Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW tại Hải Phòng bảo đảm đạt 3 chỉ tiêu đề ra

Chiều 27-4, Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm Trưởng đoàn, tiếp tục chương trình làm việc với thành phố Hải Phòng về tình hình 3 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa 12 về "tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập".

Đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cùng đoàn công tác làm việc với

lãnh đạo thành phố Hải phòng

 

Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Lê Ngọc Trữ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Thị Thu, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND thành phố.

 Đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố

báo cáo tại cuộc làm việc 

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố báo cáo tình hình 3 năm thực hiện Nghị quyết số 19 tại Hải Phòng. Sau khi Trung ương ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 khóa 12, tháng 1-2018, Ban Thường vụ Thành uỷ  ban hành Chương trình hành động số 49-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW. Trên cơ sở đó, UBND thành phố ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 49-CTr/TU; Kế hoạch sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố, trực thuộc các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện trong 3 năm 2019; 2020, 2021. Năm 2019, HĐND thành phố thông qua Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND về cơ chế, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; theo đó, sẽ hỗ trợ thêm chế độ từ nguồn ngân sách thành phố cho các đối tượng trong diện sắp xếp. Để đẩy mạnh phân cấp, giao quyền tự chủ cho đơn vị sự nghiệp, UBND thành phố ban hành Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND về tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố; giao người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ thực hiện việc tuyển dụng viên chức.

Đồng chí Đào Thị Hồng Minh, Phó Vụ trưởng vụ Tổ chức Biên chế Bộ Nội vụ phát biểu

Sau 3 năm, việc sắp xếp, tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW trên địa bàn thành phố được triển khai thực hiện quyết liệt, đạt 3 chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, về sắp xếp giảm tổng số 107 đơn vị (98 đơn vị đã có quyết định và 9 đơn vị đã báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương sáp nhập, hợp nhất), đạt tỷ lệ 10,6% so với thời điểm năm 2015 (1.008 đơn vị), vượt chỉ tiêu Nghị quyết 19-NQ/TW và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy đề ra.

Đồng chí Đoàn Ngọc Xuân, Vụ Trưởng Vụ Xã hội, Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc 

 

Về tinh giản biên chế, giảm 4.445 người so với số người làm việc được cơ quan có thẩm quyền giao năm 2015, đạt tỷ lệ 11,82% (vượt 1,82% so với Nghị quyết).

Về tự chủ tài chính, có 108 đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp bảo đảm chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đạt tỷ lệ 11,86%, (vượt 1,86% so với Nghị quyết).

Qua sắp xếp lại tổ chức bộ máy, các cơ quan, đơn vị phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo; việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao ở các đơn vị bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, tập trung, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, giảm nhiều đầu mối.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, thực tế tại địa phương còn nhiều vướng mắc. Đến nay, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 08/NQ-CP triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, nhưng việc triển khai, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương về những nội dung liên quan còn chậm, nên địa phương không cơ sở thực hiện. Các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tự chủ chi thường xuyên; tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư còn bị ràng buộc bởi nhiều quy định của pháp luật liên quan, do đó khó khăn trong triển khai hoạt động...

Do đó, thành phố đề nghị Trung ương triển khai sơ kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, từ đó bổ sung, ban hành cơ chế sát thực, phù hợp để chỉ đạo triển khai thực hiện. Chính phủ và các bộ, ngành có hướng dẫn cụ thể về một số nội dung: chuyển đơn vị sự nghiệp công lập ra ngoài công lập đối với các trường mầm non, trường THPT, đoàn nghệ thuật công lập; việc sắp xếp lại các trường mầm non, phổ thông để hình thành trường phổ thông nhiều cấp học theo hướng liên cấp, liên xã; việc sắp xếp các cơ sở dạy nghề, các trung tâm bảo trợ; mô hình tổ chức, hoạt động của các trung tâm dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND quận, huyện; hướng dẫn thực hiện mô hình quản lý như doanh nghiệp, mô hình Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp tự chủ chi thường xuyên - chi đầu tư, Hội đồng trường... Thành phố cũng đề nghị Trung ương Đoàn, Bộ Nội vụ có hướng dẫn về sắp xếp các đơn vị sự nghiệp thuộc tổ chức Đoàn, nhất là đối với mô hình các đơn vị thanh niên xung phong. Bên cạnh đó, thành phố đang thí điểm chuyển một số đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư sang mô hình Công ty cổ phần theo quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn nhiều vướng mắc về phân định đối tượng chuyển sang công ty cổ phần, đồng thời, tháng12-2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 150/2020/NĐ-CP thay thế Quyết định số 22. Do vậy, thành phố đề nghị các bộ, ngành liên quan sớm có hướng dẫn triển khai, làm cơ sở để các địa phương triển khai thực hiện bảo đảm đúng quy định…

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao thành phố Hải Phòng có nhiều cách làm sáng tạo, quyết liệt trong triển khai Nghị quyết số 19-NQ/TW. Thành phố tổ chức quán triệt Nghị quyết sâu rộng tới cơ sở, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhận thức sâu sắc chủ trương của Đảng trong đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy triển khai Nghị quyết số 19-NQ/TW, UBND thành phố, các cấp, ngành, đơn vị ban hành nhiều kế hoạch cụ thể. Đoàn công tác đánh giá cao thành phố có những chủ trương, cách làm sáng tạo. Đó là HĐND thành phố ban hành nghị quyết riêng về cơ chế, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; UBND thành phố ban hành quy định về tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố, trong đó đề cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

Tại cuộc làm việc, qua ý kiến của lãnh đạo thành phố, các sở, ngành liên quan, Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương cơ bản nhất trí, tiếp thu những kiến nghị của thành phố, nhất là những vướng mắc về cơ chế chính sách. Trên cơ sở khảo sát, làm việc tại các địa phương về tình hình 3 năm triển khai Nghị quyết 19-NQ/TW, Ban Kinh tế Trung ương sẽ có những đề xuất với các bộ, ngành trung ương sớm có hướng dẫn cụ thể, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, giúp các địa phương thực hiện hiệu quả Nghị quyết 19 trong thời gian tới./.

Đỗ Oanh - Ảnh: Duy Thính

Theo baohaiphong.com.vn