Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương Chuẩn bị chu đáo mọi mặt tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Xác định công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, Đảng ủy cơ quan Ban Kinh tế Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ để sẵn sàng tổ chức Đại hội.

Công tác chuẩn bị đang được Đảng ủy cơ quan Ban Kinh tế Trung ương triển khai tích cực theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 03-HD/TW của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng. Bên cạnh đó, Đảng ủy cơ quan cũng đã bám sát Công văn số 11844-CV/VPTW ngày 27/3/2020 của Ban Bí thư về khẩu hiệu tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp.

Hiện Đảng ủy cơ quan Ban Kinh tế Trung ương có 8 chi bộ trực thuộc, đến nay, các chi bộ đã hoàn thành công tác chuẩn bị, đảm bảo đúng quy trình trước Đại hội theo kế hoạch đã đề ra.

Lễ trao tặng huy hiệu Đảng tại Hội nghị Tổng kết Cán bộ công chức và tổng kết công tác Đảng năm 2019

của Ban Kinh tế Trung ương

Tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, Đại hội đảng bộ các cấp Ban Kinh tế Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp. Qua đó, không ngừng xây dựng Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương ngày càng vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban Kinh tế Trung ương.

Trung tâm TTPT&DBKT