Thi hành Luật Đất đai: Đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh Bạc Liêu (bài 1)

Qua 8 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chỉ thị số 23 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác quản lý nhà nước (QLNN) về đất đai trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có những chuyển biến tích cực. Hệ thống QLNN về đất đai được tăng cường ở cả 3 cấp, theo hướng phân cấp nhiều hơn cho địa phương. Công tác lập, điều chỉnh quy hoạch, đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều được cải thiện. Công tác quản lý đất đai đã dần đi vào nền nếp và ổn định. Hệ thống tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác QLNN về đất đai ngày càng được kiện toàn, trình độ chuyên môn cũng được nâng lên.

Bài 1: Những tác động từ chính sách đất đai

Các chính sách, pháp luật về đất đai đã đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội và môi trường. Chính sách thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải quyết cơ bản mối quan hệ lợi ích giữa Nhà nước, người có đất bị thu hồi và nhà đầu tư. Chính sách tài chính về đất đai được hoàn thiện đã góp phần tạo nguồn thu đáng kể cho ngân sách, những quy định mới về giá đất đã tạo sự chuyển biến tích cực trong QLNN về đất đai bằng biện pháp kinh tế. Thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng thông qua chính sách ưu đãi về miễn, giảm tiền sử dụng đất, thuế, phí, lệ phí và các chính sách có liên quan khác.

 

Khu dân cư Tràng An (TP. Bạc Liêu) được đầu tư ngày càng hoàn thiện. Ảnh: H.T

ĐỒNG BỘ TRONG QLNN VỀ ĐẤT ĐAI

Thời gian qua, nhất là sau khi Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng được ban hành, công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng đất của từng ngành, từng cấp. Là cơ sở để triển khai thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thực hiện Chỉ thị số 23 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các quy định của pháp luật đất đai về quy hoạch sử dụng đất, UBND tỉnh đã chỉ đạo, tổ chức lập, trình duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện và triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đảm bảo đồng bộ, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quy hoạch xây dựng và các quy hoạch chuyên ngành có liên quan, từ đó phục vụ tốt công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, tỉnh đều công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến các cấp, các ngành, các đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân biết và tổ chức thực hiện. Việc quản lý và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất dần đạt được những kết quả nhất định, từng bước đưa công tác QLNN về đất đai tại địa phương đi vào nền nếp và ổn định.

Tranh thủ nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương, tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành đo đạc, lập bản đồ địa chính được 64/64 xã, phường, thị trấn; 7/7 huyện, thị, thành phố. Đây là một trong những công cụ quan trọng trong QLNN về đất đai. Tỉnh cũng đã hợp nhất Trung tâm Phát triển quỹ đất (trực thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường) với Trung tâm Quản lý và phát triển nhà (trực thuộc Sở Xây dựng) để thành lập Trung tâm Phát triển quỹ nhà và đất trực thuộc UBND tỉnh. Hoàn thành công tác điều tra, đánh giá chất lượng, tiềm năng đất đai đáp ứng yêu cầu quản lý, sử dụng đất, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững tại địa phương. Đây là cơ sở để xây dựng quy hoạch trên địa bàn tỉnh nhằm kêu gọi, thu hút, mời gọi đầu tư trong nước và nước ngoài.

Việc lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất cơ bản phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho phát triển nhà ở xã hội, phát triển đô thị, nông thôn, phát triển công nghiệp, dịch vụ và kết cấu hạ tầng phúc lợi xã hội. Việc thanh tra, kiểm tra, giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tình hình quản lý đất đai được các bộ, ngành Trung ương và các cấp chính quyền địa phương quan tâm thực hiện, kịp thời uốn nắn để công tác này ngày càng chặt chẽ theo quy định của Luật Đất đai. Việc chuyển mục đích sử dụng các loại đất (đặc biệt là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng) được UBND tỉnh quan tâm thường xuyên, trên cơ sở tuân thủ theo quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác được phê duyệt. Cơ cấu sử dụng đất đã có sự chuyển dịch theo hướng tăng giá trị hiệu quả sử dụng đối với đất nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, giá trị trên đơn vị diện tích ngày càng tăng.

CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI TẠO THUẬN LỢI CHO NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Việc bố trí sử dụng hợp lý, đúng theo quy định của Luật Đất đai trên cơ sở Quy hoạch phát triển sản xuất nông - lâm - diêm nghiệp và thủy sản tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã giúp tỉnh phát triển kinh tế - xã hội trên nhiều lĩnh vực. Nhờ chính sách pháp luật về đất đai mà người dân đã tự nguyện hiến trên 1.145.000m2 đất cho Nhà nước không yêu cầu bồi thường để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng trường học, các công trình văn hóa… Các tổ chức, cá nhân an tâm đầu tư phát triển sản xuất tập trung tại các trang trại theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao. Nếu năm 2014 toàn tỉnh có 3.479 trang trại (trong đó có 481 trang trại trồng trọt, 2.927 trang trại thủy sản, 21 trang trại chăn nuôi và 50 trang trại kinh doanh tổng hợp) thì đến năm 2020 còn lại 343 trang trại (trong đó 42 trang trại trồng trọt, 298 trang trại thủy sản và 3 trang trại chăn nuôi) giảm 3.136 trang trại với quy mô nhỏ và tăng giá trị sản xuất bình quân/trang trại/năm. Số doanh nghiệp, hộ dân và diện tích sản xuất theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao không ngừng tăng lên. Năm 2020 có 15 công ty, đơn vị và 467 hộ dân đã thả nuôi tôm theo hướng ứng dụng công nghệ cao với diện tích gần 2.300ha, tăng 100% về công ty, đơn vị, hộ dân và diện tích so với cuối năm 2014.

Bên cạnh đó, có 400 tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thực hiện hợp đồng quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ với diện tích 2.523ha. Các chính sách đất đai còn tạo điều kiện cho 6 công ty, doanh nghiệp thuê 890ha đất nuôi trồng thủy sản và 4 doanh nghiệp thuê 113ha đất sản xuất giống. Đặc biệt là 7 doanh nghiệp nhận khoán quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ ven biển Đông theo hướng vừa bảo tồn đa dạng sinh học vừa kết hợp du lịch sinh thái với quy mô 770,93ha như Công ty cổ phần Tập đoàn IBM.Land triển khai Dự án đầu tư khu du lịch sinh thái; Công ty cổ phần du lịch sinh thái Nam Hải.

Thị trường bất động sản tại địa phương luôn được tỉnh quan tâm phát triển. Những năm qua, tỉnh đẩy mạnh thực hiện công tác phát triển nhà ở, trong đó ưu tiên phát triển nhà ở xã hội, hàng loạt các khu dân cư đã hình thành và phát triển như khu dân cư Hoàng Phát, khu dân cư đô thị ven sông Bạc Liêu, khu dân cư Phường 5…, từng bước cải thiện điều kiện và nhu cầu nhà ở cho Nhân dân, nhất là người dân có thu nhập trung bình. Bạc Liêu cũng không có tình trạng đầu cơ quỹ nhà đất khiến cho việc đẩy, đội giá đất lên cao hơn giá trị thực tế quá nhiều, chứng tỏ thị trường bất động sản tại Bạc Liêu không cao đột biến, thất thường.

Theo báo Bạc Liêu