Cà Mau khắc phục hạn chế, yếu kém trong thu hút đầu tư công

Năm 2021, tỉnh Cà Mau được giao vốn đầu tư công hơn 3.300 tỷ đồng (có hơn 255 tỷ đồng vốn năm 2020 chuyển sang). Nhưng trong gần 6 tháng đầu năm, vốn đã giải ngân chỉ khoảng hơn 1.000 tỷ đồng, chiếm chưa đến 30% tổng vốn đầu tư công của tỉnh. Trong đó, có 7/27 chủ đầu tư chưa giải ngân được đồng nào.

 

Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau (đứng) chỉ đạo tại Hội nghị thúc đẩy tiến độ các dự án đầu tư tại địa phương.

 

Khắc phục những tồn tại, hạn chế có liên quan, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cà Mau ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU, về "Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thu hút đầu tư và triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Cà Mau". Động thái trên diễn ra ngay khi UBND tỉnh Cà Mau có hội nghị về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án đầu tư tại địa phương, diễn ra vào cuối tháng 6/2021.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cà Mau, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để thu hút đầu tư và triển khai thực hiện các dự án đầu tư đạt được những kết quả nhất định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, việc thu hút đầu tư và triển khai thực hiện các dự án đầu tư (kể cả dự án đầu tư công và dự án các nhà đầu tư) còn nhiều hạn chế, yếu kém.

Đó là một số cấp ủy đảng chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đúng mức; nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chủ động, chưa làm hết trách nhiệm được giao, còn đùn đẩy, né tránh, ngại va chạm; công tác phối hợp triển khai thực hiện thiếu chặt chẽ, cá thể hóa trách nhiệm chưa rõ ràng; ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm, còn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp và người dân.

Công tác kiểm tra, đôn đốc, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm chưa thường xuyên, nghiêm túc; ý thức tự lực, tự tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu, còn trông chờ, ỷ lại sự chỉ đạo của cấp trên.

Trong triển khai thực hiện tính công khai, minh bạch không rõ ràng, cụ thể và thiếu chuẩn xác, dẫn đến tính thuyết phục và sự đồng thuận trong nhân dân không cao; việc phân cấp, phân quyền giải quyết công việc theo thẩm quyền chưa tốt, thực hiện quy trình, hồ sơ, thủ tục có lúc, có nơi chậm tiến độ, chưa đúng quy định của pháp luật.

Những hạn chế, yếu kém nêu trên đã làm ảnh hưởng rất lớn đến kết quả thu hút đầu tư và triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh trong những năm qua.

Một công trình dân sinh dọc tuyến đê biển Tây, đoạn thuộc huyện Trần Văn Thời bị vướng mặt bằng.  

 

Để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng này, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch, thúc đẩy phát triển nhanh kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung trọng tâm sau.

Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ thu hút đầu tư và triển khai thực hiện các dự án đầu tư, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị. Xác định cụ thể trách nhiệm của các cấp, các ngành; lấy kết quả chỉ đạo thực hiện là một trong các tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua hằng năm.

Tăng cường đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, ý thức tự lực, tự cường trong thực hiện nhiệm vụ thu hút đầu tư và triển khai thực hiện các dự án đầu tư; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, tuyệt đối không trông chờ, ỷ lại (phải thực hiện các thủ tục đầu tư và triển khai dự án đầu tư trong thời gian nhanh nhất, không để chờ đến hết thời gian theo quy định của pháp luật mới giải quyết).

Đặc biệt trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ quan trọng này phải quán triệt, vận dụng, thực hiện linh hoạt, hiệu quả các nguyên tắc của Chính phủ: "Không nói không, không nói khó và không nói có nhưng không làm"; "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể".

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả bốn nguyên tắc chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thu hút đầu tư.

Nguyên tắc về trách nhiệm: Phải luôn chủ động; thực hiện tốt vai trò cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, cơ quan hỗ trợ; tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; cá thể hóa trách nhiệm; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, xử lý; khen thưởng, kỷ luật.

Nguyên tắc về hành động: Phải kiên trì; phải quyết liệt; phải sáng tạo; tự lực, tự cường, không trông chờ, ỷ lại; giải quyết công việc phải nhanh chóng, kịp thời, dứt điểm.

Nguyên tắc về minh bạch: Các khâu công việc phải được công khai; công bằng; cụ thể; rõ ràng.

Nguyên tắc về chuẩn xác: Về thẩm quyền (theo từng việc, từng công đoạn); về quy trình; về hồ sơ, thủ tục; về tiêu chí; về tiêu chuẩn; về chất lượng; về định lượng (khối lượng, số lượng); về giá cả.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ nêu sau.

Gồm, ban hành văn bản cụ thể hóa các nguyên tắc thu hút đầu tư, triển khai thực hiện các dự án đầu tư, đảm bảo dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm tra, dễ giám sát và dễ đánh giá.

Chỉ đạo khẩn trương kiểm tra, rà soát đối với từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan thu hút đầu tư và triển khai các dự án đầu tư, chấn chỉnh, xử lý ngay những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong thời gian qua.

Điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới quy trình, quy định về thu hút đầu tư và triển khai thực hiện các dự án đầu tư đảm bảo phù hợp, nhanh, gọn, đúng quy định, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân theo phương châm: "Mỗi tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều việc, nhưng một việc chỉ do một tổ chức chủ trì và chịu trách nhiệm chính". Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh.

Song hành đó, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 63/NQ-CP, ngày 29/6/2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022.

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 2/7/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện quy hoạch, giải phóng mặt bằng các dự án xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí Bí thư các Huyện ủy, Thành ủy, đảng ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Tỉnh ủy, thủ trưởng các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh chịu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị này tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các ban đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU và định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Vài ngày trước, dự và chỉ đạo tại Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án đầu tư tại địa phương, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải, đề nghị UBND tỉnh tổng hợp ý kiến, có chỉ đạo chấn chỉnh ngay những tồn tại, hạn chế, thiếu sót, nhân rộng cách làm hay, cách làm tốt trong thu hút đầu tư, trong triển khai và giải ngân các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Sau quá trình rà soát, phải mạnh dạn đổi mới trong cơ chế quản lí, cái gì còn rờm rà, nặng nề, tốn kém, mất thời gian thì mạnh dạn thay đổi; cần có phân cấp phân quyền phù hợp nhưng không sai quy định; phân định rõ trách nhiệm cụ thể từng cá nhân; những khâu, công việc nào làm đồng thời được thì làm đồng thời.

Song hành đó, cần có phương án cụ thể thực hiện nghị quyết 63 của Chính phủ. UBND tỉnh cần quyết liệt kiểm tra, rà soát, báo cáo và xử lý kiên quyết những nơi làm chậm, giải ngân chậm, thậm chí tính đến việc thay những cán bộ hiệu suất làm việc ì ạch..., đồng thời kịp thời khen thưởng người làm tốt, cũng như mạnh dạn kiểm điểm những cá nhân để xảy ra ì ạch, làm chưa tốt, chưa quyết liệt…

Theo nhandan.vn