Thông tin chuyên đề

Đại thắng 30/4/1975 – Đỉnh cao chói lọi của sự nghiệp giải phóng dân tộc

Năm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - là thành quả vĩ đại nhất của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Trang sử chói lọi ấy đã và đang được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta biến thành khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời.

Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong ngành công nghiệp vật liệu giai đoạn 2010- 2020, đề xuất cho giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

08:00 20/04/2021

Trang Thông tin điện tử Ban Kinh tế Trung ương trân trọng giới thiệu tới bạn đọc bài viết của TS. Nguyễn Đình Hậu, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành Kinh tế - Kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ với chủ đề "Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong ngành công nghiệp vật liệu giai đoạn 2010- 2020, đề xuất cho giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam đáp ứng yêu cầu giai đoạn hiện nay

03:00 20/04/2021

Thực tiễn và lý luận cách mạng đều cho thấy cơ sở vững chắc khẳng định vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của tổ chức công đoàn; mối quan hệ mật thiết, không thể tách rời, cùng phát triển giữa giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng trên nhiều cấp độ, đa dạng về hình thức, từng bước thích ứng với các nguyên tắc và chuẩn mực của thị trường toàn cầu, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, đặt ra một số yêu cầu cao hơn đối với phát triển giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Quan điểm của Lênin về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn - nghĩa vận dụng trong xây dựng tổ chức công đoàn hiện nay

02:00 20/04/2021

V.I. Lênin (1870 - 1924) là nhà tư tưởng lý luận chính trị vĩ đại, kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới; người bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác trong điều kiện chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Thực tiễn hoạt động cách mạng của Lênin vô cùng phong phú. Lênin là người đầu tiên đã vận dụng sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa Mác vào thực tiễn nước Nga; người sáng lập Nhà nước Xôviết - Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới và lãnh đạo nhân dân Liên Xô bắt tay vào xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực. Đồng thời, Lênin đã có những đóng góp lớn lao cho sự nghiệp giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới, đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, đấu tranh cho hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc. Di sản Lênin để lại cho nhân loại tiến bộ là vô cùng to lớn cả trên phương diện tư tưởng lý luận và thực tiễn hoạt động cách mạng, trong đó quan điểm về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn là một trong những nội dung quan trọng có giá trị trường tồn trong đấu tranh cách mạng của giai cấp tiến bộ hiện nay.

Kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2021)

08:00 19/04/2021

Nhân kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2021), Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biên soạn Đề cương tuyên truyền.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác Đảng ngoài nước

01:00 31/03/2021

Ngày 30/3, tại Nhà khách Chính phủ, Bộ Ngoại giao tổ chức gặp mặt truyền thống “60 năm - Một chặng đường vẻ vang công tác Đảng ngoài nước” và tọa đàm “Nâng cao hiệu quả công tác Đảng ngoài nước trong giai đoạn hiện nay”, nhân kỷ niệm Ngày truyền thống công tác Đảng ngoài nước (31/3/1961 - 31/3/2021).

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

01:00 31/03/2021

Hiến pháp năm 2013 quy định Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

Đồng chí Lê Thanh Nghị - Người học trò gương mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh

07:00 24/02/2021

Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (6/3/1911 - 6/3/2021), BBT trân trọng giới thiệu tiểu sử đồng chí Lê Thanh Nghị - Người học trò gương mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lịch sử, ý nghĩa của ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3

07:00 24/02/2021

Ngày 26/3 là ngày Thành lập Đoàn TNCS Đông Dương, nay là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trở thành ngày vô cùng ý nghĩa với lớp lớp các thế hệ trẻ Việt Nam.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam

00:00 28/01/2021

Chủ đề của Đại hội là "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng: Nhiều quyết sách chỉ đạo quan trọng

18:00 27/01/2021

Những vấn đề Đại hội thảo luận và thông qua có tầm quan trọng quyết định phương hướng nhiệm vụ của cuộc cách mạngXHCN ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà.

Đại hội lần thứ XII của Đảng

21:00 27/01/2021

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng họp từ ngày 20 đến 28-1-2016 tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của 1.510 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên trong toàn Ðảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam

19:00 27/01/2021

Tổng số đại biểu tham dự Đại hội XI là 1377 đại biểu, thay mặt cho hơn 3,6 triệu đảng viên trong cả nước, trong đó có: 158 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng chính thức và 20 đồng chí là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, 1.188 đại biểu được bầu tại các đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương, 11 đại biểu ở Đảng bộ ngoài nước do Bộ Chính trị chỉ định.

Tháng 4-2006: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng

18:00 27/01/2021

Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010, Báo cáo về công tác xây dựng Đảng và Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi).

Tháng 4-2001: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng

18:00 27/01/2021

Đại hội IX của Đảng là đại hội của trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, thể hiện ý chí kiên cường và niềm hy vọng lớn lao của toàn Đảng, toàn dân trong thời điểm trọng đại của dân tộc, mở đường cho đất nước ta nắm lấy cơ hội, vượt qua thách thức tiến vào thế kỷ mới, thiên niên kỷ mới, thực hiện mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng

18:00 27/01/2021

Nguy cơ chiến tranh thế giới huỷ diệt bị đẩy lùi, nhưng xung đột vũ trang, chiến tranh cục bộ, xung đột về dân tộc, sắc tộc và tôn giáo chạy đua vũ trang, hoạt động can thiệp, lật đổ, khủng bố vẫn xảy ra ở nhiều nơi.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng

02:00 27/01/2021

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng Cộng sản Việt Nam họp tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 24 đến ngày 27/6/1991

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng

01:00 27/01/2021

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng họp tại Hà Nội từ ngày 15 đến 18-12-1986. Dự Đại hội có 1129 đại biểu thay mặt cho gần 1,9 triệu đảng viên trong toàn Đảng. Đến dự Đại hội có 32 đoàn đại biểu quốc tế.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng

01:00 27/01/2021

Trong 5 năm đầu cả nước bước vào kỷ nguyên xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, trên đất nước ta đã diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quan trọng, được ghi đậm nét vào lịch sử vẻ vang của Đảng và của dân tộc. Nhân dân ta đã vượt qua nhiều khó khăn gian khổ, giành được nhiều thắng lợi có ý nghĩa.

Tháng 3-1935: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I của Đảng

01:00 27/01/2021

Đại hội đã thông qua Nghị quyết chính trị của Đảng, các nghị quyết về vận động công nhân, vận động nông dân, vận động thanh niên, phụ nữ, binh lính, về mặt trận phản đế, về đội tự vệ, về các dân tộc thiểu số... và Điều lệ của Đảng, điều lệ của các tổ chức quần chúng của Đảng.