Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang

Ngày 28/8/2019, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị thành lập tại Quyết định số 1149-QĐNS/TW, ngày 1/4/2019 của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang để kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu chỉ đạo

Tham dự buổi làm việc về phía Tỉnh ủy An Giang có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị trong tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh về vai trò và ý nghĩa quan trọng của Nghị quyết số 26 và Nghị quyết số 18-NQ/TW trong công tác tổ chức cán bộ và xây dựng hệ thống chính trị. Để triển khai có hiệu quả các Nghị quyết này trong thời gian tới, Bộ Chính trị đã thành lập 05 Đoàn kiểm tra đối với các Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương để nắm bắt, đánh giá đúng về thực trạng triển khai, làm rõ các kết quả đạt được cũng như những hạn chế, khó khăn, vướng mắc phát sinh để Bộ Chính trị, Ban Bí thư có các chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời. Việc kiểm tra là nhiệm vụ định kỳ, thường xuyên của Bộ Chính trị.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình ghi nhận, biểu dương sự chuẩn bị nghiêm túc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang phục vụ công tác kiểm tra, đồng thời quán triệt mục đích và yêu cầu của việc kiểm tra theo yêu cầu của Bộ Chính trị; đã quán triệt và triển khai đầy đủ các nhiệm vụ đã nêu trong nghị quyết với các giải pháp sáng tạo, phù hợp với đặc điểm của địa phương. Qua nghiên cứu báo cáo tự kiểm tra và thực tiễn theo dõi, nắm bắt của các cơ quan trung ương cho thấy, việc tổ chức học tập và quán triệt các Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bảo đảm đúng theo quy định và bước đầu tạo ra sự chuyển biến trong nhận thức, từ đó xây dựng các giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua hơn một năm triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW gắn với thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, về cơ bản Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã triển khai đầy đủ các nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết; công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện kịp thời, nghiêm túc đã gắn với thực hiện nội dung của Kế hoạch số 10-KH/TW của Bộ Chính trị. Việc triển khai Nghị quyết được thực hiện đồng bộ với nhiều giải pháp thiết thực phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đã phát huy được trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các đơn vị, đồng thời góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ đối với công việc của cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và nhân dân đối với các chủ trương của Đảng nêu trong Nghị quyết số 26-NQ/TW và Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Các đồng chí lãnh đạo chủ trì buổi làm việc

Đồng chí nhấn mạnh về một số kết quả đạt được của tỉnh An Giang qua thực tế triển khai các Nghị quyết như: đã ban hành kế hoạch, chương trình hành động để cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương thành các nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; có kế hoạch cụ thể và hình thức phù hợp để quán triệt sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ được quan tâm; nâng cao trách nhiệm, tập trung  lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả công tác cán bộ; xây dựng đồng bộ, toàn diện đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định, quy trình về công tác cán bộ các cấp trong tỉnh; xây dựng và triển khai Đề án về đào tạo nguồn và quy hoạch dài hạn cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2011 - 2020; đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm soát, sàng lọc, thay thế những nhân sự không đảm bảo tiêu chuẩn, năng lực; chú trọng công tác quán triệt và tuyên truyền nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và xã hội về tác hại nghiêm trọng của tệ chạy chức, chạy quyền; chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra định kỳ, đột xuất; quán triệt nâng cao nhận thức và tăng cường chất lượng công tác tham mưu; thực hiện chặt chẽ công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chủ động tổ chức triển khai quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nội dung về công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đúng quy định.

Bên cạnh đó, tỉnh An Giang đã triển khai thực hiện đúng chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 18-NQ/TW, từng bước khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ sót công việc, giảm biên chế, góp phần thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ban thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã chủ động quán triệt và thực hiện các chủ trương về thí điểm mở rộng việc thi tuyển để bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, sở, phòng.

Bên cạnh các kết quả tích cực là chủ yếu, đồng chí cũng lưu ý Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang cần phải quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo để khắc phục những tồn tại, hạn chế như đã nêu trong báo cáo tự kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời cụ thể hóa thêm các chương trình, kế hoạch triển khai một số quy định của Trung ương.

 

Quang cảnh buổi làm việc

 

Tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang cũng đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết như: còn thiếu các quy định, hướng dẫn cụ thể của các cơ quan Trung ương trong việc thực hiện Nghị quyết, nhất là các quy định đối với một số chủ trương thí điểm; chính sách phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, huyện chưa hợp lý; còn thiếu quy định về chính sách giải quyết đầu ra cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, khóm, ấp đối với các địa phương chưa tự cân đối ngân sách như tỉnh An Giang; chưa cụ thể hóa tiêu chí cán bộ có đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế nên địa phương còn lúng túng trong định hướng xây dựng đội ngũ này; chưa ban hành nghị định mới về tổ chức cơ quan chuyên trách chuyên môn cấp tỉnh, huyện nên việc triển khai một số đề án hợp nhất cơ quan đảng với nhà nước còn khó khăn…Đồng thời, Ban Thường vụ tỉnh ủy An Giang cũng đã có một số kiến nghị cụ thể với Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị. 

Đồng chí Nguyễn Văn Bình ghi nhận các ý kiến đề xuất, kiến nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị sẽ nghiên cứu, chắt lọc và tổng hợp để báo cáo Bộ Chính trị vào Quý IV năm 2019. Đồng chí yêu cầu Đoàn Kiểm tra tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tỉnh ủy An Giang, kiểm tra tại một số cơ quan, đơn vị của tỉnh để làm rõ hơn, sâu sắc hơn những kết quả đạt được cũng như các hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết; làm rõ những mô hình, cách làm hay của địa phương để nhân rộng và phát huy.  Đồng chí Nguyễn Văn Bình đã chỉ đạo Đoàn kiểm tra nghiên cứu, chắt lọc các kiến nghị, đề xuất cũng như các mô hình, cách làm hay của tỉnh trong quá trình triển khai Nghị quyết để tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.  

Buổi sáng cùng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị đã tham dự Lễ cắt băng khánh thành Nhà Văn hóa hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia và dự lễ sơ kết kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới./.

Trung tâm TTPT và DBKT