Phó Trưởng Ban Kinh tế TƯ Triệu Tài Vinh Tham dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” tại Hà Nội

Ngày 29/8, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội". Đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã tham dự Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.

 Đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo

Theo báo cáo của Thành ủy Hà Nội, Sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 27/4/2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội (sau đây gọi là Chỉ thị số 30-CT/TU), chỉ đạo các cấp, các ngành, các đơn vị liên quan, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả. Trên cơ sở đó, các tổ chức, đơn vị đã triển khai quán triệt sâu rộng nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW, Chỉ thị số 30-CT/TU đến đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của tín dụng chính sách xã hội đối với việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội

phát biểu kết luận

Sau 05 năm triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư, cấp ủy, chính quyền các cấp đã chuyển đổi mạnh mẽ về nhận thức, thống nhất quan điểm về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội và đẩy lùi tín dụng đen trên địa bàn. Trong 05 năm qua, UBND Thành phố đã chỉ đạo tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong xây dựng nông thôn mới, kết quả đã tổ chức được 3.378 lớp đào tạo nghề cho 116 nghìn lao động nông thôn, đồng thời giới thiệu và tạo việc làm cho 100 nghìn các đối tượng sau đào tạo nghề có việc làm thu nhập ổn định (chiếm tỷ lệ 86% tổng số lao động được đào tạo).

Hiện nay, toàn Thành phố đang quản lý và triển khai thực hiện cho vay 17 chương trình tín dụng chính sách, tổng dư nợ cho vay đến 30/6/2019 đạt 7.913 tỷ đồng, tăng 3.192 tỷ đồng so với năm 2014 với trên 289 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang vay vốn. Tổng doanh số cho vay từ cuối năm 2014 đến nay đạt 13.226 tỷ đồng, với hơn 487 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; doanh số thu nợ đạt 10.032 tỷ đồng, bằng 78% doanh số cho vay.

Đồng chí Nguyễn Hồng Dân, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội

phát biểu tham luận

 

Trong 05 năm qua, chất lượng tín dụng tại Chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội ngày càng được củng cố và nâng cao. Thành phố đã ban hành các văn bản chỉ đạo về việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội, chỉ đạo NHCSXH phối hợp cấp ủy, chính quyền cơ sở, tổ chức chính trị xã hội các cấp tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn. Trong 05 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, nguồn vốn tín dụng chính sách đã được triển khai thực hiện đến 100% xã, phường, thị trấn của Thành phố, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận một cách thuận lợi, kịp thời. Nguồn vốn giải ngân qua NHCSXH Thành phố đã giúp cho trên 487 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, trong đó có gần 170 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, góp phần giúp cho 57 nghìn hộ thoát khỏi ngưỡng nghèo.

Có thể nói, Chỉ thị số 40-CT/TW đã được quán triệt, phổ biến rộng rãi, được cấp ủy Đảng các các cấp chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản gắn với cơ chế đặc thù của Thành phố Hà Nội. Qua 5 năm, Chỉ thị đã thực sự đi vào cuộc sống, phát huy hiệu lực, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm, ổn định chính trị, đảm bảo an sinh xã hội và đẩy lùi tín dụng đen trên địa bàn Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Thị Tám, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh

