Quý 3 năm 2021 

(Tăng so với cùng kỳ năm trước, xem chi tiết)

 • GDP (Quý 1)
  +4,48
  %
 • Chỉ số giá tiêu dùng
  +0,29
  %
 • Chỉ số sản xuất công nghiệp
  +6,5
  %
 • Tổng mức bản lẻ hàng hóa
  +5,1
  Tỷ USD
 • FDI
  +10,13
  Tỷ USD
 • Cán cân thương mại xuất siêu
  +2,03
  Tỷ USD