Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày 21-9, tại TP Phủ Lý, Đảng bộ tỉnh Hà Nam đã khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội có chủ đề: "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng Đồng bằng Bắc bộ".
 
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương thay mặt
Bộ Chính trị, Ban Bí thư dự và chỉ đạo đại hội.
 
Dự đại hội có các đồng chí: Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương… và 322 đại biểu chính thức đại diện cho 50.604 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.
 
 
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2020-2025
 
Các đại biểu tham dự đại hội
 
Trình bày diễn văn khai mạc đại hội, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Thời gian qua, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp bảo đảm đúng yêu cầu, nội dung, tiến độ kế hoạch đề ra. Thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp là tiền đề, là điều kiện quan trọng, để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX có các nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cấp ủy đảng; của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vào Dự thảo các Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm lựa chọn để bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX và bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Sau diễn văn khai mạc, đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; báo cáo khái quát những kết quả đạt được trong 5 năm qua trên các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; chỉ rõ hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, những bài học kinh nghiệm. 
 
Báo cáo chính trị khẳng định: 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện. Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 2016-2020 của tỉnh Hà Nam ước đạt 10,1% (thuộc nhóm tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước). Quy mô kinh tế tăng gấp 1,7 lần so với đầu nhiệm kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp-xây dựng chiếm 63%, dịch vụ 27,5%, nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm còn 9,5%. GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 66,6 triệu đồng, bằng mức bình quân chung của cả nước…
 
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2020-2025
Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.
Báo cáo chính trị xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong 5 năm 2020-2025 với mục tiêu tổng quát: "Tăng cường đoàn kết xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; phát huy những thành tựu đã đạt được, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với phát triển văn hóa, đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng tỉnh Hà Nam giàu đẹp, văn minh, phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ". Báo cáo cũng xác định các mục tiêu cụ thể, khâu đột phá, chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, môi trường, xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính nâng cao năng lực cạnh tranh; xây dựng Đảng của kế hoạch 5 năm 2020-2025; đề ra phương hướng, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn trên các lĩnh vực.
 
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trương Thị Mai biểu dương, ghi nhận, chúc mừng những kết quả Đảng bộ, nhân dân tỉnh Hà Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua. 
 
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2020-2025
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại đại hội.
Điểm lại những thành tựu đạt được của tỉnh Hà Nam trong thời gian qua, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: Trong những năm tới, bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều thay đổi phức tạp, nhanh chóng, khó lường, sẽ tác động nhiều chiều đến công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội của đất nước trong quá trình phát triển, Đảng bộ Hà Nam cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc những yếu tố tác động, tận dụng được cơ hội để khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, vượt qua khó khăn, thách thức, đưa Hà Nam tiếp tục có bước phát triển mới; tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ; chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững bản chất cách mạng và khoa học, trong đó, công tác cán bộ phải là khâu then chốt, điểm đột phá; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết nội bộ Đảng làm cơ sở để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc…
 
Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định: Những kết quả mà Đảng bộ, nhân dân tỉnh Hà Nam đã đạt được tạo nền tảng quan trọng để tỉnh tiếp tục phát triển nhanh, đạt được những mục tiêu trong nhiệm kỳ tới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và sự phát triển chung của đất nước. Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tin tưởng Đảng bộ, quân và dân tỉnh Hà Nam sẽ phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí phấn đấu, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội đề ra, xây dựng tỉnh Hà Nam đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân.
 
Cũng tại phiên khai mạc, Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Theo QĐND