Hội nghị cho ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Hải Dương lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 26/02/2020, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức Hội nghị cho ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương báo cáo: Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Trong bối cảnh thuận lợi, khó khăn và thách thức đan xen, Hải Dương đã phát huy tiềm năng, lợi thế, chủ động nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế đạt mức tăng trưởng khá và ổn định; cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng công nghiệp hóa. Thu ngân sách và thu hút đầu tư đạt kết quả khá cao, từ năm 2017 tự cân đối ngân sách và có một phần điều tiết về Ngân sách Trung ương. Hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, nhất là hệ thống giao thông liên tỉnh. Xây dựng và phát triển đô thị, nông thôn đạt kết quả nổi bật. Văn hóa - xã hội phát triển toàn diện, thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa; giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt nhiều tiến bộ mới. Quốc phòng - an ninh được củng cố và giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có bước chuyển biến tích cực, nhất là trong việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đời sống, việc làm và thu nhập của nhân dân ngày càng được cải thiện đáng kể. Hoạt động hội nhập và hợp tác kinh tế đạt được những kết quả tích cực. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Đại hội đề ra hầu hết đạt và vượt (17/20 chỉ tiêu).

Cụ thể, Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tỉnh Hải Dương bình quân 5 năm đạt 9,1%/năm. GRDP bình quân đầu người đạt 74,4 triệu đồng (3.200 USD) vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVI đề ra. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2020 đạt 203.738 tỷ đồng, tăng bình quân 12,6%/năm; Quy mô kinh tế gấp 1,7 lần so với năm 2015; Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 đạt trên 79.261 tỷ đồng (tăng 13% so với dự toán). Từ năm 2017, Hải Dương trở thành 1/16 tỉnh, thành phố tự cân đối thu chi và có một phần điều tiết về Ngân sách Trung ương. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, năm 2020 tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ chiếm 91,7% GRDP (đầu nhiệm kỳ chiếm 7,8%); mô hình tăng trưởng chuyển dịch dần từ chiều rộng sang theo chiều sâu, trên cơ sở phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế và dịch vụ thương mại.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương

phát biểu tại buổi làm việc

Nhìn chung, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong nhiệm kỳ qua khá tích cực, các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đều đạt, nhiều chỉ tiêu quan trọng vượt mục tiêu đề ra. Kinh tế tăng trưởng đạt cao hơn mức bình quân chung của cả nước; văn hoá, xã hội có bước phát triển mới; diện mạo đô thị, nông thôn có sự khởi sắc rõ nét; an sinh, xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác quốc phòng - quân sự địa phương được củng cố, tăng cường; công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, Báo cáo chính trị của Hải Dương cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện các chỉ tiêu của nhiệm kỳ về kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ và môi trường, quốc phòng, an ninh, thanh tra, tư pháp, đối ngoại. Cụ thể: Kinh tế tuy đạt tốc độ tăng trưởng khá nhưng chưa thực sự bền vững; thực hiện cơ cấu lại còn chậm. Khâu đột phá chiến lược về cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nhân lực chưa có chuyển biến rõ nét. Môi trường kinh doanh chậm được cải thiện, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (chỉ số PCI) thấp so với mặt bằng chung cả nước và các tỉnh trong vùng. Công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch còn yếu. Chưa huy động hết các nguồn vốn đầu tư cho phát triển; đầu tư còn dàn trải, manh mún; hiệu quả đầu tư chưa cao, tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm còn chậm. Chưa khai thác hết lợi thế so sánh để thu hút các nhà đầu tư lớn, tiềm năng vào địa bàn tỉnh. Sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng hàng hóa còn gặp khó khăn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nội ngành chậm, lĩnh vực chế biến, bảo quản sau thu hoạch còn hạn chế. Công nghiệp phụ trợ phát triển còn chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu của thực tế sản xuất. Quy mô, chất lượng một số loại hình dịch vụ chưa cao, năng lực cạnh tranh còn yếu.

Một số thiết chế văn hóa - xã hội, điều kiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của một số trường chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới; hiệu quả xã hội hóa giáo dục chưa cao. Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân ở tuyến xã còn yếu, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên và mất cân bằng giới tính khi sinh ở mức cao. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở còn thiếu đồng bộ. Đạo đức xã hội ở một bộ phận giới trẻ có biểu hiện xuống cấp. Chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế, việc đào tạo chưa gắn kết chặt chẽ với nhu cầu thị trường.

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương báo cáo với đoàn công tác

Tỷ lệ đầu tư và giải ngân cho hoạt động khoa học và công nghệ từ ngân sách địa phương còn ở mức thấp (dưới 1%). Lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ chưa đa dạng, thành phần tham gia thực hiện trong doanh nghiệp và khu vực kinh tế tập thể còn chưa nhiều. Việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn tồn tại ở một số địa phương. Hoạt động bảo vệ môi trường, xử lý nước thải các khu đô thị, khu dân cư tập trung còn nhiều hạn chế; nguy cơ ô nhiễm khu vực nông thôn, làng nghề ở mức cao. Việc xử lý nước thải, rác thải của các khu, cụm công nghiệp và một số doanh nghiệp có nơi còn chấp hành chưa nghiêm. Tình trạng khiếu kiện vượt cấp vẫn diễn ra ở một số nơi, tình trạng ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm chưa được cải thiện; tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng, chất lượng một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển.