phát biểu tham luận

Cũng tại buổi làm việc, các đại biểu đã có các bài tham luận về kết quả cũng như những nguyên nhân, tồn tại và đưa ra giải pháp về tín dụng chính sách xã hội. cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã quan tâm hơn, chỉ đạo quyết liệt hơn, nhận thức rõ hơn về vai trò của tín dụng chính sách xã hội đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, từ đó, phát huy vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Chỉ thị số 40-CT/TW đã huy động, tập hợp được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp. Tuy nhiên, Bên cạnh một số cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH, tại một số nơi, nguồn vốn cân đối, bố trí từ Ngân sách chuyển sang NHCSXH để ủy thác cho vay còn hạn chế. Tại một số nơi, cấp ủy, chính quyền địa phương cấp xã chưa thực sự quan tâm tới hoạt động tín dụng chính sách xã hội, chưa nâng cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Chất lượng hoạt động ủy thác của các tổ chức chính trị xã hội và chất lượng hoạt động của các Tổ TK&VV mặc dù đã được nâng lên song vẫn chưa đồng đều ở mỗi địa phương. Tại một số ít nơi hoạt động ủy thác vẫn còn có những tồn tại, hạn chế cần có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Qua đó, Hội nghị rút ra một số bài học kinh nghiệm làm cơ sở để tổ chức thực hiện trong những năm tiếp theo như: phải có sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan liên quan và nhanh chóng triển khai sâu rộng tới cơ sở; cấp ủy, chính quyền địa phương ở nơi nào quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tốt Chỉ thị số 40-CT/TW thì nơi đó tín dụng chính sách xã hội được triển khai có hiệu quả. Ngân hàng Chính sách xã hội cần tiếp tục phát huy vai trò của NHCSXH trong việc bám sát, chủ động, tích cực tham mưu các cấp, các ngành để tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW. Công tác thông tin, tuyên truyền nội dung Chỉ thị phải được quan tâm thực hiện và triển khai tới các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân kịp thời và đầy đủ. Công tác kiểm tra giám sát cần tiếp tục được tăng cường triển khai để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắc

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Triệu Tài Vinh ghi nhận những kết quả đạt được của thành phố Hà Nội trong việc thực hiện Chỉ thị số 40. Đồng chí nhấn mạnh, Chỉ thị 40 đã nêu về "sáng tạo và nhân văn", đó là ủy thác từ ngân sách địa phương qua ngân hàng và ngân hàng ủy thác lại qua đoàn thể. "Nhân văn" là bình xét từ cơ sở, vào cuộc của hệ thống chính trị, là phi lợi nhuận, cho vay tiêu dùng. Đồng chí đánh giá, Hà Nội là 1 trong 5 địa pương có tiêu chí, tiêu chuẩn nghèo, qua đó tạo thuận lợi hơn cho thực hiện Chỉ thị. Hà Nội cũng có vay ủy thác của ngân sách địa phương gia tăng cao nhất nước, đó là việc đáng ghi nhận. Công tác lãnh đạo của thành phố đúng nguyên tắc, có Chỉ thị của Ban Thường vụ để triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 40.

Đồng chí cho biết, Ban Kinh tế Trung ương đã làm việc với các tỉnh thành, địa phương và thu được nhiều đề xuất, kiến nghị. Trong đó, các kiến nghị tập trung vào các đề xuất nới rộng, nâng trần và thêm đối tượng. Đồng chí cho biết, mỗi chính sách thì từng địa phương thực hiện khác nhau, do sự phù hợp thực tiễn của từng địa phương, và Ban Kinh tế Trung ương sẽ tổng hợp kiến nghị để báo cáo Trung ương Đảng. Đồng chí cảm ơn các đại biểu tham dự Hội nghị và mong muốn công tác thực hiện 40-CT/TW của Ban Bí thư sẽ tiếp tục thành công tốt đẹp.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho rằng, công tác sơ kết, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 40 đều rất nghiêm túc. Đồng chí nhấn mạnh, Hà Nội coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có tính nhân văn sâu sắc. Hà Nội có tỷ lệ hộ nghèo cao và không đồng đều. Do đó, việc thực hiện Chỉ thị 40 tốt sẽ góp phần phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Trong 5 năm qua, Hà Nội thực hiện Chỉ thị 40 một cách đồng bộ, nghiêm túc, bài bản. Hà Nội đã ban hành chuẩn nghèo, rà soát kịp thời để triển khai cho vay. Hà Nội cũng lồng ghép việc triển khai Chỉ thị 40 với các Đề án, kế hoạch, mục tiêu, triển khai gắn với các chương trình của thành phố. Đồng chí đánh giá cao nguồn lực hỗ trợ cho vay từ ngân hàng chính sách xã hội, dánh giá cao sự vào cuộc đồng bộ từ Mặt trận tổ quốc và các Hội, để việc thực hiện Chỉ thị 40 đạt kết quả thiết thực.

 

Trung tâm TT, Pt và DBKT