các văn bản pháp luật, chính sách về đất đai và thị trường bất động sản được ban hành, đã từng bước xây dựng hình thành và quản lý được thị trường bất động sản, trong đó có quyền sử dụng đất. Cơ chế xây dựng và quản lý giá trị quyền sử dụng đất, giá trị bất động sản gắn liền với đất được ban hành đã tạo hành lang pháp lý, môi trường kinh tế cho việc khai thác, phát huy hiệu quả sử dụng quỹ đất trong mọi lĩnh vực liên quan đến đất đai. Quyền sử dụng đất đã trở thành một nguồn lực quan trọng để huy động các nguồn vốn trong xã hội để phát triển sản xuất, kinh doanh. Các nguồn thu về đất đai đã trở thành một nguồn thu quan trọng trong thu ngân sách của tỉnh.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW của tỉnh Đắk Lắk cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Cụ thể, hệ thống pháp luật về đất đai trong quá trình triển khai chỉnh sửa, bổ sung một số chỗ chưa đồng bộ, dẫn đến khó khăn khi thực thi; là tỉnh có nguồn thu ngân sách hằng năm thấp nên kinh phí đầu tư cho công tác quản lý đất đai, nhất là việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của Đắk Lắk gặp khó khăn, chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý; một số cấp ủy đảng, chính quyền cấp xã chưa hoàn thành nhiệm vụ về chỉ đạo và quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn; đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đất đai còn thiếu, chuyên môn nghiệp vụ của một số công chức địa chính cấp xã còn chưa cao. Công tác thanh tra, kiểm tra quản lý đất đai ở cấp huyện chưa thực hiện thường xuyên, chưa đáp ứng được so với yêu cầu; ý thức chấp hành pháp luật của cấp quản lý, nhất là cấp cơ sở và người sử dụng đất chưa cao nên các vi phạm vẫn còn xảy ra; vẫn diễn ra tình trạng tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn Tỉnh...
 
Căn cứ vào các nội dung Báo cáo của Tỉnh ủy Đắk Lắk, đồng thời để đáp ứng yêu cầu xây dựng Báo cáo Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW của Trung ương, Đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị Tỉnh ủy Đắk Lắk, các đại biểu cần tiếp tục tập trung làm rõ thêm một số nội dung, đặc biệt là những kiến nghị, đề xuất với Trung ương như: Một số tồn tại, khó khăn chủ yếu trong quá trình thực hiện Luật Đất đai 2013 và các Luật khác có liên quan vì đây là một trong những nút thắt quan trọng trong quá trình thực thi chính sách pháp luật về đất đai trong thời gian qua không chỉ riêng Đắk Lắk mà ở hầu hết trên các tỉnh, thành của cả nước; thực trạng quản lý, sử dụng đất rừng, đánh giá hiệu quả sử dụng đất rừng; quản lý, sử dụng đất của các công ty nông lâm nghiệp, Ban quản lý rừng; đánh giá đời sống, thu nhập của đồng bào dân tộc thiểu số, người nông dân sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; thực trạng việc quản lý và sử dụng đất tôn giáo trên địa bàn tỉnh…
 
 
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phát biểu kết luận
 
Đánh giá cao sự vào cuộc, triển khai quyết liệt với tinh thần trách nhiệm của của Tỉnh ủy Đắk Lắk trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết 19-NQ/TW, cũng như những ý kiến trao đổi, phân tích rất thẳng thắn, chất lượng về những nội dung trong Báo cáo của Đắk Lắk tại hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh cho biết, Ban Chỉ đạo sẽ nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị, giải pháp chủ yếu của Tỉnh để đưa vào Báo cáo Tổng kết Nghị quyết, nhất là các vấn đề về thể chế hóa các chính sách pháp luật đất đai, cụ thể như đất rừng, sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp, đất của các công ty nông lâm nghiệp, ban quản lý rừng; giải pháp nâng cao đời sống, thu nhập của đồng bào dân tộc Tây Nguyên, của người nông dân sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh…
 
Đồng chí đề nghị Tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thường trực Ban Chỉ đạo và chỉ đạo các đơn vị, địa phương của tỉnh kịp thời bổ sung những thông tin cần thiết để phục vụ Tổng kết; khẩn trương làm rõ những vấn đề chưa rõ khi Ban Chỉ đạo có yêu cầu để kịp thời tổng hợp ý kiến trình Bộ chính trị và Ban Chấp hành Trung ương theo đúng kế hoạch đã đề ra./.
 
 
Đồng chí Cao Đức Phát, Nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương, Nguyên Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu
 
 
Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu
 
 
Đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Thành viên Ban Chỉ đạo phát biểu
 
 
Đồng chí Dương Duy Hưng, Trợ lý đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu
 
 
Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu
 
Đắk Lắk nằm ở trung tâm vùng Tây Nguyên, trong khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam; là tỉnh trọng điểm của vùng Tây Nguyên, nhiều dân tộc cùng chung sống. Một trong những tài nguyên được thiên nhiên ưu đãi cho Đắk Lắk đó là tài nguyên đất. Trong những năm qua, việc quản lý và sử dụng đất đai của Đắk Lắk cũng đã có những thành tựu đáng kể nhưng đồng thời cũng còn có những tồn tại, hạn chế. Đắk Lắk đã có những đề xuất, kiến nghị quan trọng để góp phần xây dựng Báo cáo Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW của Trung ương. 

 

Trung tâm Thông tin, Phân tích và Dự báo kinh tế