Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long

Ngày 27-08-2019, Đoàn kiểm tra của Bộ chính trị do đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc Ban Thường vụ tỉnh ủy Vĩnh Long về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương,

Trưởng đoàn Kiểm tra phát biểu chỉ đạo

 

Tham dự buổi làm việc về phía tỉnh Vĩnh Long có đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí Ban thường vụ Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị trong tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh về vai trò quan trọng của cán bộ và công tác cán bộ; quán triệt mục đích và yêu cầu của việc kiểm tra. Kết quả kiểm tra sẽ góp phần đánh giá đúng quá trình triển khai Nghị quyết của Đảng, làm rõ những kết quả đã đạt được, những mô hình, cách làm hay của địa phương để phát huy, tổng kết và nhân rộng; đồng thời, qua kiểm tra cũng sẽ nhận diện, làm rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần khắc phục cũng như những đề xuất, kiến nghị với Trung ương về các giải pháp để kịp thời tháo gỡ trong thời gian tới để triển khai có hiệu quả hai Nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao công tác chuẩn bị nghiêm túc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long phục vụ cho công tác kiểm tra. Đồng chí nhấn mạnh một số kết quả nổi bật trong việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW và Nghị quyết số 18-NQ/TW tại tỉnh Vĩnh Long như đã làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền các Nghị quyết. Kết quả tỷ lệ học tập các Nghị quyết đạt mức cao so với toàn quốc; minh chứng cho kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời cũng thể hiện sự quan tâm của cán bộ, đảng viên đối với hai Nghị quyết. Hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, nhất là việc Đài phát thanh - truyền hình Vĩnh Long duy trì chuyên mục "Xây dựng Đảng" với thời lượng 15 phút/chương trình/tuần trên sóng truyền hình. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương thành nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để thực hiện Nghị quyết; coi trọng kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện có hiệu quả. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo, lãnh đạo để có kế hoạch cụ thể và hình thức phù hợp để quán triệt sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là nội dung về cán bộ và công tác cán bộ. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long xác định đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ là khâu then chốt và tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện quyết liệt.

Đồng chí cũng đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long đã triển khai thực hiện chủ trương xây dựng đồng bộ, toàn diện đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng. Đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định, quy trình về công tác cán bộ các cấp trong tỉnh; chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm soát, sàng lọc, thay thế những nhân sự không đảm bảo tiêu chuẩn, năng lực, uy tín thấp, vi phạm…Tỉnh đã xây dựng được đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, đến nay 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh có trình độ đại học và cao cấp lý luận chính trị; trong đó, 43% có trình độ sau đại học (38,34% thạc sĩ, 4,66% tiến sĩ); 98,22% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện có trình độ đại học (18,31% có trình độ sau đại học), 66,86% có trình độ cao cấp lý luận chính trị; 96,87% cán bộ chủ chốt cấp xã có trình độ đại học (10,90% có trình độ thạc sĩ), 44,98% có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Quang cảnh buổi làm việc

Tỉnh đã chú trọng công tác quán triệt và tuyên truyền nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và xã hội về tác hại nghiêm trọng của tệ chạy chức, chạy quyền, coi đây là hành vi tham nhũng trong công tác cán bộ. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra định kỳ, đột xuất, có chủ trương cấp trên kiểm tra, giám sát đối với cấp dưới và cấp dưới giám sát cấp trên. Đã quán triệt nâng cao nhận thức và tăng cường chất lượng công tác tham mưu, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan tham mưu trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Thực hiện khá tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm chắc lịch sử chính trị và tập trung vào vấn đề chính trị hiện nay của cán bộ.  Tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.  

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đánh giá, qua hơn một năm triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW gắn với thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, về cơ bản Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long đã triển khai đầy đủ các nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết; công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện kịp thời, nghiêm túc đã gắn với thực hiện nội dung của Kế hoạch số 10-KH/TW của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long cần phải quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo để khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo tự kiểm tra.

Tại buổi làm việc, để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 26 gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết 18 trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long cũng đã có một số kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện các quy chế, quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, việc hợp nhất, sáp nhập, tổng kết thí điểm để tạo thuận lợi và sự thống nhất cho các địa phương nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng trong triển khai thực hai Nghị quyết. Đồng chí Nguyễn Văn Bình chỉ đạo Đoàn kiểm tra nghiên cứu các đề xuất, kiến nghị của tỉnh để tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Sau buổi làm việc, Đoàn kiểm tra tiếp tục chương trình kiểm tra tại một số cơ quan, đơn vị của tỉnh Vĩnh Long. Theo kế hoạch, Báo cáo kiểm tra của Đoàn sẽ được hoàn thành và báo cáo Bộ Chính trị vào Quý IV năm 2019.

Buổi sáng cùng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Bình và Đoàn kiểm tra đã đến dâng hương cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt./.

 

Trung tâm, TTPT và DBKT