Tài sản không thể được tìm thấy.

VIDEO CLIP

Ngày 1/12, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã có buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thực hiện và công tác tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW

  • Ngày 1/12, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã có buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thực hiện và công tác tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW
  • [VIDEO] Hội thảo “Quan điểm và định hướng quản lý, sử dụng đất đai ở Việt Nam trong bối cảnh mới"
  • Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Hội thảo “Thực trạng vi phạm pháp luật về đất đai và kiến nghị sửa đổi chính sách, pháp luật về đất đai”
  • Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW và Nghị quyết 26-NQ/TW