Gần 35.000 doanh nghiệp "rút lui khỏi thị trường" do dịch Covid-19