Góp ý vào Báo cáo chính trị của Hải Dương, Ban Kinh tế Trung ương cho rằng: Dự thảo báo cáo cho thấy, trong nhiệm kỳ vừa qua, tỉnh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 19 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, chỉ có 1 chỉ tiêu không hoàn thành (tỷ lệ đô thị hóa). Tuy nhiên, Ban KTTW cũng đề nghị Hải Dương cần làm nổi bật hơn tính toàn diện và cả tính chưa bền vững trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua. 

Ban Kinh tế Trung ương cũng đề nghị Hải Dương cần phân tích và đánh giá sâu về những nguyên nhân của tính không bền vững trên, nhất là nguyên nhân của việc có tốc độ tăng trưởng kinh tế liên tục giảm trong những năm gần đây và tỷ lệ đô thị hóa thấp hay sự chưa gắn kết giữa đô thị hóa với xây dựng nông thôn mới và bảo vệ tài nguyên, môi trường. Việc phân tích này sẽ giúp đưa ra các giải pháp phù hợp cho phương thức phát triển nhanh và bền vững mà Hải Dương đã đặt ra cho giai đoạn tới.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, ý thức cầu thị trong việc chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc khóa XIII. Các dự thảo Báo cáo được chuẩn bị công phu, bài bản và cơ bản đáp ứng được yêu cầu theo các hướng dẫn của Trung ương.

Đồng chí nhấn mạnh, những kết quả khá tích cực của tỉnh Hải Dương qua 5 năm triển khai thực hiện, với các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đều đạt, nhiều chỉ tiêu quan trọng vượt mục tiêu đề ra. Kinh tế duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý, quy mô kinh tế tăng nhanh. Các ngành, lĩnh vực, thành phần kinh tế đều có bước phát triển tiến bộ. Hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, diện mạo từ đô thị đến nông thôn có sự khởi sắc rõ nét; an sinh, xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững .

Tuy nhiên, để Báo cáo chính trị của tỉnh có chất lượng tốt nhất, vừa đánh giá được kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua trên cơ sở kế thừa cả một giai đoạn phát triển, cũng như có định hướng, mục tiêu đúng, có tính khả thi cao trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng đề nghị Hải Dương cần đánh giá sâu sắc những kết quả cũng như các tồn tại của nhiệm kỳ vừa qua gắn với giai đoạn 30 năm phát triển, để trên cơ sở đó có được các bài học và các định hướng trong thời gian tới. So sánh với lợi thế của tỉnh và với yêu cầu phát triển trong thời gian tới, đ/c Nguyễn Văn Bình cũng yêu cầu tỉnh Hải Dương rà soát các nhiệm vụ và giải pháp nhằm đảm bảo tính logic với các mục tiêu đã được đặt ra.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, với các thuận lợi về vị trí địa lý, kết cấu hạ tầng giao thông, nguồn lực con người và quỹ đất, Hải Dương cần xác định là tỉnh công nghiệp với phát triển công nghiệp là hướng đi chủ đạo, từ đó sẽ kéo theo đô thị hóa và phát triển dịch vụ trong đó có du lịch; coi đây là các yếu tố đảm bảo cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trong thời gian tới. Tỉnh cần đặc biệt quan tâm đặt mục tiêu đạt mức thu nhập bình quân đầu người cao để phát triển thực chất; phát triển công nghiệp phụ trợ nhằm khai thác lợi thế gần Hà Nội và Hải Phòng; đẩy mạnh nghiên cứu áp dụng các thành tựu của cuộc CMCN lần thứ 4; phát triển nông nghiệp và du lịch nhằm giải quyết công ăn việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và cuộc sống của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị, Hải Dương cần nghiên cứu kỹ những nội dung của các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành trong thời gian gần đây; Chỉ thị 35 của Trung ương, đặc biệt là Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng để nghiên cứu kế thừa, chắt lọc, bổ sung cho một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế; văn hóa – xã hội; khoa học – công nghệ; tài nguyên – môi trường và quốc phòng an ninh phù hợp với tình hình mới của tỉnh; tăng cường liên kết với các tỉnh khác trong vùng. Đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng  đề nghị tỉnh tiếp tục phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương để hoàn thiện dự thảo văn kiện đại hội, tạo tiền đề ban hành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 có tính đột phá, không phải chỉ riêng cho Hải Dương mà còn cho cả nước, tạo khí thế động lực mới để Hải Dương phát triển tự tin và vững vàng trong thời gian tới.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cảm ơn sự quan tâm, đóng góp của Ban KTTW, Hài Dương sẽ nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu những ý kiến đóng góp của Hội nghị, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, Đảng bộ tỉnh Hải Dương sẽ nghiêm túc triển khai thực hiện, đề xuất chính xác để Hải Dương có được sự phát triển đột phá trong thời gian tới, tương xứng với những tiềm năng, lợi thế cũng như những truyền thống của Hải Dương.

 

TTTTPT&DBKT