Cập nhật kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 6/2021 của Ngân hàng thế giới

Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử trân trọng giới thiệu với bạn đọc Cập nhật kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 6/2021 của Ngân hàng thế giới.

Mời bấm vào đường link để xem

/documents/195319/2633818/Vietnam-Macro-Monitoring%20062021.pdf