“Tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Sáng ngày 11-11-2020, Đảng bộ Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực; Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng Ban; Nguyễn Hồng Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng Ban. Báo cáo viên Hội nghị là GS. TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương. Tham dự có đông đảo các đồng chí cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động của Ban.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng Ban phát biểu chỉ đạo

Tại Hội nghị, GS. TS Hoàng Chí Bảo đã thông tin đến các đồng chí cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động của Ban về nội dung chuyên đề "Tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng Ban phát biểu tại Hội nghị

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nội dung mang tính chiến lược trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, Người đã lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam giành nhiều thắng lợi vĩ đại, tạo ra một thời đại mới của dân tộc - thời đại Hồ Chí Minh, thời đại độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội. 

50 năm qua, dù Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng di sản tư tưởng Người để lại có giá trị lịch sử, lý luận thực tiễn sâu sắc. Cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của cách mạng Việt Nam. 

GS. TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo chuyên đề

Với tinh thần nhân văn cao cả và nhãn quan chính trị sắc bén, suốt cả cuộc đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không ngừng xây dựng, hoàn thiện một hệ thống quan điểm về đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực truyền bá tư tưởng đoàn kết trong toàn Đảng, các cấp chính quyền, trong các tầng lớp nhân dân. Trong các tác phẩm của mình, Bác có tới trên 400 bài nói và bài viết về đoàn kết. Tư tưởng về đoàn kết của Người được thể hiện nổi bật là: "Đoàn kết làm ra sức mạnh"; "Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta"; "Đoàn kết là thắng lợi"; "Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công"; "... một điểm rất quan trọng, cũng là điểm mẹ. Điểm này mà thực hiện tốt thì đẻ ra con cháu đều tốt: Đó là đoàn kết"; "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công"...

Trước lúc đi xa, trong bản Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác". Người cũng thể hiện mong muốn tột bậc: "Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới".

Các đại biểu dự Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng Ban thay mặt đảng ủy cơ quan Ban Kinh tế Trung ương cảm ơn GS Hoàng Chí Bảo đã thực hiện bài chuyên đề truyền cảm và lắng đọng. Đồng chí nêu rõ, Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng vĩ đại, công việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là công việc thường xuyên. Chuyên đề "Tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" là nội dung mang tính chiến lược, hết sức có ý nghĩa trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

Quang cảnh Hội nghị

Qua Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động của Ban Kinh tế Trung ương đã tiếp nhận được đầy đủ thông tin về các nội dung của chuyên đề. Từ kết quả của Hội nghị này, các vụ, đơn vị, cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đã nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mình, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, trau dồi để cụ thể hóa các nội dung vào công việc và cuộc sống của mình.

Phòng Truyền thông- TTTĐT