Quý 3 năm 2021 

(Tăng so với cùng kỳ năm trước, xem chi tiết)

  • GDP (Quý 1)
    +4,48
    %
  • Chỉ số giá tiêu dùng
    +0,29
    %
  • Chỉ số sản xuất công nghiệp
    +6,5
    %
  • Tổng mức bản lẻ hàng hóa
    +5,1
    Tỷ USD
  • FDI
    +10,13
    Tỷ USD
  • Cán cân thương mại xuất siêu
    +2,03
    Tỷ USD