Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Hôm nay (23/9), đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Bình chúc mừng và biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum mặc dù là tỉnh miền núi, biên giới và còn nhiều khó khăn của khu vực Tây Nguyên nhưng đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, năng động, sáng tạo, khai thác, phát huy có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của địa phương thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2015-2020 và đạt các kết quả toàn diện trên các mặt phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc…

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị Đại hội cần phân tích đánh giá làm rõ các tiềm năng thế mạnh cũng như các tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó xác định các giải pháp cụ thể, thiết thực để sớm khắc phục có hiệu quả các điểm còn hạn chế, đồng thời khai thác, phát huy có hiệu quả các tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế xã hội nhanh, toàn diện và bền vững trong nhiệm kỳ tới.

Các đồng chí lãnh đạo

Thống nhất cao với những mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp trong 5 năm tới đã được xác định trong văn kiện trình Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị Đại hội nghiên cứu, thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp nhằm: (i) nâng cao chất lượng tăng trưởng theo hướng bền vững và phát triển kinh tế xanh; Khai thác hiệu quả lợi thế về kinh tế rừng, đất rừng, đất nông nghiệp; phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới và xây dựng chuỗi liên kết giá trị với các doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển khu, cụm công nghiệp, hình thành các khu đô thị công nghiệp, đô thị sinh thái; phát triển năng lượng tái tạo; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, các giá trị lịch sử, bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số để phát triển du lịch. (ii) Tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, y tế; tổ chức thực hiện tốt các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước cải thiện đời sống, giúp đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững. (iii) Tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng-an ninh và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. (iv) Đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong các cấp ủy, tổ chức đảng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII "về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ", gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và các quy định về nêu gương; Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phẩm chất, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên; Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng và quản lý đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số; Thực hiện tốt công tác dân vận, nhất là công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Tập trung xây dựng tổ chức bộ máy các cấp trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính; Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm sai phạm.

Đồng chí đề nghị các đại biểu tích cực nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; đề cao tinh thần trách nhiệm cân nhắc, lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, trí tuệ, năng lực và uy tín để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá mới cũng như bầu vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Quang cảnh Đại hội

Đồng chí tin tưởng với tinh thần và truyền thống cách mạng của tỉnh, Đại hội sẽ sáng suốt bầu cấp uỷ mới để cùng với Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững.

Trung tâm Thông tin, Phân tích và Dự báo kinh tế